Dnes je 25. 04. 2019, svátek má Marek a zítra Oto
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 11
Datum: 23. 9. 2004
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba komisí.
 3. ávrh programu jednání.
 4. Závěry z minulého ZO.
 5. Činnost RO od minulého zastupitelstva.
 6. Rozbor hospodaření k 30.06.2004.
 7. Záměr výstavby chráněných bytů.
 8. Činnost st. komise.
 9. Současné aktivity obce.
 10. Různé.

K bodu 1:

Starosta přivítal přítomné, oznámil, že zápis z jednání ZO č. 10 byl ověřen, nebyly vzneseny námitky. Přítomno 13 členů zastupitelstva obce /viz. prezenční listina/, zastupitelstvo je usnášení schopné.


K bodu 2:

Starosta předložil návrh na složení návrhové komise - J.Šťastný, MVDr.F.Roučka, ing. P.Vyleťal.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3

Návrh na ověřovatele zápisu – M.Pilný, Ing. Z.Novák. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 3:

Starosta obce přednesl návrh programu jednání. Bez připomínek a doplnění.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Usnesení neobsahovalo ukládací část, pouze vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO, informace regulační plán Tejmlov, nutnost rychlého výběru správce obecních lesů, bylo splněno.


K bodu 5:

RO zasedala od minulého jednání ZO 4x, byly pauzy, vždy však zasedala, pokud bylo něco nutného. Zápisy byly provedeny tak, aby z nich vyplývalo o čem se jednalo a body podstatné budou dnes předloženy zastupitelstvu.

RO 33: pronájem prodejny po panu Kumžákovi, pronajato za stejných podmínek. Odborný dohled v lesích, oprava střechy na kostele, změna účelu dotace. Odpisový plán ZŠ, příspěvek Nemocnici Vimperk 10000,- Kč, smlouva o dílo na víceúčelové zařízení Vacov, smlouva o dílo na opravu CAS 25 – žádost o grant, zkrácení provozní doby MŠ Vacov, nová pracovní doba 6,30 do 16,00 projednáno s rodiči, vyhovuje.

RO 34: rozbor hospodaření, smlouvy o pronájmu hrobových míst, smlouva s firmou MOPOS na bezdrátový Internet z rozhledny, firma poskytne obci a škole za pronájem. Čištění hasičské nádrže Čábuze – nabídka hasičů B.Hora, dosud nerozhodnuto, bude třeba prozkoumat stav nádrže, nutnost dalších úprav. Příspěvek na techniku SDH Vacov z poplatků o pouti.

RO 35: Jednání o zabezpečovacím systému proti krádeži na rozhledně Javorník, byla již vykradena, provozovateli bylo ukradeno zařízení na chlazení piva. Změna prodeje vstupenek prostřednictvím tisku počítačem, levný způsob a dokonalý přehled. Chráněné byty, traktor pro obec, nabídka firmy Lucie z Vimperka na propagaci obce, zajišťuje pro obec MIJA tisk dle potřeb obce.

RO 36: konala se 22.9., zpracování proj.dokumentace na víceúčelové zařízení ve Vacově, věcné břemeno pro Hadravovy Čábuze na přípojku vody, řízení o sporech mezi majiteli skupinového vodovodu p.Voldřichem a Vaňkem, bude předáno MěÚ Vimperk. Povolení vstupu a vjezdu na soukromý pozemek v B.Hoře – cesta k bytovým domům, změna způsobu stravování – stravenky Gastrotour, příspěvek zůstává stejný.

MVDr.F.Roučka – nedostatky v práci rady obce – starosta pořizuje zápis, místostarostka ověřuje, nemohou se tedy plně věnovat jednání rady, pokud další člen rady chybí, je rozhodování o věcech obce na dvou členech, a to není dobré. V zápise z rady obce č. 35 - záměna bodů č. 6 a 7 v zápisu, dvakrát bod 8. V zápise č. 36 ověření zápisu místostarostkou, ačkoliv nebyla jednání přítomna. Vede k názoru o špatném projednávání bodů radou obce, dochází k názoru, že rada i zastupitelstvo by se mělo nad tím zamyslet. Dále nabídka firmy Lucie byla zamítnuta s tím, že propagaci zajišťuje firma MIJA tisk, zda proběhlo výběrové řízení. Volba pozemku pro stavbu domu s chráněnými byty - předjednávalo se s architekty bez vědomí zastupitelstva obce. O těchto zásadních věcech by mělo rozhodovat zastupitelstvo. Zasedání RO jednou za měsíc je asi málo, vždy se schůzovalo pravidelně, na obecním úřadu, ne po hospodách, a hlavně pravidelně jedenkrát za 14 dní. Je třeba se vrátit k pravidelnosti. Velká skupina obyvatel volila do funkcí někoho jiného, než se potom v těch malých volbách stalo.

Starosta obce – je tu snaha převádět vedení obce pouze na dva lidi. Je to účelové. RO zasedá podle potřeby, v zápise byly přehozeny body, nedošlo však ke zkreslení údajů. Starosta je toho názoru, že není účelem zasedat pravidelně, ale řešit věci když je třeba. Příprava na radu je řádná, materiály připraveny pečlivě, důležité jsou konkrétní výstupy. Co se týče domu s chráněnými byty, záměr byl projednán zastupitelstvem, jednalo se o pozemku za hřištěm. Tento pozemek má určité legislativní zábrany, nelze ho urychleně získat. Proto byly hledány jiné možné varianty. Architekti doposud žádné peníze nevyčerpali, posudek pozemku provedli bezplatně. Věc chvátá, do konce roku je třeba zpracovat žádost včetně stavebního povolení, do konce ledna je termín odevzdání na Ministerstvo pro místní rozvoj. Opět bude projednáno dnešním zastupitelstvem. Nebyly provedeny žádné kroky, které by nebylo možno zastavit. K poznámce o restauraci se vyjadřovat nebude, je to nedůstojné.

H.Daňhová – omlouvá se, omyl při posledním zápisu č.36 z rady vznikl spěchem, aby mohl být předán na dnešním ZO, bude napraveno.

Ing.Z.Novák – co se týče svolávání rad, přešlo se k jinému systému a jednání RO se svolává v situaci, kdy jsou k tomu podstatné důvody. Je přesvědčen, že při tomto systému má podstatně lepší informace o stavu věcí obce než měl v době, kdy se zasedalo pravidelně každých čtrnáct dní a řešily se i věci, které radě nepříslušely. Napadení členové rady by se měli vyjádřit sami.

Ing.Vl.Šašek – i když se nemohl zúčastnit jednání RO, je o situaci informován, nemá pocit, že by se dělalo něco za zády zastupitelstva nebo obyvatel.

Starosta obce – co se týče M.Blahouta, dělá propagaci obce na základě domluvy na konkrétní věc, nabídka filmy Lucie se týkala jiné věci, propagace formou pro obec nezajímavou a nákladnou. Firma MIJA dělá materiály tak jak je potřeba, dosud se nejednalo o rozsah, na který by se mělo vypisovat výběrové řízení.

MVDr.F.Roučka – nejednalo se o napadání, pouze o konstatování věci.

Starosta obce – zda má ještě někdo připomínku.

MUDr.I.Uhlířová – vítá aktivitu rady a starosty, je jí jasné, že se některé věci musí připravit, aby se mohlo v zastupitelstvu rozhodnout. Samozřejmě se nemůže akce rozjet bez souhlasu zastupitelstva, musí však být předjednáno, říct co je a není možné, jakou cestou je možno věc realizovat. Rozhodnutí je pak na zastupitelstvu.

Starosta obce – aktivity a potřeby obce předkládá starosta radě obce. Tak to skutečně probíhá, jednání rady jsou proto konkrétní, věcné a také kratší. Rada plní svoji funkci, aby byl zajištěn potřebný rozvoj obce.

Ing.Z.Novák – kritika ohledně zasedání rady by měla být podložena prokazatelnými chybami, které vznikly kvůli současnému systému svolávání RO. Pokud nejsou, je zbytečné se tím zabývat. Běžné informace dostává rada i mimo zasedání, pouze v případě, že je nutno o věci hlasovat, schází se na jednání.


K bodu 6:

Rozbor hospodaření /viz příloha č. 1/ přednesla A.Máchová.

Připomínky:

MVDr.F.Roučka – nesouhlasí čísla v komentáři na první straně a na straně 5 o 2000,- Kč, zda může starosta vysvětlit.

A.Máchová – jedná se o překlep, zpracovávala A.Máchová.

M.Pilný – při projednávání rozboru hospodaření za rok 2003 bylo konstatováno, že jsou málo plněny poplatky za ubytování. Nyní je plnění zase na 40 %. Zda se této otázce věnovala nějaká kontrola.

Starosta obce – situaci se věnovala pozornost, byly seznámeny penziony s touto situací, dále bylo projednáno na dalších orgánech, jak postupovat. Věc je těžká, jev trvalý, problematicky se dokazuje výše poplatku. Problém i v jiných obcích, tento systém neumožňuje důslednou kontrolu. Systém, kde se platí ze všech lůžek by motivoval k jejich obsazení. Snížil se i příjem z pronájmu veřejného prostranství, stánky na náměstí.

Ing.Z.Novák – zda je porovnání s rokem 2003 v poplatcích za ubytování?

A.Máchová – bylo by možno vyhledat v účetnictví, z hlavy to neví. V současnosti nejsou neplatiči, pouze je otázkou částka.

Starosta obce – při jednání s ubytovateli byli informováni, že by měli přispívat i na údržbu lyžařských tras, může dojít i k tomu, že pokud nebude zájem přispět, nebudou trasy udržovány. Vzali tuto věc na vědomí, také informaci o možnosti prezentace na propagačních materiálech obce, měli i zájem, ale nejsou ochotni na to přispět finančně.

Od data rozboru 30.06.2004 došlo k posunu ve financích obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.


K bodu 7:

Výstavba chráněných bytů – pokud někdo sdílí názor MVDr.Roučky, že nebylo v kompetenci rady věc řešit, starosta toho názoru není. Věc je třeba urychlit, termín do konce roku se blíží, pracovat rychle a koncepčně.

Pozemek za kostelem je problematický, nelze docílit rychlého vyřešení. To neznamená, že by o něj obec neusilovala. V současné době však se jedná o nutnost rychlého řešení, doposud trvá možnost získat dotaci na chráněné byty ve výši 800 tisíc na jeden byt. V obci zájem o takové bydlení je. Pozemek za hřbitovem není vázán žádnými zvláštními omezeními. Byli přizváni architekti, kteří osobně pozemek posoudili, byl shledán jako pozemek velmi vhodný, dobrá dostupnost do obce i do přírody. Jediný předsudek je blízkost hřbitova. Vzhledem k tomu, že spousta starých občanů tráví na hřbitově mnoho času, nemá starosta dojem, že je to tak velký problém. Vztah k těmto místům se s věkem mění, není zde nic odstrašujícího, okolí je možno upravit tak, že nebude chod domu narušovat. Podstatné je, že pozemek vyhovuje, infrastruktura je dostupná. Velikost se plánuje zhruba 20 bytových jednotek, 15 jednopokojových, cca 5 bytů dvoupokojových. Možnost, že tento dotační titul na chráněné byty zůstane v této výši je nejistá, proto je snaha získat peníze co nejdříve.

J.Šťastný – je to pozemek obce ?

Starosta obce – ano, jedná se o pozemek obecní, bez problémů.

MVDr.F.Roučka – zda je možno říct, jaká část pozemku je uvažována pro výstavbu?

St.technik – dle jednání se stavebním úřadem, orientačně se jedná o pás do 30 m od komunikace, který je možno zastavět.

Starosta obce – celková šíře pozemku je 75 m, do 30 m od komunikace by byla stavba + parkoviště, komunikace společná s komunikací pro vjezd na obecní pozemek. Pozemek užívaný m.Bedlivými by byl stavbou dotčen jen z části, bylo by možno použít jako součást parku, cena výsadby by se p. Bedlivé mohla nahradit. Stavba se uvažuje zejména na části, kde je v současnosti pan Krajánek.

MVDr.F.Roučka – říct konkrétní záměr.

Starosta obce - konkrétně možno říct až po zpracování studie.

MVDr.F.Roučka – architekti by už měli říct, do kolika metrů se uvažuje se stavbou.

Starosta obce – studie dosud není hotová návrhy budou předloženy a vyvěšeny.

MVDr.F.Roučka – o čem má tedy zastupitelstvo hlasovat?

Starosta obce – o možnosti zahájení prací na studii a následně na projektové dokumentaci.

Ing.J.Zloch – několik názorů slyšel, blízkost hřbitova není vhodná.

Starosta obce – slyšel názory opačné.

Ing.Z.Novák – otázka není zda je místo nejvhodnější, ale zda chce obec pečovatelský dům. Při situaci ve státě, kdy se hledají úspory všude, není zaručeno, že taková dotace bude v následujících létech poskytována. Pokud se zaspí, je obec bez šance takovou dotaci vůbec získat.

J.Roučka – dům chce, ale dle představ občanů, ne kam rozhodne zastupitelstvo. Zeptat se občanů, míst je snad víc než tohle jedno. Hovořilo se o pozemku za kostelem.

Ing.J.Zloch – pozemek u paneláku, pod transformátorem.

MVDr.F.Roučka – pozemek pod školou.

Starosta obce – navrhované pozemky nejsou v majetku obce, realizace by znamenala dlouhou dobu, ne podat žádost do konce ledna 2005.

MVDr.F.Roučka – výhled na pahorek a na hřbitov, kde bude hrát hudba a budou se konat pohřby.

Starosta obce – to není pro staré lidi tak strašná představa, obzvlášť když na pohřby sami chodí, pokud jen můžou. Pohled je též na Miřetice, slyšel také názory starších lidí, ale nesetkal se s nesouhlasem.

Ing.Z.Novák – jaký je účel debaty? Rozhodnout, zda pečovatelský dům stavět musí stejně zastupitelé.

MVDr.F.Roučka – bylo v tom místě uvažováno o vybudování komunikace, aby byl zpřístupněn pozemek obce, dnes chcete místo zastavět, bude problém se na obecní pozemek dostat, myslí si, že byl nevhodně vybudován přístřešek na techniku za budovou OÚ, kudy mohla přístupová komunikace vést. Starosta hovoří o studii a projektu, zatím není jasné, kde by stavba byla umístěna. Nebylo v radě dobře připraveno, jasně říct řešení, jak by měla být stavba umístěna.

Starosta obce – přístřešek ničemu nebrání, ani případnému průjezdu. Příjezd na zmíněný pozemek nemusí vést tudy, může být řešen společně s vjezdem k parkovišti pečovatelského domu. Zatím byla pouze sonda vhodnosti území, bylo zhodnoceno jako velmi vhodné pro zamýšlený účel. Návrh, studie umístění domu se v současné době zpracovává.

MVDr.F.Roučka – bylo řečeno, že se má rozhodnout o zpracování studie a nyní starosta říká, že se na studii již pracuje.

Starosta obce – studie je nutná pro posouzení možnosti stavby, je třeba rozhodovat na základě návrhu, není možno moc odkládat, aby se termíny vůbec daly stihnout. Návrh bude předložen zastupitelstvu, dále bude rozhodnuto zda pokračovat.

MVDr.F.Roučka – bylo rozhodnuto bez zastupitelstva, studie se již zpracovává, takhle se nepracuje!

Starosta obce – takhle se pracuje v zájmu podání žádosti o dotace pro příští rok.

MVDr.F.Roučka – je třeba dobře prodiskutovat, nejsou podklady pro rozhodnutí. Parcela je veliká, je třeba vědět uvažované umístění.

Starosta obce – na tom se právě pracuje, to bude řešit studie, na základě které bude zastupitelstvo rozhodovat.

MVDr.F.Roučka – toto není koncepční práce, věc je závažná.

Starosta obce – ano, věc je závažná, Dr.Roučka volá po vymezení stavby, na tom se teď pracuje. Je třeba se pobavit o tom záměru stavby na uvedeném místě.

Ing.J.Zloch – koalice má jistotu, že návrh prosadí.

Mgr.S.Mauric – přibližně před měsícem bylo zjištěno, že pozemek, na kterém se původně mělo stavět v daném termínu nebude možno získat. Jedna z posledních šancí na získání dotací pro takovou stavbu je rok 2005. Se záměrem stavět chráněné byty již zastupitelstvo souhlasilo, problém byl kde. To byla jediná věc, která brzdila rozhodování v minulém roce. Počátkem července bylo jasno, že církevní pozemek obec nezíská, od té doby se hledá jiná varianta.

Ing.J.Zloch – zda nemohlo být svoláno zastupitelstvo v této věci.

Mgr.S.Mauric – doposud nebylo nic nezvratně rozhodnuto.

MVDr.F.Roučka – čemu má věřit, původně byla plánována v tom místě cesta, nyní dům s chráněnými byty. Není jasno umístění, velikost.

Mgr.S.Mauric – umístění se uvažuje v části pozemku u Mikešů, cesta tam může být také. Ať se každý vyjádří, zda je pro stavbu chráněných bytů a navrhne místo.

MVDr.F.Roučka – je třeba o věci diskutovat, diskuze napomůže dobré věci.

Starosta obce – chtěl by slyšet vyjádření jednotlivých členů ZO. Koncepční návrh, který by byl realizovatelný v termínu 31.01.2005.

MVDr.F.Roučka – proč do 31.01.2005, starých lidí přibývá, bude se stavět stále, ještě s lepší dotací.

Starosta obce – to je jeden názor, není jasno jaké budou dotace v budoucnu, v současnosti je nějaká šance tyto peníze získat, nepodat žádost by byla chyba. To však nezaručuje, že bude úspěšná a že obec dotaci dostane.

MVDr.F.Roučka – pozemek pod školou.

Starosta obce – pozemky nevhodné, a navíc nejsou obecní.

Ing.J.Zloch – nechalo se ležet dva a půl měsíce, s tím, že se nakonec schválí.

Starosta obce – není to tak dlouho, začátkem července byl u biskupa v Č.Budějovicích, kde bylo řečeno, že církev potřebuje čas do začátku září.

Ing.J.Zloch – žádá o zlepšení práce rady.

Ing.Z.Novák – problém je v tom, že i kdyby biskupství prodej odsouhlasilo, závisí vše ještě na Pozemkovém fondu, kde to může rok ležet.

MVDr.F.Roučka – pozemek školní zahrady? Je tam kanalizace, voda – okamžitý nápad. Na místě prosazovaném není jasné ani umístění, není o čem rozhodovat.

Starosta obce – jde o to, co je v územním plánu. Byly posuzovány možnosti v obci s ohledem na územní plán a vhodnost. Umístění bude předmětem studie, která bude předložena zastupitelstvu k posouzení.

MVDr.F.Roučka – typ na školní zahradu.

Ing.M.Roučková – názor občana – Mgr.Mauric navrhl vyjádření jednotlivých členů zastupitelstva.

J.Roučka – je pro stavbu, chce slyšet důvody pro změnu, proč zrovna na uvedeném pozemku. Obec nemá žádný jiný pozemek vhodný než školní zahradu a tohle?

Starosta obce – jiný vhodný pozemek, kde by územní plán takovou stavbu umožňoval obec nemá.

MVDr.F.Roučka – ta stavba je velmi potřebná, neznamená to, že se musí stavět hned, je třeba důkladně promyslet.

Starosta obce – možnosti získání dotací se zmenšují.

MVDr.F.Roučka – naopak si myslí, že dětí ubývá, přibývá důchodců, dotace budou přibývat právě na řešení těchto věcí.

Starosta obce – to je jeden názor, ono tím, že podá obec žádost ještě nemá jistotu, že dotaci opravdu získá. Zájemců je vždy víc.

Ing.J.Zloch – pozemek pod F.Myslíkem, pod Svazarmem?

St.technik – pokud se má uvažovat o dotaci na rok 2005, musí jít o pozemky uvedené v územním plánu. To je pět míst. Pozemek, o kterém se jedná, dále nákup pozemků od pana Uhlíře pod školou, nákup pozemku od J.Beneše pod školkou, další vedle bytovky 111 a nad prodejnou Jednoty na místě dnešního zdravotního střediska.

Starosta obce – při koupi cizích pozemků by byl problém i s cenou pozemků.

MVDr.F.Roučka – setká se obec s odporem starých lidí, až zjistí, že se staví vedle hřbitova. Tam nepomůže zeleň, nebude na to dobrá odezva občanů, nechce se na tom podílet. Má zájem, aby chráněné byty byly, ale ne zde.

M.Pilný – je pro výstavbu chráněných bytů, pokud nebude jiný pozemek, nedá se nic dělat.

Ing.V.Šašek – nemá pocit, že rada dělá něco, co nejde změnit, jak by se k problému stavěl MUDr.Doul, je třeba zajištění zdravotní péče. Je třeba, aby do budoucna bylo místo i pro zdravotní středisko. Je pro stavbu.

Mgr.S.Mauric – je pro.

Ing.Z.Novák – pro.

D.Jelínková – pro.

J.Šťastný – není to místo ideální, budou k němu výhrady, je to však nejdostupnější místo. Má zájem vidět studii, jak bude řešeno.

Starosta obce – studie bude možná do týdne, každý den ztráty je problém.

J.Šťastný – žádá možnost sejít se nad studií a posoudit ji.

M.Molitor – je pro, je to klidová oblast, bez turistického ruchu a provozu.

P.Vyleťal – zhodnotit bez emocí, otázka stavět je jasná, vyšel článek ve Vacovském zpravodaji, nechápe co v tom pozemku je, že je kolem něho taková diskuze. Je pro to stavět a rychle. Je polovina volebního období a pořád se hodnotí volby, občany nebude zajímat překlep v zápise, ale skutky, co se v obci udělalo.

MUDr.I.Uhlířová – šanci získat dotaci 800 tisíc na jeden byt je třeba využít. O místě určitě diskuze bude, rozhodnutí musí udělat zastupitelé. Občané pak zhodnotí, zda bylo dobré nebo ne. Podle informace je tento pozemek jedno z nejlepších míst. Pokud bude starých lidí přibývat a dotační podmínky budou lepší, může se později postavit ještě jeden takový dům.

Je pro stavbu na uvedeném pozemku.

Starosta obce – není jisté, že se dotaci podaří sehnat, zájemců bude jistě víc než peněz. Přesto se bude muset tvrdě usilovat. Za tuto dotaci se uvedené zařízení dá postavit téměř bez vlastních zdrojů.

MVDr.F.Roučka – samozřejmě pro takové zařízení v obci je, podle předložených informací se nedokáže rozhodnout.

Starosta obce – chce situaci řešit urychleně, je potřeba jednat. Návrh bude zpracovaný, bude předložen k posouzení. Pozemek je příhodný, nemyslí si, že rozhodující bude hřbitov. Důležitý bude vzhled a kvalita péče.

Ing.M.Roučková – kdyby bylo svoláno zastupitelstvo k posouzení pozemků v době, kdy se rada dozvěděla, že není možno získat pozemek za kostelem, předešlo by se emocím, mohla se posoudit vhodnost a dostupnost.

Starosta obce – emoce jsou zbytečné, nebyly zaplaceny žádné peníze, došlo jen k posouzení pozemků. Jako nejschůdnější se jevil tento, proto na něj byly udělány posudky. Vykoupení pozemků by stálo hodně peněz.

MUDr.I.Uhlířová – domnívá se, že druhá strana má pocit, že by našla lepší pozemek pro stavbu. Dát šanci do příštího zastupitelstva najít pozemek vhodnější.

Ing.Z.Novák – nejedná se jen o pozemek, je třeba zajistit podklady pro žádost o dotaci, to jsou náklady cca 200 až 300 tisíc, včetně st.povolení. Nelze odkládat o měsíce, je třeba začít dělat. Něco jiného je ochota církve sepsat smlouvu o možném prodeji v případě, že bude restituční nárok. To není jisté, že Pozemkový fond na pozemku povolí stavět. Dle informací dotace ve výši 800 tisíc na jeden chráněný byt bude poskytována v příštím roce naposledy. To vedlo k hledání náhradní a rychlé alternativy. Zpočátku měl podobné pocity k místu, postupně převážily přednosti pozemku. Aby sloužil jako skladiště obce je toho pozemku škoda, jiná zásadní koncepce pro uvedený pozemek nebyla nikdy stanovena.

H.Daňhová – jako správce hřbitova si myslí, že to není žádné odstrašující místo, v současné době velmi pěkná úprava, kde lidé tráví dost času a pokud bude dům vyřešen tak, aby okny nehleděl přímo na hřbitov, domnívá se, že nebude na závadu. Kolem jsou domky a nikdo si nestěžuje na provoz hřbitova, mají k němu blízký vztah. Se staršími lidmi má blízký kontakt, jejich vztah k věcem posmrtným je jiný. Z okna na hřbitov vidí a ví, že tam občané nechodí jen zalít květiny. Lidé s povděkem přijímají i informaci, že se část hřbitova, kde je zakázáno pohřbívání do země, nebude rušit.

MUDr.I.Uhlířová – kolik stojí studie?

Starosta obce – studie je bezplatná.

MUDr.I.Uhlířová – pokud bude další návrh, může se prodiskutovat společně s posouzením studie.

J.Šťastný – bere na vědomí, že rada zadala studii, počkat, jak bude vypadat, potom rozhodnout.

Ing.V.Šašek – důležitý je provoz, jeho náklady. Možnost pro stavbu zdravotního střediska.

Starosta obce – pro obec to nebude výdělečné, to není tak, aby si to nemohli lidé dovolit. Něco jiného jsou zařízení soukromá. Co se týče záměru lékaře, ten má představu většího areálu s garážemi pro sanitky.

M.Pilný – ve Čkyních v pečovatelském domě je ošetřovna pro lékaře.

MVDr.F.Roučka – myslet na cenovou dostupnost pro občany, zkušenost z domova v Pravětíně, kde byla cena vyšší než důchod žadatelů. Bylo potřeba žádat o příspěvek na bezmocnost.

Starosta obce – podmínky budou stanoveny v případě, že se dům skutečně bude stavět, v současnosti je to předčasné. Další rozhodnutí učiní zastupitelstvo po předložení studie.


K bodu 8:

Stavební komise /viz příloha č.2/

Žádosti o pronájmy a prodeje.

 1. J.Parkán, Žár č.9 žádá o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 824/5 o výměře 380 m2 v k.ú. Žár za účelem uklizení a udržování pozemku. Komise doporučuje schválit pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 380,- Kč/rok.

  MVDr.F.Roučka – je to celá plocha?

  St.technik – jedná se o ucelenou parcelu.

  MVDr.Roučka – zda nehrozí nebezpečí vyplavení pozemku pod silnicí případnými terénními úpravami?

  St.technik – podmínku o zákazu změn terénu bez souhlasu obce do smluv dává vždy.

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


 2. Žádost sourozenců Žílových o prodej části pozemku p.č. 738/3 v k.ú. Žár – Ptákova Lhota. Komise doporučuje schválit prodej pozemku v rozsahu, v jakém je v současnosti užíván (bylo požadováno rozšíření), o výměře 1450 m2 za cenu 130,- Kč/m2.

  J.Šťastný – je to pozemek oplocený kolem domu, chtěli rozšířit, to však komise nedoporučuje.

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


  Starosta obce – vzniklo nové OS Vacov za účelem ochrany přírody v NP Šumava, zejména pak v Ptákově Lhotě. Požadují seznamovat s aktivitami v tomto prostoru. Bylo odpovězeno v tom smyslu, že obec má dostatek odborných znalostí pro posouzení činnosti na svém území, nicméně iniciativu vítá.

  MVDr.F.Roučka – nemělo by se bránit v aktivitě občanů.

  Starosta obce – často se však jedná o obranu vlastních zájmů v daném území.


 3. Žádost pana Ing.Jakuba Králíka o prodej pozemku 51/83 v k.ú. Rohanov. Jedná se o záměnu pozemku, původně schváleného k prodeji Ing. Aleše Jindráka, ten má zájem o pozemek vedlejší. Výměra pozemku 1074 m2 za cenu 110,- Kč/m2.

  J.Roučka – proč se Žílům, kteří jsou starousedlíci na Pt.Lhotě prodal pozemek za 130,- Kč/m2 a tady cizím lidem za 110,- Kč/m2?

  Starosta obce – jedná se o pozemek, který byl k prodeji již za tuto cenu schválen.

  J.Roučka – začíná se jednání o prodeji znovu.

  St.technik – prodej těchto pozemků byl projednáván již dříve s tím, že jsou zde pozemky vlhké, bylo však provedeno zaměření jednotlivých dílů. Z toho se odvíjela cena.

  MVDr.F.Roučka – pozemky jsou od té doby zhodnoceny kanalizací a vodovodem.

  Starosta obce – je zde návrh cenu zvýšit na cenu 130,- Kč/m2

  Hlasování o prodeji za 130,- Kč/m2: pro 9, proti 2, zdržel se 2.


 4. Prodej pozemku p.č. 51/82 v k.ú. Rohanov pro Ing. A.Jindráka o výměře 1074 v ceně 130,- Kč/m2. Jedná se o sousední parcelu.

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1.


 5. Žádost pana Bohumila Caise o pronájem pozemku p.č. 154 o výměře 434 m2 a p.p.č. 362/5 o výměře 1539 m2 oba trvalý travní porost v k.ú. Přečín za účelem zemědělského hospodaření – údržba pozemku a sečení.

  Komise doporučuje schválit pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok k 31.10. běžného roku za cenu 300,- Kč/ha/rok.

  M.Pilný - kdo udržoval doposud?

  St.technik - menší pozemek nikdo, větší ZOD. Bylo projednáno.

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


 6. Pozemek p.č. 123/4 v k.ú.Přečín o výměře 11654 m2 původně žádán jako bezúplatný převod, nebyl schválen PF ČR, nyní nabízí jako úplatný převod za cenu 81960,- Kř. Komise doporučuje schválit.

  MVDr.F.Roučka – za jakým účelem by se pozemek kupoval?

  Stavební technik – využití podle územního plánu, je to cena výhodná, přesné využití zatím stanoveno není.

  Ing.Z.Novák – řeší se nedostatek obecních pozemků pro některé účely, byla by chyba za tyto peníze pozemek nekoupit. Využití se jistě najde.

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 9:

Informace starosty obce:

Stávající aktivity obce probíhají ve dvou rovinách, jednak se soustavně pracuje na žádostech o různé dotace, byla podána žádost o dotaci na víceúčelové zařízení (sál Vacov), komplikovaná záležitost, výsledek bude oznámen v blízké době.


Žádost o dotaci v rámci národního PHARE na rekonstrukci náměstí, je v posledním kole, bylo podáno hodně žádostí, úspěšnost se nejeví příznivě.

Podobný projekt INTERREG 3A bude v rámci příhraniční spolupráce zahájen, zatím se neví jaké budou podmínky.


Žádost o dotaci na vodovod Nespice, prostřednictvím ministerstva zemědělství - komplikované dopracování, přestože to dělala odborná firma, protože se jedná o peníze z Evropské banky. Komise schválila, čeká se zda banka prostředky poskytne.


Začíná se pracovat na žádostech z programu POV, kde pro nás skončil program hospodářsky slabých regionů. Podíl obce bude činit 50 %, bude se jednat pouze o dvě žádosti, například na opravu radnic, zdravotnických zařízení. V současnosti obec získala peníze na opravu MŠ, bude znovu zažádáno.


Z další činnosti byla dokončena oprava kotelny, úpravy na Javorníku, nové turistické značení.


Pokračuje se na opravách kapliček v nutném rozsahu, ne tak jako ve Vlkonicích, bohužel nejsou další sponzoři.

Úprava prodejny v B.Hoře, kde obec poskytne materiál, hasiči provedou stavební práce (zazdění výkladů, osazení oken), při tom dojde k vybudování čekárny.


Jednání o parkovišti Javorník se pohnulo z místa, stanovil se potřebný rozsah pozemku, bude zpracována studie.


Přes léto čerpání dovolených, sečení v obci, je třeba řešit.


Snaží se zpracovat žádosti o všechny granty, které je šance získat, nevyšla Kanalizace Rohanov, grant Jč.kraje, v současnosti stejně došlo ke změně v projektu, aby se vyhnul pozemkům pana Kordače.


K bodu 10:

Řešení obecního traktoru, současný vyžaduje neustálé opravy, bylo by třeba koupit spolehlivější, který by byl lepší. Koupě nového asi pro obec nepřipadá v úvahu, snaží se sehnat použitý v dobrém stavu. Bylo by třeba mít silnější s pohonem na předek, aby se s ním dalo i něco protáhnout apod. Žádost o názor členů ZO. Nový traktor cca 1 mil. Kč.

Ing.Z.Novák- u traktoru s „předkem“ a čelním nakladačem cena použitého v dobrém stavu 400 – 500 tisíc Kč. Je třeba znát stanovisko ZO.

Starosta obce – stanovit případně částku, aby se dalo jednat rychle. Říct , co s tím starým.

J.Roučka – traktor je třeba, pozemků má obec dost.

Starosta obce – dobrý by byl i čelní nakladač, aby se nemuselo na všechno jednat.

J.Šťastný – nová věc je nová, formou lízinku dostupná.

Ing.Novák – nové traktory jsou velmi drahé.

M.Molitor – traktor je potřeba i pro hasiče, použití pro různé účely. Než dát stávající traktor na protiúčet, byl by pro prodej zaměstnanci obce, Václavu Ševčíkovi.

Ing.Z.Novák – pokud by se měl kupovat nový traktor, musel by s ním jezdit jeden člověk, a to nelze zajistit.

Starosta – nabídka je Zetor typ 77.

Ing.V.Šašek – traktor moderní, ale nevydrží motory, má s tím zkušenosti. To je lepší typ 72, nebo radši nový. Starší bude horší než ten, co má obec teď.

Ing.Z.Novák – prověří podmínky, přednese na dalším zastupitelstvu.


Hasičský vůz CAS 25 – oprava se blíží, jedná se o termínu předání, oprava byla přesně vyhodnocena, cenovou nabídku převzal M.Molitor, co se týče financování, bude se jednat. V letošním roce nebyla dotace Jč. krajem přidělena, bylo hodně zájemců. Byly vyřazeny žádosti těch obcí, které něco dostaly v loňském roce. Jiné možnosti se zatím nenašly. Zbytek bude muset dofinancovat obec. Bude dovybaveno moderními prvky tak, aby vyhovoval.

M.Molitor – projednáno na dobu opravy zapůjčení vozidla z HZS Prachatice tak, aby sbor zůstal v pohotovosti.


M.Pilný – čí je rybník „Židák“? Tam teče hráz, zda by nešlo zajistit opravu. Jde o to, čí je.

A.Máchová – není v obecním majetku zapsaný.

M.Pilný – na minulém ZO se hovořilo o nástěnkách, v Přečíně doposud žádná není, chybí plakátovací plochy.

Starosta obce – je připraveno, nejsou dodělány dřevěné části. Bude se osazovat.

M.Pilný – v Přečíně se neudělalo nic.

Starosta obce – bylo zažádáno o dotace na komunikace z PHARE Přečín – Přečínské Chalupy, pro příští rok chce žádat o osvětlení.

M.Pilný – most památkově chráněný, je třeba nutná oprava, dále pak kaplička na zámku.

Starosta obce – neověřená informace, že by měl být zámek znovu prodán. Není zatím nic oficiálně známo.

J.Roučka – kaplička v Nespicích – ohrožení lípou v blízkosti. Zda by šla odstranit. Je těsně u kapličky.

Pobíhání hospodářského zvířectva – nebude již pozemek na návsi udržovat, slepice vše zničí. V současnosti je provoz na silnici veliký a drůbež ohrožuje bezpečnost.

Starosta obce – v každé vsi je někdo takový, velmi těžko se s takovými lidmi jedná.

J.Zloch – bude se dělat plán na příští rok, uvažovat o chodníku do Miřetic, osvětlení.

Starosta obce – o chodníku již bylo uvažováno, bylo by dobré, ale těžko realizovatelné. Problém je sehnat peníze. Problém chodníku kolem školy, kolem zahrádek.

Ing.Z.Novák – někde jsou podmínky pro vybudování chodníku dobré, chodník u MIVY je problém i technicky.

Ing.V.Šašek – jak udržovat požární nádrže? V B.Hoře je v zimě nebezpečná, přetéká, způsobuje náledí, problém i v Rohanově.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.11
konaného dne 23. 9. 2004

 1. ZO bere na vědomí:
  1. Zprávu starosty obce o činnosti rady obce od ZO č.10.
  2. Rozbor hospodaření obce Vacov k 30.06.2004.
  3. Zadání studie k záměru výstavby chráněných bytů.
 2. ZO schvaluje:
  Dle podmínek bodu č. 8
  1. Pronájem pozemku č.824/5 k.ú. Žár p.Parkánovi.
  2. Prodej části pozemku p.č.738/3 v k.ú. Žár – Ptákova Lhota sourozencům Žílovým.
  3. Prodej pozemku 51/83 v k.ú. Rohanov Ing. Králíkovi.
  4. Prodej pozemku 51/82 v k.ú.Rohanov Ing. Jindrákovi.
  5. Pronájem pozemků p.č. 154 a 362/5 v k.ú. Přečín p.Bohumilu Caisovi.
  6. Úplatný převod pozemku 123/4 v k.ú. Přečín o výměře 11654 m2 za cenu 81.960,- Kč na obec Vacov.
 3. ZO ukládá:
  Svolat ZO po vypracování studie na výstavbu chráněných bytů.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 23. 9. 2004
Ověřili: M. Pilný
Ing. Z. Novák
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013