Dnes je 17. 06. 2019, svátek má Adolf a zítra Milan
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 7
Datum: 11. 12. 2003
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí.
 3. Návrh programu.
 4. Plnění usnesení ZO č. 6.
 5. Školství v obci.
 6. Vodné a stočné na rok 2004.
 7. Činnost RO od 18.9.2003
 8. Rekonstrukce kotelny fa AXIA.
 9. Dodatek č. 6 ke smlouvě Rumpold s.r.o.
 10. Smlouva o svozu a likvidaci tříděného odpadu EKOKOM.
 11. Vyhlášky obce – aktualizace.
 12. Rozbor hospodaření do 31.10.2003.
 13. Rozpočtové změny.
 14. Rozpočtové provizorium.
 15. Společenské zařízení Vacov.
 16. Stavební komise, pronájmy, prodeje.
 17. Provoz rozhledny K.Klostermanna Javorník.
 18. Různé.

K bodu 1:

Starosta obce přivítal přítomné, informoval, že zápis z minulého jednání ZO byl ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je k nahlédnutí u zapisovatelky.
Přítomno je 12 členů zastupitelstva /viz prezenční listina/, ZO je usnášení schopné.


K bodu 2:

Návrh složení návrhové komise – Ing.Vyleťal, MVDr.Roučka, M.Molitor
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů zápisu – Ing. Novák, M.Pilný.
Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 3:

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Nebyly vzneseny připomínky ani doplnění.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Usnesení č. 6 – připravit plnění rozpočtu dle funkčního třídění na dnešní ZO, splněno.


K bodu 5:

Mgr. Jan Hartl, ředitel ZŠ, informoval přítomné o zpracované výroční zprávě. Vždy na začátku školního roku informuje rodiče formou osobních schůzek o programu školy, zájmových kroužků. Dále sdělil počet žáků, kteří v současnosti navštěvují naši ZŠ – na začátku šk.roku 141, nyní 140, z toho 64 dojíždějících. Školní družinu navštěvuje 17 dětí.

Škola nabízí i vyžití v mimoškolní činnosti – pohybové hry, taneční kroužek. Dobře pracuje logopedická prevence /p.učitelka Kůsová/, na dobré úrovni je i spolupráce s logopedkou ve Strakonicích i v Prachaticích. Školu navštěvuje 5 integrovaných /postižených/ dětí. Škola se přihlásila do soutěže o cenu M.Palase, o zapojení postižených dětí do kolektivu, byla oceněna paní učitelka V.Mauricová, která má ve třídě 3 integrované děti. Od října má škola zapůjčený schodolez od Centra služeb postiženým ve Strakonicích, nájem 10,- Kč/den platí Obec Vacov. Škola byla velmi dobře hodnocena inspekcí v loňském roce i po stránce vnitřní výzdoby, ta je zásluhou paní učitelky Šaškové a její výtvarné práce s dětmi.

Před Vánoci vystoupily děti již tradičně s kulturním programem v Domově klidného stáří Pravětín, v Lidovém domě Čestice, na besídce v zasedací místnosti OÚ Vacov a na adventním odpoledni v Česticích.

Hlavní prázdniny jsou využívány k větším opravám a stavebním pracím. Bylo by třeba provést rekonstrukci tělocvičny využívané nejen žáky školy, modernizaci školní kuchyně a kotelny, připravují se možnosti využití půdního prostoru.

Na konci letošního školního roku odejde nejpočetnější - 9. třída. Škola již několik let žádá o výjimku z počtu žáků, od nového školního roku budou pro udělení této výjimky přísnější podmínky. Je třeba uvažovat o dalším řešení, pan ředitel by se nebránil na prvním stupni sloučení některých ročníků do jedné třídy. Málotřídní škola nemá jen negativa, má i některé výhody.

Starosta obce – prioritou obce je školu zachovat, hledat kompromis s co nejmenším dopadem na žáky. Poděkoval Mgr. Hartlovi za zprávu, škola je pěkná.

Ing.P.Vyleťal – od jakého data bude zpřísnění pro výjimku?

Mgr.S.Mauric – vyšel metodický pokyn, výjimky od dubna 2004 na školní rok 2004/2005. Nebudou se povolovat výjimky na druhý stupeň /spojené třídy/.

MVDr.F.Roučka – vacovská škola splňuje tři podmínky. Je jedinou školou v obci, dofinancování obcí, nespojené ročníky na 2. stupni. Další podmínkou je, že není ve vzdálenosti do 15 km jiná škola. Je to hlubší problém, neměli by ubývat žáci dojíždějící jinam.

Starosta obce – pokud by se neotevřel jeden ročník, byl by velký problém.

Ing.Z.Novák – špatný výhled v počtech dětí není jen v naší obci, opatření nutně povedou k problému konkurence, nepříjemné dopady na úroveň výuky, škola přijde o žáky, pokud nenabídne kvalitní výuku.

MVDr.F.Roučka – potěšen hodnocením kvality výuky, má obavy z nároků na hygienické podmínky, zda se udělalo vše.

Starosta obce – zpracován projekt na komplexní rekonstrukci kuchyně, kotelny a tělocvičny a požádáno o dotaci. V současnosti je vydána výjimka pro kuchyni, provoz školy není z tohoto důvodu rozhodně ohrožen.

MVDr.F.Roučka – je názoru nepouštět se do velkých akcí za 20 milionů v kritické době, dokud nebude jasno. Jedná se o finanční prostředky i ze státního rozpočtu, které by byly investovány neuváženě.

Starosta obce – byty nebudou nikdy nepotřebné, rekonstrukce kotelny přinese úsporu velmi drahého paliva, tělocvična slouží i občanům obce. Budova zůstane každopádně, vložené prostředky nebudou ztraceny.

F.Hůle – pokud je možnost získání dotace, je třeba jednoznačně využít, kompletně zrekonstruovaná škola má větší šanci na udržení.

Ing.Z.Novák – stavební úpravy objektu jsou zásadní, i splnění hygienických podmínek je nákladné.

Ing.J.Zloch – zda žákům ve vacovské škole něco chybí, že chodí jinam?

Mgr.Hartl – vždy jsou nějaké úbytky a přírůstky, které nejsou ovlivnitelné.

Ing.Z.Novák – kolik dětí odchází do Vimperka na Gymnázium?

Mgr.J.Hartl – jedná se jen o jednotlivce, není možnost tomu zabránit.

Ing.M.Roučková – v primě je 1 dítě, v tercii 2.

MVDr.F.Roučka – nemá přístup k informacím jako členové rady, zdá se mu, že projektu rozvoje Vacova na další období nebyla věnována dostatečná pozornost, jedná se o školu ve Vacově, v komisi pro zpracování nebyl ani jeden pedagog z naší školy.

Starosta obce – studie byla detailně probrána s Mgr.Hartlem, vše je konzultováno.

Ing.Z.Novák – připomínka se mu nelíbí, rada obce si rozdělila sféry práce, zní to jako by Mgr.Mauric nebo Mgr.Říha mohli mít zájem na likvidaci vacovské školy. Takovou myšlenku odmítá.

Starosta obce – studie bude sloužit jako podklad pro žádosti o prostředky z fondů EU, jedná se o základ pro další projekty, nejde o konkrétní akce, ale o stanovení oblastí priorit.

Ing.Z.Novák – potřeby obce se zde zpracovávají pokud možno co nejobecněji.

Starosta obce – poděkoval Mgr.Hartlovi za zprávu, ZO bere na vědomí.


K bodu 6:

Vodné, stočné na rok 2004. /Návrh viz příloha č. 1/

Starosta obce přivítal zástupce firmy 1. JVS Č.Budějovice, ekonomického ředitele, ing.M.Trnku.

Otázka vodného a stočného je velmi choulostivé téma, byla mu věnována velká pozornost. Všichni zastupitelé obdrželi podklady domů. 1.návrh jednosložková platba, 2.návrh platba dvousložková. Touto tematikou se detailně zabýval Ing.Novák.

Pro rok 2003 nebyla cena vodného a stočného upravována, v průběhu roku vzrostly náklady, které službu zdražují. Došlo k zpoplatnění odběru podzemních vod v ceně 2,- Kč/m3 (prvních 6000 m3 bez poplatku, Vacov odebírá cca 100.000 m3 vody), nákup nového automobilu, nové povinnosti provozovatele ze zákona.
Návrh vodného pro jednosložkovou platbu na rok 200419,19 Kč/m3 (17,32)
Návrh stočného pro jednosložkovou platbu na rok 200413,03 Kč/m3 (12,67)
- jedná se o navýšení cca o 7,5%.

K určité korekci během jednání v RO došlo, předloženému zvýšení se však není možné vyhnout.

Ing.Trnka – poplatky za odběr vody, zvýšené počty rozborů vody stanovené zákonem, nové provozní řády, apod. zdražují vodné a stočné o 2,23 Kč/m3.

Byla zpracována i varianta pro stanovení dvousložkové ceny vody, u odběratelů, kde je odběr minimální nebo nulový jsou náklady na odběrné místo stejné jako u odběratelů s velkou spotřebou. Byly podány návrhy radě obce, od 600,- Kč/rok až po nynější návrh 300,- Kč/rok. Např. v Č.Budějovicích platí 840,- Kč/rok, v Suchdole n/L. 365,- Kč/rok výši poplatku je možno stanovit podle kapacity, podle spotřeby v minulém období, podle profilu potrubí.

1. JVS navrhuje stanovit nájem podle kapacity vodoměru, u 580 odběratelů s kapacitou do 2,5 m3/hod. by se jednalo o částku 300,- Kč/rok
vodné pak ve výši17,43 Kč/m3
stočné12,18 Kč/m3.
Dvousložkový systém je spravedlivější, náklady na odběrné místo s malým odběrem jsou stejně vysoké jako na místo s vyšší spotřebou.

J.Šťastný - co když se odběratelé s malou spotřebou, tj. ti, kteří mají jiný zdroj vody odpojí?

Ing.Trnka – zkušenosti z jiných obcí ukazují, že počty odpojených odběratelů jsou minimální. Odpojení přípojky podléhá stavebnímu řízení, soukromý vrt také něco stojí. Pokud jako pojistka pro případ nedostatku vody slouží obecní vodovod, měl by takový odběratel na náklady také nějak přispívat.

J.Šťastný – má obec nějaké možnosti přinutit občana např. k připojení na kanalizaci?

Starosta obce – jde velmi těžko, je to složitý postup.

M.Pilný – dochází k zdražování vodného a stočného, nelze řešit na úkor lidí. Místo aby odběratelů přibývalo, dojde k odpojování.

Ing.Trnka – problémem je rozsáhlá síť, náklady větší než ve městech. Největší podíl na zdražení má poplatek státu, který ovlivnit nelze. Byl upraven režim odpisu auta na 6 let, zisk firmy zůstává stejný, max. 10%.

M.Pilný – ti občané, kteří šetří vodou budou potrestáni, ještě budou muset platit paušál.

Ing.Trnka – náklad na jedno odběrné místo je 2700,- Kč bez ohledu na množství vody. Tam, kde například rekreant zaplatí za odebrané kubíky 30,- Kč za rok, zbytek nákladů doplatí ostatní odběratelé s vyšší spotřebou.

MVDr.F.Roučka – JčVSvaz nenavýšil cenu vody za posledních 5 let. Z rozpisu vyplývá snížení mzdových prostředků, zda se nepočítá s propuštěním pracovníků. Zda bude paušální částka pro všechny odběratele stejná.

Ing. Trnka – nebude se propouštět žádný pracovník. Výše paušálu podle kapacity vodoměru, dle tabulky.

MVDr.F.Roučka – zda by bylo možno účtovat fixní částku dle odběru?

Ing.Trnka – to by byl jednosložkový systém.

Ing.Z.Novák – otázkou je, zda schválit kalkulaci ceny nebo napřed řešit druh sazby. Představa, že čím víc budu šetřit, tím víc zaplatím není správná, náklady na přípojku jsou vysoké bez ohledu na množství následně odebrané vody.

Vyhláška na svoz odpadu dělala vyšší částku, dopad na občany se řešil výjimkami. Stejným způsobem je možno postupovat i v této situaci. Upozorňuje, že se jedná o 300,- Kč ročně, kdy většina plátců s nulovým nebo nízkým odběrem jsou rekreanti nebo ti, kdo mají obecní vodovod jen jako záložní zdroj.

J.Blatná – na tyto odběratele doplácí bytovky a větší odběratelé.

Ing.Z.Novák – dnes nejvíc doplácí rodiny s malými dětmi.

Ing.J.Zloch – řešit by se mělo připojení na kanalizaci například v Přečíně, tím by se snížila cena stočného. Co v tom rada udělala?

Starosta obce – bylo provedeno 8 nových přípojek. Záležitost byla konzultována i s provozovatelem, zákon neumožňuje striktní nařízení provedení přípojky u stávajících nemovitostí. Napojení pokud možno všech nemovitostí se mělo uskutečnit v době výstavby kanalizace, byly pro to rozhodně lepší podmínky.

MVDr.F.Roučka – nevracet se do minulosti, řešit současnou situaci. Přivede svědky, jejichž požadavky byly starostou obce odmítnuty slovy : „…ať Vám to udělá ten Váš veterinář..“

Starosta obce - odmítá rozhodně toto nařčení, v žádném případě nic takového neřekl. Skutečný výrok zněl zcela jinak. Domnívá se, že ví o jaké situaci MVDr.Roučka hovoří.

Ing.V.Šašek – navrhuje vrátit se k otázce vodného a stočného. V případě, kde není kanalizace, bude paušální částka v případě dvousložkové platby činit 200,- Kč.

J.Šťastný – kdo bude platit vodoměr?

Ing.Trnka – vodoměry musí být osazeny všude, práce na zřízení nového odběrného místa jdou do nákladů, vodoměr hradí obec.

p.J.Lazna – největší počet odběrných míst s nízkou spotřebou jsou starší občané a sezónní rekreanti – chalupáři.

p.M.Potužník – jsou dva v domě, mají také nízkou spotřebu, voda podraží. Prodělají na tom, že šetří vodou.

MVDr.F.Roučka – poplatek za telefon, elektroměr se také postupně zvyšuje, kdo zaručí, že nebude zdražován tento paušál?

Ing.Trnka – je regulováno státem, o výši těchto částek rozhoduje zastupitelstvo. To rozhodne, zda budou růst.

MVDr.F.Roučka – čekal, že RO sdělí svůj názor na problematiku, sám je proti dvousložkové platbě, postihne starší obyvatele, kteří šetří vodou.

Ing.P.Vyleťal – padlo hodně slov, je to otázka priority, chalupáři a staří občané proti rodinám s dětmi, spravedlnost je otázkou pohledu na věc.

Ing.Trnka – navýšení je také v kompetenci obce, rozhoduje o něm zastupitelstvo. Je možno zachovat jednosložkovou platbu, nebo se k ní později opět vrátit.

F.Hůle – upozorňuje, že 75% odběrných míst není 75% obyvatel. Jedna bytovka je jedno odběrné místo.

Ing.Z.Novák – záměrně rada nesdělila svůj názor, nechtěla ovlivnit diskuzi na počátku. RO je pro dvousložkovou platbu, zdá se jí spravedlivější. Proč by se neměli všichni, kdo mají tuto službu zajištěnu podílet na nákladech spojených s provozem vodovodu.

MVDr.F.Roučka – rada měla upozornit předem, že chce zdražit vodu, zbytečná diskuze.

Ing.P.Vyleťal – řeči o zdražení jsou demagogií, jádro problému je zcela jinde. Je pro dvousložkovou cenu vodného, pro rodiny s dětmi.

Ing.J.Zloch – opět se vrací k otázce připojení na kanalizaci, obec neudělala co deklarovala jako prioritu.

Hlasování pro jednosložkový systém platby vodného a stočného jako dosud:
pro 3, proti 8, zdržel se 1.


Hlasování pro dvousložkovou platbu se sazbami dle materiálu 1.JVS:
pro 9, proti 1, zdržel se 2.


Vzhledem k tomu, že byla odsouhlasena dvousložková platba vodného a stočného, je třeba přijmout obecně závaznou vyhlášku pro úhradu dvousložkové ceny vodného a stočného.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3.


K bodu 7:

Činnost rady obce od minulého ZO.

RO č. 19 – zpracování rozvoje obce, stavební komise.

RO č. 20 – opět studie rozvoje obce podle dotazníku, řešeno dle priorit. Z toho vyšly jednotlivé oblasti zájmu, nutné pro poskytnutí fin. prostředků z fondů EU.

RO č. 21 – vodné stočné, tříděný odpad EKOKOM, studie náměstí, bude se dále řešit a postupně upravovat., stavební komise.

RO č. 22 – vodné stočné, siréna na budově OÚ /návrh darovací smlouvy/.

RO č. 23 – společenský sál – záměr zbudovat nový /cca 30 až 50 mil.Kč/, velké sousto pro obec. Nabízí se možnost součinnosti s paní M.Josefíkovou, námět na zpracování smlouvy, která by řešila vlastnické vztahy. Příprava Mikulášské pouti, organizace s p.M.Molitorem.


K bodu 8:

Firma AXIA provedla rekonstrukci sídlištní kotelny ve Vlkonicích, byly problémy se zanášením komínů, firma dodala druhý kotel stejný, jako již v kotelně je. Ing.Svatoň informoval, že částečná rekonstrukce zajistí dodržování emisních limitů v rámci opatření proti porušení zákona o ovzduší. Na osazení kotle potřebuje souhlas majitele. Bude nutno změnit základní smlouvu, k tomu není oprávněn ani starosta ani rada obce.

M.Pilný – poplatky za topení pevnými palivy budou stoupat, jestli se neuvažuje o přechodu na jiný druh paliva.

Starosta obce – vždy je to o cenách, bude nutno se zamyslet nad vytápěním i v bytových domech, projednat s bytovým družstvem. Změna by byla finančně náročná, koncepce obce předpokládá centrální vytápění, ale s pořádným teplovodem. Počítá se s ním i pro novou bytovku, která by se měla stavět.

MVDr.F.Roučka – má obavu, zda nedojde k „vybydlení kotelny“.

Ing.Z.Novák – obec nákup kotlů nefinancuje, nemůže proto dojít k znehodnocení obecních investic.

Ing.J.Zloch – každým rokem se opravovala střecha kotelny, letos nebylo uděláno nic. Teď do kotelny teče.

Starosta obce – provozovatel je povinen tyto skutečnosti oznámit, toto se však nestalo. Náprava bude provedena.

J.Šťastný – budoucnost vidí v plynovém topení, je kvalitní. Je třeba vytvořit podmínky pro mladé lidi, pokud budou pracovní příležitosti a bydlení.

Hlasování k rekonstrukci kotelny : pro 11, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 9:

Dodatek č.6 ke smlouvě s firmou Rumpold.

Vzhledem k růstu cen pohonných hmot a inflaci dochází k navýšení ceny jednoho svozového dne z 6 900,- Kč na 7 350,- (6,5%) Kč. Zvýšení úložného z 810,- Kč/tunu na 819,- Kč za tunu, svoz jednoho pytle o 1,-Kč z 9,50 na 10,50Kč za kus. Celkově se jedná přibližně o navýšení o 23 tisíc Kč za jeden svoz.. Obec neuvažuje o zdražení poplatku, rozdíl bude doplacen z rozpočtu. Každý svoz je v současnosti vážen, nemělo by docházet k machinacím s množstvím uloženého odpadu.

RO trvá na oddělení svozu pro firmy, které mají smlouvu sepsanou přímo s firmou Rumpold, protože ta jim nabízí nižší ceny.

Hlasování pro dodatek s uvedenou podmínkou : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Likvidace nebezpečných složek odpadů dle katalogu cen, např. lednice …. 450,- Kč na Šárech se vybírá 50,- Kč.


K bodu 10:

Tříděný odpad – pilotní program firmy EKOKOM – začátek se sklem, bude soustřeďováno do jiných sběrných nádob, ve Vacově i tříděno na bílé a barevné. Likvidace za výhodné ceny, bude nutný odpovědný přístup občanů, kvalitní třídění.
Hlasování pro podpis smlouvy : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 11:

Vyhlášky obce – na základě zákona bylo nutno přistoupit k úpravám uvedených vyhlášek, bylo konzultováno s pracovištěm MV pro právní poradu obcím. Starosta obce seznámil přítomné se změnami, které je v jednotlivých vyhláškách nutno provést. Jedná se o změny formulací nebo drobné úpravy.

Vyhláška č.1/2001 o prodeji a pronájmu nemovitého majetku /viz příloha č.2/ Vyřazena věta „konečnou cenu stanoví RO.“ Starosta obce přečetl přesné znění (nové č. 5/2003).
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Vyhláška č. 1/2003 o nakládání s komunálním odpadem /viz příloha č. 3/. Změna v názvu a některých formulací. Nová formulace části o nebezpečném odpadu, odpad s azbestem řeší samostatný zákon. Vyřazení odstavce s cenou (nové č. 3/2003).
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Vyhláška č.1/1997 o částečné úhradě nákladů na provoz MŠ a ŠD /viz příloha č. 4/. Změny formulací (nové č. 4/2003).
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích /viz příloha č. 5/ - nové formulace, vypadl poplatek ze vstupného, přidán odstavec o ochraně osobních údajů. Změna splatnosti některých poplatků. Definováno přesně veřejné prostranství v obci (Vacov, Vlkonice, Miřetice), v ostatních částech obce nebylo specifikováno (nové č. 2/2003).
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 12:
/viz příloha č. 6/

MVDr.F.Roučka – rozbor hospodaření je zbytečně podrobný, stačil by po paragrafech, byl by přehlednější a kratší.

A.Máchová – rozbor po paragrafech byl zpracován a předložen.

MVDr.F.Roučka – důležitý je stav na účtech, kontrola hospodaření po paragrafech. Potvrdil se předpoklad, že příjmy z daní byly v rozpočtu podhodnocené, rozbor hospodaření by měl být projednáván v zastupitelstvu vícekrát za rok.

Starosta obce – nemá cenu rozmělnit finanční prostředky na drobné akce, peníze jsou potřeba na dofinancování grantů, které obec získává. Pouze tam, kde není šance na získání dotačních prostředků, je nutno tyto naléhavé případy řešit přímo z rozpočtu obce. Doposud nejsou zpět finanční prostředky ze SF ŽP za dokončenou kanalizaci, což jsou vlastně prostředky z prodeje energetických akcií obce.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozbor hospodaření k 31.10.2003.


K bodu 13:

Rozpočtové změny /viz příloha č. 7/

Dle předlohy, kterou obdrželi zastupitelé domů bylo hlasováno o rozpočtových změnách.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 14:

Rozpočtové provizorium.

Do doby, než bude schválen řádný rozpočet na rok 2004, bude obec hospodařit dle rozpočtového provizoria a bude vynakládat finanční prostředky pouze na nezbytné výdaje pro bezproblémový chod obce.

Rozsah výdajů za 1. čtvrtletí 2003 v tomto období činil 3.933.410,42 Kč a v 1.čtvrtletí 2004 se nepředpokládá jeho překročení.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 15:

Víceúčelové zařízení ve Vacově.

Starosta obce - Vacov citelně postrádá společenské zařízení pro pořádání nejrůznějších společenských a podobných akcí. Původní úvaha o výstavbě nového kulturního centra by byla velmi nákladná. Pokud by to mělo mít odpovídající parametry, jednalo by se přibližně o částku 30 mil. Kč.

Z diskuze o tomto problému s majitelkou pohostinství „Na dolejší“ vznikla myšlenka vybudovat (přebudovat) takové centrum tam.

Paní M.Josefíková takovou možnost připustila, jednalo by se o prodej sálu obci, protože obec nemůže investovat do cizího majetku. Šlo by vybudování soběstačného sálu včetně soc.zařízení, vstupu, vydávání nápojů, o kapacitě přibližně 200 – 220 lidí, s kvalitně vyřešenou akustikou a vybavením. I na takové projekty je možno získat prostředky z fondů EU.

Starosta žádá o vyjádření zastupitele, zda tuto myšlenku konkretizovat.

Ing.Z.Novák – takové zařízení je v obci potřeba a musí ho vlastnit obce. Zařízení nebude sice nikdy plně výdělečné, ale je to služba nutná. Na přestavbu objektu je jednodušší získat dotaci než na stavbu nového.

M.Pilný – sál je v obci třeba, pokud to půjde právně ošetřit, proč ne.

M.Molitor – sál by měl pro obec význam, zařízení v Miřeticích nevyhovovalo. Není kde uspořádat plesy, akce pro děti apod.

Ing.J.Zloch – je třeba zvážit všechny okolnosti aby nedošlo k problémům.

Starosta obce – navrhuje zpracovat základní studii, s návrhem oddělení sálu od pohostinství.

Hlasování o zpracování základní studie řešení sálu pro účely obce:
pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 16:
/viz příloha č. 8/

- směna obecních pozemků za vodovod k.ú. B.Hora. Směna schválena ZO v roce 1997. Námitka pana V.Dolanského st. z října 2003. Rada obce zaslala stanovisko /viz kopie 8a/, nyní je třeba rozhodnout, zda zastupitelstvo obce toto stanovisko potvrdí.
Hlasování o odpovědi RO z 30.10.2003: pro 11, proti 0, zdržel se 1.

- pro směnu budou potřeba dvě samostatné kupní smlouvy, nelze řešit jedním dokumentem.
Hlasování o prodeji pozemků manželům Šaškovým dle přílohy č. 8:
pro 11, proti 0, zdržel se 1.

Hlasování o koupi vodovodu od Ing.V.Šaška dle přílohy č.8:
pro 11, proti 0, zdržel se 1.


- žádost pana Jaroslava Novotného, Vlkonice 101 o prodej pozemku k.ú.Přečín. Komise navrhuje řešit pronájmem 100 m2 pozemku pro vytvoření zázemí k RD na dobu neurčitou, za 1,- Kč/m2/rok, výpovědní lhůta 1 rok.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


- žádost manželů Dvořákových, Rohanov 60 o prodej pozemku k.ú.Rohanov. Komise doporučuje schválit pronájem 40 m2 pozemku pro vytvoření zázemí k RD na dobu neurčitou, za 1,- Kč/m2/rok, výpovědní lhůta 1 rok dle přílohy č. 8.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


- Pozemkový fond požaduje nové schválení převodu pozemků k.ú.Přečín a k.ú.Vacov s ohledem na platnost změny ÚPD Vacov č.1. Komise doporučuje znovu schválit převod pozemků od PF na Obec Vacov dle přílohy č. 8 (jedná se i o pozemky, jež jsou historickým majetkem církve – v současné době nelze převést ani budovat infrastrukturu).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 17:

Provoz rozhledny K.Klostermanna na Javorníku.

Provoz rozhledny je průběžně zajištěn, možnost domluvy mobilním telefonem, o víkendech služba v určité hodiny. Zatím nejsou zřetelné negativní poznatky.

Nedošlo k vypracování návrhu nové smlouvy na provoz rozhledny ze strany TJ Sokol Javorník z mimořádně závažných důvodů.

Příjmy: - září 8 tis. Kč
- říjen 47 tis. Kč
- listopad 22 tis. Kč
Na mzdy bylo vyplaceno: 19.290,- Kč

Starosta obce navrhuje od 1. 1. 2004 provozovat v režii obce a hledat nejvhodnější řešení pro budoucnost.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


MVDr.F.Roučka navrhuje zveřejnit ve Vacovském zpravodaji provozní dobu rozhledny.


K bodu 18:

Starosta obce

 • uskutečnila se Mikulášská pouť, spojená již tradičně se setkáním harmonikářů. Starosta poděkoval paní Blatné a hasičům Vacov za organizaci a zajištění pouti.
 • Zpracování pasportu místních komunikací se zdrželo, bude provedeno počátkem roku 2004.
 • Pozemky za farou pro výstavbu domu s pečovatelskou službou jsou v jednání.
 • Poměrná část fin. prostředků za konkurz firmy SENCO – přiznáno 1% z pohledávky obce, což činí cca 5000,- Kč.
  Finanční prostředky ze SF ŽP – všechny podklady byly dodány, peníze údajně fond vyplatí počátkem roku 2004. Obci bylo sděleno, že z důvodu nedostatku času se tak doposud nestalo.
 • fondy EU poskytují dotace jiným způsobem, žadatel musí projekt realizovat z vlastních zdrojů, po vyhodnocení teprve poskytne unie dotaci.
 • Okres Prachatice byl vládou opět zařazen mezi hospodářsky slabé regiony, možno žádat o dotace z POV (program obnovy venkova). Již byly některé žádosti podány, další budou zpracovány. Je potřeba mít finanční prostředky na dofinancování částek (přibližně 20 – 40 % celkových nákladů ze zdrojů obce).
 • Obec Vacov získala kontakt na partnerskou obec v Německu, jedná se o Lindberg, obec s 2400 obyvateli u Zwieselu, první schůzka se uskuteční 19.12.2003.
 • Firma MOPOS bude provozovat na rozhledně internet pro obec a školu. Smlouva mezi obcí a firmou.
 • Lesy ČR H.Králové zaslaly odpověď na dopis ohledně směny pozemku pro parkoviště Javorník bez změny stanoviska, dle sdělení Vimperka. Pozemek by vhodný byl, další jednání se uskuteční na ministerstvu. Bylo dohodnuto osazení novými dopravními značkami tak, aby byla zajištěna průjezdnost Javorníkem.
 • Jednání s firmou Ortiga o prodeji pozemků kolem koupaliště Rohanov, v současnosti nedošlo ke změně stanoviska, zřejmě čekají na cenu po vstupu do EU. Nemělo by mít vliv. Bude vyvoláno další jednání.
 • Důrazný požadavek nepoužívat vývěsní skříňky obce na politickou agitaci, slouží pouze pro zveřejňování materiálů obce a obecního úřadu.
MVDr.F.Roučka
 • Ohlídat, aby se nevyvěšovaly plakáty na stromy, čekárny apod.
 • Světlo osvětlující kostelní věž, aby nebylo přibito do stromu.
Starosta obce – je přivázáno.

MVDr.F.Roučka - jak to bude s opravami ve Vítovcích? Most, propustky - u Langů apod.

Starosta obce – nestihlo se vše do zimy, na jaře se bude pokračovat. Starosta obce se domnívá, že připomínka Dr.Roučky na počátku zasedání ZO o vyjádření starosty se týká jednání o opravách propustků v Podvítovčí. Na základě určitých vyřčených představ paní Šíslové, odvolávajících se mimo jiné na předchozí sliby MVDr.F.Roučky, bylo řečeno : „ nevím, zda je zcela kompetentní veterinární lékař určovat odbornou opravu propustků „ (konec citátu). Oprava (nikoliv nové stavby) bude provedena na základě odborného posouzení, zajistí firma Strabag, která tyto stavby řadu let provádí.

Dále byla předložena kniha poplatků z ubytovací kapacity, mimo jiné též pro představu o frekvenci v penzionu Hanka.


A.Máchová – bylo by třeba obnovit kontroly na placení poplatků dle vyhlášek, platební morálka se velmi snížila. Poplatky v dobách, kdy byl na kontroly čas, byly vyšší.


M.Pilný – do kdy je třeba dávat podklady k rozpočtu?

Starosta obce – do konce ledna. Obec obdržela grant na opravu hasičské cisterny ve výši 300 tis. Kč. Je to pozitivní zpráva zvlášť s ohledem na malé množství financí, které kraj na tuto kapitolu v druhém pololetí měl.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.7
konaného dne 11. 12. 2003

 1. ZO bere na vědomí:
  1. Výroční zprávu ředitele ZŠ Vacov Mgr.J.Hartla o činnosti ZŠ v uplynulém roce.
  2. Informaci o činnosti obce a rady obce od minulého zasedání ZO.
  3. Smlouvu mezi Obcí Vacov a firmou Rumpold o zneškodňování nebezpečných složek komunálního odpadu.
  4. Rozbor hospodaření do 31.10.2003.
 2. ZO schvaluje:
  1. Pro úhradu vodného a stočného od 1.1.2004 dvousložkovou formu platby v sazbách dle předloženého návrhu.
  2. Vyhlášku o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
  3. Dodatek ke smlouvě mezi obcí Vacov a firmou AXIA, který řeší rekonstrukci kotelny.
  4. Dodatek č. 6 ke smlouvě mezi obcí Vacov a firmou Rumpold, který řeší úpravu cen od 1.1.2004 za odvoz komunálního odpadu dle požadavku firmy Rumpold. Tento dodatek se schvaluje s podmínkou, že se svozem obecního odpadu nebude svážen odpad jiných subjektů, majících smlouvu o likvidaci odpadů přímo s firmou.
  5. Smlouvu mezi obcí Vacov a firmou AMT Příbram o svozu a likvidaci tříděného odpadu.
  6. Úpravu místních vyhlášek
   1. vyhlášku o prodeji a pronájmu nemovitého majetku
   2. vyhlášku o systému sběru komunálního a stavebního odpadu
   3. vyhlášku o částečné úhradě neinvestičních nákladů na MŠ a ŠD Vacov
   4. vyhlášku o místních poplatcích
  7. Rozpočtové změny.
  8. Rozpočtové provizorium pro rok 2004.
  9. Zpracování základní studie pro řešení společenského zařízení v obci Vacov.
  10. Stanovisko RO ve věci námitky p.Dolanského proti směně vodovodu B.Hora.
   • Prodej pozemků manželům Šaškovým dle specifikace v příloze č.8.
   • Koupi vodovodu B.Hora od Ing.V.Šaška.
   • Pronájem pozemku k.ú. Přečín J.Novotnému.
   • Pronájem pozemku k.ú.Rohanov m.Dvořákovým.
   • Schvaluje žádost o převod pozemků k.ú.Přečín a k.ú.Vacov od PF ČR.
  11. Provozování rozhledny Javorník od 1.1.2004 Obcí Vacov.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 11. 12. 2003
Ověřili: Ing. Z. Novák
starosta obce
M. Pilný


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013