Dnes je 04. 07. 2020, svátek má Prokop a zítra Státní svátek - Cyril a Metoděj
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 12
Datum: 14. 10. 2004
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba prac.komisí a program jednání.
 3. Rozpočtové změny.
 4. Záměr zpracování proj.dokumentace na vodovodní a kanalizační sítě.
 5. St.komise.
 6. Výstavba chráněných bytů.
 7. Různé.

K bodu 1:

Starosta obce přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého jednání ZO byl ověřen bez námitek, považuje se proto za schválený. Na jednání je přítomno 14 členů ZO /viz prezenční listina/, zastupitelstvo je usnášení schopné.


K bodu 2:

Návrhová komise – Ing.J.Zloch, MUDr.I.Uhlířová, Ing.V.Šašek.
Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatelé podpisu - J.Roučka, Mgr.S.Mauric.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 2.

Starosta přečetl navržený program jednání zastupitelstva, nebyly vzneseny námitky.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 3:

Rozpočtové změny k 30.09.2004 /viz.příloha č.1/

A.Máchová přečetla rozpočtová opatření.

MUDr.Doul - změna - zvýšení výdajů na rozhlednu?

A.Máchová – jedná se o změnu v zajištění provozu rozhledny, místo mezd fakturace služeb.

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Jednání s 1. JVS, jedná se o B.Horu, ČOV Miřetice a Vlkonice. Je třeba řešit situaci v těchto lokalitách, projednány možnosti a návrhy, jak řešit. Dotační podmínky se změnily, dotace z kraje nebudou stačit na záměry obce. Návrh zpracovávají technici 1.JVS, zatím pouze jako informace, po předložení navrženého řešení budou hledány zdroje fin. prostředků.


K bodu 5:

Stavební komise /viz příloha č.2/.

Pozemky pod a kolem prodejny Jednoty SD na náměstí byly řešeny na zasedání ZO 27.06.2002, schválena Smlouva o smlouvě budoucí, kde obecní pozemky zastavěné prodejnou, měla Jednota SD odkoupit za cenu 300,- Kč/m2. V současné době Jednota navrhuje směnu těchto pozemků za převedení zpevněných ploch (komunikace za prodejnou, kolem domu paní Roučkové). Pozemky převedené do vlastnictví Jednoty SD o výměře 492 m2, pozemky pod komunikací, převedené Jednotou na Obec Vacov o výměře 163 m2. Rozdíl ve výměře je 329 m2. Přijetí této smlouvy předpokládá revokaci rozhodnutí ZO z 27.06.2002 a schválení směnné smlouvy.

Starosta obce – pozemky, které předává Jednota jsou se zpevněnými plochami, jejichž cena přesahuje cenu směňovaných pozemků, není nevýhodné. Hodnota vzájemného plnění činí 98.700,- Kč.

Návrh hlasování písm. b, č. 1 přílohy č.2 (revokace usnesení ZO z 27.06.2002, bod 13).

MUDr.B.Doul – souhlasí, zda je možno využít situace a tlačit na Jednotu, aby zlepšila vedení prodejny?

Starosta obce – směna je výhodná pro obec, hodnota zpevněných ploch je větší.

M.Pilný – komunikaci bude muset obec udržovat v zimních měsících?

Starosta obce – ta komunikace je obce, pouze jednota provedla zpevnění ploch. Obec uvažuje o prodloužení komunikace.

Hlasování o revokaci usnesení k bodu č. 13 z 27.06.2002:
pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Hlasování pro převod směnnou smlouvou bez dalšího finančního vyrovnání:
pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 6:

Starosta obce shrnul situaci, mnoho odlehlých míst, kde není vhodné bydlení pro staré a osamělé občany, potřeba domu s chráněnými byty tady je. Pozemek byl posuzován na minulém ZO, za kostelem není administrativně možné pozemek získat, byly zvažovány další alternativy. Názory byly různé, dnes je předložena bezplatně zpracovaná studie na stavbu na pozemku mezi poštou, Mikešů a hřbitovem o rozloze cca 0,5 ha, jedná se o pozemek obecní, na dobrém místě, starosta byl dlouho v domnění, že je nevyužitelný z hygienických důvodů (blízkost hřbitova). Při jednání o ÚP bylo konstatováno, že využití pozemku nic nebrání, proto je na stole zadávací studie stavby chráněných bytů. Starosta seznámil přítomné s řešením domu a okolí a technickými parametry stavby.

MUDr. B.Doul – jaká zdravotní sestra bude v ordinaci? Malý prostor, nevyhovující, minimálně 15 m2! Nebylo konzultováno s odborníky.

Starosta obce prověří, projektant určitě znal zadávací podmínky pro takovou stavbu.

J.Roučka – hovořil s několika lidmi z okolí, názory dost negativní. Minulé zastupitelstvo se shodlo, že budovat, jedině se neshodlo, kde. Bude hlasovat proti, na to má právo. Žádá, aby bylo hlasováno jmenovitě a hlasování zveřejněno. Myslí si, že pohřební hudba bude staré lidi stresovat.

F.Ptáček – je ze zastupitelů nejstarší, také hovořil s několika lidmi, nebyli proti. Jsou i jiné rušivé vlivy, nejen blízkost hřbitova. Možná se zastupitelstvo hádá zbytečně a dotaci se nepodaří získat, nevidí však důvod to nezkusit. Pozemek je obecní, má zajištěné inž.sítě, nevidí důvod, proč by zastupitelé neměli být pro. Důchodců bude přibývat a budou možná potřeba dva i tři takové domy.

MUDr.B.Doul – telefonoval na ministerstvo soc.věcí, které se k tomu vyjadřuje, je mylná představa, že by ty peníze v lednu již nebyly. Peníze jsou pro obce, které nemají dům s pečovatelskou službou dostupné nejméně do roku 2006. Mohly by zaniknout pouze se změnou vlády. Komise ujistila, že tam, kde budou zajištěny podklady a pečovatelský dům v blízkosti nestojí, dotace bude do roku 2006.

MVDr.F.Roučka – na minulém zastupitelstvu převládl názor stoprocentně stavět, o tom není sporu. Rozkol byl v umístění a rychlosti, zdálo se mu, že rada obce moc spěchá. MUDr.Doul ověřil, že peníze budou nejméně do roku 2006. Minule říkal, že seniorů bude přibývat, určitě finanční příspěvky na výstavbu zařízení tohoto typu budou i nadále. Starosta popsal jak by měla vypadat stavba, Dr.Roučka se domnívá, že jde spíš o pohodu lidí, kteří zde budou bydlet. To se jim zdá, že v blízkosti pohřebiště není dobré, zasloužili by si jiné místo. Na jiná místa poukázali, naráželo to na námitku, že nejsou v územním plánu určena pro takovou výstavbu. Nevidí problém ve změně ÚP a stavbě na jiném místě. Podle informace pana starosty dojde k posunutí k pohřebišti, jaká bude vzdálenost od komunikace a pozemku p.Bedlivé? Mělo by se poděkovat starostům, nejvíce panu Uhlířovi, že pozemek zůstal v celku. Bude se hodit. Starosta dříve zastával názor na vybudování komunikace pro potřeby obce, dnes tvrdí, že se mu pozemek vždycky líbil.

Starosta obce – vzdálenosti - od silnice zakótováno, od zdi hřbitova cca 30 metrů vychází ze studie, celková šíře pozemku cca 70 m. Délka přibližně 65 metrů, proti Bedlivých garáži. Je tam i komunikace pro potřeby obce.

F.Hůle – v současnosti se řeší změny ÚP, jak dlouho trvají? To je dlouhodobý proces. Souhlasí, že dokud bude vláda sociální demokracie, tyto peníze budou, nikdo nezaručí, že bude ta vláda.

MUDr.Doul – určitě nedostane obec dotaci na další pečovatelský dům. Pokud bude tato dotace, další již obec určitě nedostane. Pokud by padla vláda, než by nová vláda zarazila ten proces přidělování dotací odhaduje nejméně na rok, čas je. Je názoru, že Vacov pečovatelský dům potřebuje, tak jak je navržený se mu líbí, až na zázemí pro zdravotní péči, diví se, že vedení obce nekonzultovalo se zdravotníky. Místo v těsném sousedství hřbitova považuje za nešťastné. Pokud převládne názor, že jiné místo není a předloží Dr.Doulovi o tom doklady, nebo že bude zásadně levnější, je třeba o dotaci na stavbu požádat. Považuje za lepší sousedství zdravotního střediska než hřbitova. Nemocnice v Sušici byla v těsném sousedství hřbitova, jsou rádi, že se to změnilo. Obec Vacov se z toho nepoučila. Služba LSPP by mohla zajišťovat zdravotní dohled i v pečovatelském domě. Domnívá se, že je v jeho kompetenci tuto věc hodnotit. Potřebuje odjet, omlouvá se.

Starosta obce – jistota získání peněz není, jedná se o chráněné byty, kde nebudou klienti se zdravotním postižením, budou to byty pro seniory, kteří nemohou osamoceni žít ve svém původním bydlišti, třeba na samotě. Jedná se o normální bytovou výstavbu s možností sociálních služeb.

MUDr.Doul - bude se stavět z prostředků na pečovatelskou péči?

Starosta obce – ne, pojem dům s pečovatelskou službou již neexistuje.

MUDr.Doul – protože se jedná o stavbu z prostředků, kterým se dřív říkalo DPS, musí tam být sesterna. Budou tam i lidé imobilní, ať se to jmenuje jak chce, je to z peněz dříve nazývaných dům s pečovatelskou službou, pokud obec provede přípravu kvalitně, finanční prostředky získá. Ví o tom, protože ve Strašíně již mají rok náskok. Mohlo by se stát, že obec nedostane dotaci v roce 2005, pak bude přednostně zařazena do dalšího roku. Byl by rád, aby bylo jasné, že se jedná o dům s pečovatelskou službou, stát předpokládá zvýšenou zdravotnickou péči, proto je to třeba mít v projektu, tyto peníze obec dostane jen jednou, je třeba toho využít. Pokud by se této možnosti nevyužilo, byla by to ještě větší chyba, než že bude dům stát v sousedství hřbitova. Chce pouze, aby obec vyčerpala všechny možnosti získat vhodnější místo. Hřbitovní brána bude působit rušivě. Ta dotace je tak velká, že by se dal i vykoupit pozemek. Přeje si, aby se stavělo, pokud to nepůjde jinak, tak i vedle hřbitova, byl by potěšen, kdyby se našlo lepší místo.

Ing.P.Vyleťal – o tom se jedná již potřetí, poprvé se členové ZO shodli na nutnosti stavět, minule byla diskuse o tom, zda je nutno se žádostí o dotaci spěchat nebo ne. Nedošlo k dohodě o místě, kde stavět. Dnešní zastupitelstvo je o tom, jestli bude vybráno lepší místo. Pokud nechceme zmeškat, je třeba o umístění rozhodnout. Měly padnout návrhy na jiná vhodná místa, pokud jsou. Ten návrh zřejmě nepadne, protože není, toto je obecní pozemek, tak pokud se má dotace stihnout pro rok 2005, vyjádří se zastupitelstvo k tomuto pozemku. Pokud jiné místo nebude dnes, neoddalujme rozhodnutí.

MVDr.F.Roučka – nehrozí zmeškání příležitosti, dnes bylo řečeno, že peníze budou, starých lidí přibývá, peníze budou do roku 2006. Dr.Roučka se nad věcí zamýšlel, v zastupitelstvu nejsou jen lidé přemýšlející technicky, a je rád, že Dr.Doul uvedl i otázku myšlení starých lidí, jak budou reagovat. Už ve veterinární medicíně pojem welfare zvířat je skloňován ve všech pádech, absolvoval školení o vztahu starých zvířat k lidem a podobně. Mělo by platit i pro lidi. Na vlastní náklady pozval renomovaného člověka, PhDr.M.Frnocha, Mírová 433, Vimperk, který napsal stanovisko k uvedenému místu. MVDr.Roučka přečetl uvedené stanovisko /viz příloha č.3/. Je to názor odborníka, který byl na místě.

F.Ptáček – zatím dnes nebyl navržen jiný pozemek pro tuto stavbu. Reálný návrh na jiné místo. Otec pana Ptáčka se z krásného prostředí na samotě na zimu stěhuje mezi lidi, aby nebyl sám.

MUDr.B.Doul – zda by Ing.Šašek postavil kravín vedle kafilerie. Pokud se staráme, aby nestrádala zvířata, měli bychom se starat o to, aby psychicky nestrádali staří lidé.

Ing.V.Šašek – hřbitov není krematorium, není srovnatelné. Je to nepatřičné. Kapacita je 24 míst, není to moc. Konzultoval s matkou, místo se mu sice také zvlášť nelíbí, ale při umístění 30 m od hřbitova už to není tak zlé. Důležité bude také, jak se bude s těmi lidmi zacházet a podobně.

MUDr.I.Uhlířová – psychická zátěž je individuální záležitost, každý člověk to vnímá jinak. Všichni si uvědomují, že místo u hřbitova není úplně ideální. Ideální místo bylo za kostelem, bohužel v nejbližší době však nebude dostupné. Dle informace rady jiné dostupné místo než to u hřbitova není. Jedná se o to, zda stavět, nebo nestavět v současnosti vůbec.

MUDr.B.Doul – paní doktorka je partner pro diskusi. Je zde obvyklé na smrt moc nemyslet, je to opravdu individuální. Tady by však byl u hřbitova i ten, kdo takové místo nevyhledává. Znovu opakuje, pokud nemůže být stavěno jinde, je třeba využít možnosti dotace a stavět i u hřbitova. Chce si být jistý, že lepší místo není.

J.Šťastný – zda je pan Krajánek místem traumatizován, když tam bydlí. Při počtu 24 míst to znamená, že žadatelé budou vědět, kam jdou, bude to svobodné rozhodnutí.

MUDr.B.Doul – pokud někde bydlí člověk celý život, je to něco jiného. Lidé se nebudou rozhodovat svobodně, donutí je jejich stav.

Mgr.S.Mauric – jiné pozemky se hledaly již o minulém ZO, tady je to časově nejreálnější. Z usnesení a zápisu ZO - školní zahrada není vhodná prostorově, problém s přístupem.
- za F.Myslíkem – není územní plán, ani pozemek není obce.
- pozemek p.Beneše – prodej za 300,- Kč/m2.
- pozemek za kostelem, není dostupný v současné době.

Ing.J.Zloch – hledat lepší pozemek pro případ, že se dotaci nepodaří získat.

Mgr.S.Mauric – to je samozřejmě logické.

F.Hůle – samozřejmě by radši takový dům jinde, ale takové dotace již za rok být nemusí.

Starosta obce – odtud se i vozíčkáři dostanou do centra bez cizí pomoci.

MVDr.Roučka – rada od začátku července věděla, že se bude muset hledat jiné místo, začala jednat až v září. Teprve nyní je studie. Pozemky nejen ve Vacově, možná i v okolních obcích. Vimperk má zařízení v Pravětíně, Stachy v Kůsově. Je přesvědčen, že dotace budou větší, seniorů bude přibývat.

Starosta obce – nebude dost lidí, kteří ty peníze budou vydělávat. Povinnost připadne obcím, tak jako v jiných věcech, ať se starají, a zdroje si najdou samy, ne s příspěvkem státu.

MUDr.B.Doul – to je pravda, tu dotaci je třeba získat, dokud je to možné, ale zatím budou dotace nejméně do roku 2006.

Starosta obce – ve věci termínů – z biskupství bylo oznámeno, že rozhodující slovo padne v září.

Ing.Z.Novák – zná problematiku získání církevního majetku, velmi komplikované. Podmínkou podání žádosti na případnou dotaci na dům s chráněnými byty v lednu 2005 je předat ji do 31.01.2005 včetně stavebního povolení. Ať se vyjádří stavaři k tomu, kolik je času na takové zpracování.

M.Bůžek – času mnoho není, problém je v územním plánu a jeho způsobu zpracování. Mohl být definován volněji, aby se nemusel tak často měnit.

Ing.Z.Novák – od doby zpracování cca před 6ti lety se prakticky každý rok dělá změna ÚP. Situace se mění, tak se územní plán nedá udělat. Změna územního plánu je otázka roku, nejde teď řešit spolu se žádostí o dotaci.

Starosta obce – chce stavět ve Vacově, žádá diskuzi konkrétně k věci.

Ing.V.Šašek – pozemek v Rohanově – bývalý kravín?

M.Bůžek – tam je močál, nedoporučuje stavět nikomu.

MVDr.F.Roučka – převážná většina volila tento společenský systém, pokud bude pracovat, budou i peníze. Náš národ je pracovitý.

Starosta obce – národ je pracovitý, je však třeba aby práce byla také efektivní. Je třeba brát v úvahu ekonomické podmínky v zemi i ve světě.

MUDr.B.Doul – proč již dříve se takový dům nepřipravoval? Ještě může nastat situace, že za umístění v takovém domě budou obce, které nemají vlastní zařízení, platit. Proč to nespěchalo už 10 let? Předal písemné stanovisko – viz příloha č. 4.

Ing.Z.Novák – pokud dnes neodsouhlasí realizaci podle předložené studie, není šance podat žádost o dotaci v lednu 2005. Další vhodné pozemky nejsou. Pokud se někteří zastupitelé snaží zastřít snahu o zastavení stavby hezkými řečmi, znamená to, že tu takové zařízení z nějakého důvodu nechtějí.

J.Šťastný – pokud se pozemek o kterém se jedná nevyužije, nemá pro obec cenu.

MVDr.F.Roučka – obec bude potřebovat zázemí pro svoji činnost, mělo by se počkat na využití, které se bude hodit více než tato stavba.

Mgr.S.Mauric – vrátit se na začátek diskuse, ať každý jasně řekne, jmenovité hlasování.

Ing.P.Vyleťal – vyjádřit se, zda podpoří výstavbu v příštím roce.

J.Roučka – minule se řeklo ano, ale dohodnout se na místě, kde bude stát.

MUDr.I.Uhlířová – minule vyzývala, aby zastupitelé, kteří mají výhrady k pozemku, přišli s lepším návrhem.

Ing.Z.Novák – teď se řeší, zda se žádost o dotaci v lednu podá, nebo nepodá.

Starosta obce – byli v minulosti informováni, že uvedený pozemek není možno pro takové stavby využít z důvodů hygienických. Otázka je, zda byla informace mylná již tenkrát, proto se o využití tohoto pozemku ani nejednalo. V současnosti starosta zjistil, že žádné omezení z takového důvodu není.

Ing.Z.Novák – při jednání se stavebním úřadem o možnostech územního plánu se zjistilo, co pozemek umožňuje. Pokud zná opozice pozemek, který je vhodnější, ať jej předloží. Byly na to 3 týdny.

MVDr.F.Roučka – někteří členové rady nekomunikují se zastupiteli, ze zápisů není jasné, co rada připravuje. Kdyby dle výsledků voleb do rady pustili alespoň jednoho člena KSČM, byla by informovanost lepší. Informace jednou za tři měsíce při jednání ZO nebo z novin, proto je stav takový.

Ing.Z.Novák – byl u toho, kdy v minulém období se tak stalo a celé čtyři roky toho litoval, protože se řešily v radě nepodstatné věci, které radě nepříslušely, obec stagnovala. Všichni seriozní lidé musí změnu, která nastala se změnou starosty vidět.

Starosta obce – řeší se věci kolem domu se seniory, zda by pan doktor mohl říci, jaká byla povolena plocha bytů v novém bytovém domě Vlkonice I.

MVDr.F.Roučka – myslí si, že nebyla velikost bytu s dotací 320+80 tisíc Kč omezena metry.

Ing.Z.Novák – celou dobu starosta informoval, že se jedná o malometrážní byty. Mladí, o které se jednalo nejvíc se ptali, proč nejsou byty větší, když v jiných obcích se stavěly.

Starosta obce – pokud měli skládat lidé peníze na byt, chtěli větší, aby jim sloužil na celý život. Takové informace však měli radní od tehdejšího starosty a podle toho mylně informovali občany. Dnes je to jinak, v současnosti stavěný dům Vlkonice II již opravdu omezení velikosti bytu má.

M.Pilný – vrátit se k programu.

Starosta obce – souhlasí se zveřejněním hlasování.

J.Šťastný – to pak se může hlasovat jmenovitě vždycky, nevadí mu však.

Starosta obce – pokud mluvil s lidmi, neměli negativní názor, staří lidé často sdílí život se svými blízkými, kteří již nejsou mezi živými. Pokud se místo upraví, nemusí působit deprimujícím dojmem. Když se dotaci nepodaří získat, může se pracovat na dalších variantách, rozhodně by si vyčítal, kdyby se žádost nepodala.

Hlasování, kdo je pro schválení záměru výstavby domu s chráněnými byty včetně zpracování náležitostí k podání žádosti o dotaci k 31.01.2005 dle zadávací studie:
Hůle František - pro
Jelínková Drahomíra - pro
Mauric Stanislav Mgr. - pro
Novák Zdeněk Ing. - pro
Pilný Milan - pro
Ptáček František - pro
Roučka František MVDr. - zdržel se
Roučka Jan - proti
Roučka Miroslav - pro
Šašek Vladimír Ing. - pro
Šťastn ý Jan - pro
Uhlířová Ivana MUDr. - pro
Vyleťal Petr Ing. - pro
Zloch Josef Ing. - zdržel se

Celkem hlasování : pro 11, proti 1, zdržel se 2.


F.Ptáček – budou tam umístěni jen lidé, kteří budou mít o to zájem, nikoho tam nebude nikdo nutit.

Starosta – důležitá bude kvalita služeb, přijatelná cena, to je to hlavní. Všichni měli za úkol dělat průzkum mezi občany, jaký je názor.

H.Daňhová – s negativními názory se nesetkala, spíš, že by byl potřeba už příští rok.

J.Šťastný – ptal se maminky, neměla výhrady, spíš naopak.

Starosta obce – v dřívějších dobách byli staří a nemocní lidé odsouváni mimo, ani se o nich nevědělo. Tato diskuse a péče byla přemrštěná.

F.Chum – lidé mohou být stresováni různými věcmi – pohřební hudbou, střelbou z loveckých zbraní, zvukem sirény – s tím se vyrovnají. Víc deprimující je ta siréna.

MVDr.F.Roučka – také se říkalo – nejsme jako oni, ale staré lidi strkáme přímo ke hřbitovu.

Starosta obce – staví se zařízení pro postižené, u Mačkova je nový areál s veškerou péčí a zázemím pro sport, o tom se nikde nedozvíme, v televizi se hledají senzace.


K bodu 7:

Různé.

Starosta obce – dostal informaci, že obec získala dotaci na vodovod v Nespicích cca 1,5 mil. Kč, na opravu kostela 150 tisíc Kč.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.12
konaného dne 14. 10. 2004

 1. ZO bere na vědomí:
  1. práce na studii kanalizace B.Hora a Vlkonice.
 2. ZO schvaluje:
  1. rozpočtové změny k 30.09.2004 dle přílohy č. 1.
  2. schvaluje návrh stavební komise
   1. ruší usnesení z 27.06.2002 – smlouva o smlouvě budoucí směnné a kupní s Jednotou SD Vimperk o prodeji pozemků.
   2. schvaluje směnnou smlouvu předloženou Jednotou Vimperk na směnu pozemků za zpevněné plochy bez dalšího finančního vyrovnání.
  3. záměr výstavby domu s chráněnými byty Vacov dle zadávací studie z října 2004 zpracovaný ing.Skalou mezi budovou OÚ Vacov a Mikešů s cílem získat státní dotaci pro rok 2005, při neúspěšnosti zvažovat jiné alternativy.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 3.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 14. 10. 2004
Ověřili: J. Roučka
Mgr. St. Mauric
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013