Dnes je 04. 07. 2020, svátek má Prokop a zítra Státní svátek - Cyril a Metoděj
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 13
Datum: 16. 12. 2004
Program:
 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Rozpočtové změny, provizorium, výhled
 4. Vodné stočné 2005
 5. Činnost RO
 6. Zajištění výkonu přenesené působnosti
 7. Stav. komise
 8. Traktor pro obec Vacov
 9. Obecně závazné vyhlášky obce Vacov
 10. Různé

K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva, přivítal ING. trnku z 1.JVS, zápis z posledního jednání zastupitelstva obce byl ověřen bez připomínek, je k nahlédnutí u zapisovatelky. Je přítomno 12 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné.


K bodu 2:

Členy návrhové komise navrhuje: Ing. Vyleťala, M.Molitora, MVDr.Roučku
Hlasování: pro 9, proti O, zdržel se 3

Ověřovatelé zápisu jsou navrženi: ing. Zloch, J.Šťastný
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2

Starosta přečetl navržený program jednání zastupitelstva, nebyly vzneseny připomínky.
Program hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0


K bodu 3:

Přednesla A.Máchová /viz. příloha č. 1, 2 a 3/

1. Rozpočtové změny.
Hlasování: pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 .

2.Rozpočtové provizorium.
Hlasování: pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 .

3.Rozpočtový výhled pro rok 2005, 2006, 2007.
Hlasování: pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 .


K bodu 4:

Komentář přednesl ing. Trnka, dle materiálů které obdrželi zastupitelé /viz příloha č. 4/, nové zpoplatnění odběru vody, větší počty laboratorních rozborů, energie. Kalkulace je podle těchto vlivů, zvyšuje se objem fakturované vody, lepší výsledek. Dvě varianty navýšení nákladů. Pevná složka, poplatek za odběr vody.

Dotazy - J.Šťastný - kdy se budou řešit Nespice ?

odpověď starosta-nakoupen materiál, začne se na jaře.

Otázku ceny vodného a stočného rada obce projednala na několika zasedáních, zvažovány obě varianty, RO se přiklonila k platbě paušální, protože je spravedlivější, náklady na opravy pro všechny. Jedná se o 60,- Kč za rok. Touto problematiko se zabývá ing. Novák již několik let.

MVDr.F.Roučka - Netolice neschválily zvýšení vodného, tato skutečnost je podporou názoru Dr.Roučky, důvody pro zvýšení v cenách energií v současnosti nejsou, zatím klesají. Být féroví k těm, kteří šetří, neplýtvat vodou by mělo být ohodnoceno tím, že nárůst by se měl promítnout do spotřebované vody, ne do paušálu. Pokud někdo vyčerpá 5 m3 nárůst při zdražení paušálu by dělal 13,5 %.

Ing. Trnka - dnes je v Netolicích schválen paušál, jednalo se o jiný důvod pro neschválení, budou zvyšovat nájem.

Současné ceny energií jsou pro podnikatele stejné, pohonné hmoty byly brány podle začátku letošního roku.

Firmě je jedno, co se zdraží, systémovější je ale navýšení pevné složky, podílí se všichni připojení.

Pan Lazna - El.energie - úspora - na Javorníku jede čerpadlo na noční proud.

Mgr.Mauric – posuzuje věc jako zastánce pevné složky, odběr vody je služba dostupná 24 hodin, za 54 haléřů má každý zajištěnu dodávku vody.

MVDr.Roučka - paušální částka byla stanovena v loňském roce, na vodoměr si každý ušetří za dva roky, ostatní jde do nákladů, ti, kdo mají větší spotřebu vody, měli by se podílet větší částkou, to je nespravedlivé vůči těm, kdo šetří.

Ing.Trnka - jsou i další náklady, odpočet, údržba, ti kdo odeberou 1 m3, podílí se částkou 330,- Kč, dle jeho názoru by měli platit ještě víc.

Ing. Novák - jedná se o navýšení vlastně symbolické, v letech 1996-9 se jednalo o větší částky, dnes se jedná o částku malou, která je zanedbatelná. Princip je v tom, že ti, kdo mají minimální odběry, se konečně podílí na údržbě celého systému. Pevná částka je hluboko pod náklady na údržbu systému.

Pokud má MVDr.Roučka dojem, že rada nevyčerpala všechny možnosti, ať řekne konkrétně.

M.Pilný - zda jsou ještě odběrná místa bez vodoměrů.

J.Lazna - asi 50 míst, kde vodoměry nejsou.

Ing.Trnka - tam, kde technicky nejde osadit vodoměr bez velkých nákladů, tam je pravda, že je to nespravedlivé, takový člověk má možnost odebírat vodu bez finančních následků.

Pan Vachel - paušály mají většinou starší lidé, kteří stejně šetří, podle jeho dřívějších zkušeností nevyužívají všichni, někteří měli po osazení vodoměrem platby nižší.

MVDr.Roučka - rada se problematikou zabývala 2x, dle zápisu z RO, proto řekl, že má k tomu výhrady v cenách energií.

Ing. Novák – zpracoval graf vývoje cen za celé období, v dřívějších dobách byly dvě ceny, pro občany a firmy. Průměrná cena vody od 1996 - 1999 rostla, pak klesala, a v tomto roce teprve přerostla cenu z roku 1999. graf /viz příloha č. 5/

Hlasování pro navýšení paušálu vodné o 40,- Kč stočné o 20,- Kč:
pro 9, proti 1, zdržel se 2.


K bodu 5:

RO č. 37 - traktor, lyž.stopy, voda Tejmlov, SD Vimperk, garáž.přístřešky BD Vacov.

RO č.38 – vodné stočné, dům pro seniory - změna dispozice, návrh stavební komise - obrátit L obráceně, projekt se zpracovává. Adventní koncerty, stanovisko MUDr.Doul-odpověď, ZŠ příspěvek

RO č. 39 – porucha vody v Tejmlově - únik za cca 30,- tisíc Kč, probíhá kolaudační řízení. Odměna řediteli ZŠ, pan M.Chum - pečovatelka, obecní vyhlášky - úprava dle legislativy, zajištění výkonu přenesené působnosti.


K bodu 6:

Na základě připomínek starostů obcí byly zpracovány nové smlouvy pro výkon přenesené působnosti ve věci přestupků. Poplatky za jeden přestupek - osobu, rozděleny do několika variant, body od 100,- do 1000,- Kč. Tam kde je udělena bloková pokuta bez poplatku obce, odložené za 100,- Kč, příkazní řízení za 500,- /napomenutí/, za 1000,- přestupky z úřední moci a na návrh postižené osoby, nejnáročnější, když nejdou k soudu. Zda se systém osvědčí se uvidí v budoucnu, není dobré zřizovat vlastní komisi.

Hlasování: pro 12 , proti 0, zdržel se 0.


K bodu 7:

/viz příloha č. 5/.

Převody pozemků - rybník Středák k.ú.Přečín, PF ČR žádost obce o převod původně vyloučil. Na nedávném jednání však bylo konstatováno, že obec může požádat o bezúplatný převod /rybník je veden jako veřejně prospěšná stavba/. Není však zcela jisté, že převod bude uskutečněn.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vacov - lokality pro řešení zástavby k.ú.Vacov, k.ú.Peckov, st.technik přečetl návrh usnesení pro tuto změnu /příloha usnesení ZO č. 13/.

starosta - změna trvala i přes rychlost zpracování 1,5 roku.

MVDr.Roučka - čím je ohraničen prostor ve Vacově, a k čemu bude možno využít.

st.technik – vymezeno komunikací, garážemi a starou farskou zdí. Budovy pro bydlení, občanská vybavenost, veřejně prospěšné stavby – jako jsou komunikace apod.

J.Šťastný – parkoviště, jinak občanská vybavenost.

Hlasování: pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 .


Změna ÚP SÚ Vacov č.3 - návrh zadání, změny v šesti lokalitách, vazby a vztahy, členové ZO obdrželi znění a mapy před začátkem jednání, st.technik vysvětlil záměr změny. Komplexně řeší celá území. Bude zpracován koncept, bude již zpracován v digitalizované podobě, předložen ZO, schvalování, pak teprve konečné řešení. Přečetl návrh usnesení /příloha usnesení ZO č. 13/.

Starosta - byla již odsouhlasena změna ÚP, umožní rozvoj obce, zájem o výstavbu je, pokud nebude možnost, lidé budou odcházet jinam.

Hlasování: pro 12, proti 0 , zdržel se 0 .


K bodu 8:

Nový traktor by byl finančně náročný, zvažovaly se varianty, traktor od firmy Lainka Prachatice, byl posouzen několika odborníky, je v současné době zgenerálkován, jako nový. Cena konečná 310,- Kč /cena je bez DPH, konečná/, k tomu za čelní nakladač 80 tisíc, současný traktor jako protihodnota. Celý traktor za 330 tisíc, půl roku záruka, je to dobrá cena, kvalita, cca třetina ceny nového traktoru.

Hlasování: pro 12 , proti 0 , zdržel se 0 .


K bodu 9:

Je třeba novelizovat vyhlášky, došlo k přepracování dle současných zákonných norem, požaduje Ministerstvo vnitra, úřad právního dozoru a metodiky.

Vyhláška č. 2 z roku 1995 o veřejném pořádku a čistotě v obci obsahuje ustanovení, která nemá obec v pravomoci – vyhláška je nezákonná.

Vyhláška o poplatku za výherní hrací přístroje - novelizace v souladu se zněním zákona platného od 1.1.2004.

Obecně závazná vyhláška č.3 z roku 2001 o místním poplatku za provoz a systém nakládání s odpady stejně jako předešlá vyhláška – uvedena do souladu s právní úpravou platnou k 1.1.2004.

Vyhláška č.2 z roku 2003 o místních poplatcích – změna v poplatku ze psů /již od 3 měsíců/, dále bylo nutno upravit ustanovení, kde bylo určeno období „přechodně“ - musí být upřesněno nebo vypuštěno.

Vyhláška o poplatku za MŠ a ŠD - podle nového školského zákona je pravomoc vybírat poplatky na řediteli ZŠ, obec musí vyhlášku zrušit. Dle informace ředitele ZŠ budou poplatky ponechány nejméně do konce školního roku ve stejné výši.

Dále bylo doporučeno zrušit vyhlášku o čistotě a pořádku v obci, přestupková komise MěÚ Vimperk řeší přestupky v souladu s občanským zákoníkem.

Starosta žádá o schválení novelizace a zrušení příslušných vyhlášek, nejednalo se o změny cen ani podmínek.

Starosta přečetl znění změn vyhlášek - viz přílohy č. 6, 7, 8, 9, 10.

Komplexně přepracován byl požární řád obce, je zpracován podle předlohy zveřejněné Ministerstvem vnitra ČR na internetu, aplikován na podmínky obce Vacov, zpracován společně s velitelem SDH.


Hlasování o zrušení vyhlášky č.4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za MŠ a ŠD:
pro 12 , proti 0, zdržel se 0

Hlasování o zrušení vyhlášky č.2/1992 ve znění OZV č.2/1995 o pořádku a čistotě v obci:
pro 12 , proti 0, zdržel se 0

Hlasování o úpravách vyhlášky o místních poplatcích dle požadavku MV, úřadu právního dozoru a metodiky:
pro 12 , proti 0, zdržel se 0

Hlasování o úpravách vyhlášky o místních poplatcích za VHP dle požadavku MV, úřadu právního dozoru a metodiky:
pro 12 , proti 0, zdržel se 0

Hlasování o novelizaci požárního řádu obce Vacov:
pro 12 , proti 0, zdržel se 0


K bodu 10:

- návrh dodatku od firmy Rumpold - změna DPH, navýšení na 19 % navýšení cca o 40 tisíc za rok. Skládkovné návrh zvýšení o 120,- Kč /poplatek státu, rezerva, náklady firmy/. Tento dodatek zatím nebyl odsouhlasen ani v radě, byl zaslán dopis ředitelce Rumpoldu, paní ředitelka přijede v úterý, bude dále jednáno. Byl vznesen požadavek na podrobné rozbory hospodaření, náprava cen, vážení pravidelně, dodatek bude předložen na jednání dalšího ZO. Starosta obce zjišťoval cenové relace jinde, Pravětín zdražil víc, TS Kučera Vimperk účtuje za hodinu a kilometry mimo obec, cena by nebyla výhodnější. Firma Rumpold koupila nové auto na zimu, měli by být schopni svážet i v náročných podmínkách. Větší úspěšnost vybírání poplatků za systém, po upomínkách hodně lidí zaplatilo, o dalším postupu bylo konzultováno s právníkem, je to obtížné, poslední je exekuce. Je však trvat na zaplacení.

- do programu příštího ZO bude zařazen také RP Tejmlov.

- hasičské auto je v jednání. Žádosti o granty se zdržely, nebyly přijaty komise pro výběr projektů pro EU, proces složitý, z důvodu technických nedostatků vyřazeny naše žádosti nebyly, přípravy jsou časově náročné, výsledky budou sděleny začátkem příštího roku.

- možnosti dotací : POV – došlo ke změnám, je možno podat max. 2 žádosti, s max. celkovou částkou pouze do 200 tisíc Kč. Zpracován pasport, posudek na MK, bude zažádáno o dotace. Sponzoroval ing.Sládek, došlo k digitalizaci evidence pozemků, dobré pro občany. Chráněné byty pro seniory před územním rozhodnutím. Ministerstvo bude v roce 2005 posuzovat žádosti dle kvality projektu, zejména energetické náročnosti stavby.
Dotace do vodovodů a kanalizací budou směřovat pouze do obcí nad 2000 obyvatel /závazek EU/. Naše obec šance minimální, posuzuje se pouze B.Hora, ta má šanci u vodovodu. Posoudit u Vlkonic možnost opravy ČOV. Nabídky na projektovou dokumentaci pro B.Horu – vysoké ceny, je třeba zvážit.

- poškození kotelny - oprava bude stát cca 440 tisíc Kč.

- kontrola hospodaření obce provedena i v podzimním termínu, obec Vacov je nad 800 obyvatel a má hospodářskou činnost, proto je ze zákona povinna mít audit 2x v roce.


M.Molitor - kontrolní výbor provedl 22.11. kontrolu plnění usnesení ZO a RO /viz příloha č.11/.

Mgr.Mauric - schválen školský zákon, 2/5 praktické, ostatek jen šum. Posiluje zřizovatelské pravomoci, obce budou udělovat výjimku samy, platí průměr 17 na třídu, zřizovatel však může rozhodnout o výjimce +/- 4 žáky v každé třídě, doplatit se musí, ale nedojde k likvidaci škol. To je pozitivní zpráva, která uklidní i veřejnost, školu je možno reálně zachovat.

Starosta obce – obec má posílené pravomoce za předpokladu, že na to má peníze.


M.Pilný - požární řád rozmnožit a zaslat na sbory.

Starosta obce – bude provedeno, předáno i do Vimperka.

Co je s Přečínským zámkem?

starosta obce, st.technik - neví se nic nového.


P.Vyleťal - ve škole se bude řešit změna počtu tříd již v únoru?

Mgr.Mauric – platnost zákona je od 1.1.2004, je lepší změna až od nového školního roku.


MVDr.Roučka – požární řád se mohl zpracovat z připomínek členů sboru.

Starosta obce – není moc možností pro změny, jsou daná jasná pravidla zákonem, je však možno projednat, předá hasičským sborům, možno připomínkovat.

M.Molitor – byl zpracován zodpovědně, dodal vyjmenování techniky zásahové jednotky.

Starosta obce – změny jsou možné v rámci zákona.

MVDr. Roučka – vyhlášky by bylo dobré zveřejnit na internetu, případně by mohly být přílohou zápisu ZO.


MVDr.Roučka - chráněné byty byly opakovaně projednány v radě i st.komisi – zřejmě došlo k úpravám, bylo by asi třeba vyjádřit se k té změně, ke které určitě došlo na základě diskuze v ZO. V minulém jednání ZO bylo schváleno dle studie Ing.Skaly.

J.Šťastný – zváženy a zohledněny i klimatické podmínky i pohledové, dále využití ÚP.

MVDr.Roučka - změna dispozice objektu asi bude odůvodněná, zda by se nemělo o ní hlasovat, někdo změnil rozhodnutí zastupitelstva.

starosta - změna nemění nic na parametrech domu, jen je otočen krátkou částí L směrem k obci, bude větší soukromí vnitřního prostoru.

Ing. Novák – na koncepci domu se nic nemění, je však možno hlasovat o dispozici.


Hlasování o změně situování domu s chráněnými byty, obrácené L směrem k poště:
pro 11 , proti 0 , zdržel se 1


M.Molitor – požární řád bude projednán na okrskovém jednání v lednu 2005.


Starosta obce popřál všem přítomným a jejich blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2005 hodně zdraví osobních i profesních úspěchů.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.13
konaného dne 16. 12. 2004

 1. ZO schvaluje:
  1. Rozpočtové změny k 9.12.2004.
  2. Rozpočtové provizorium pro rok 2005.
  3. Rozpočtový výhled na roky 2005, 2006, 2007.
  4. Zvýšení cen vodného a stočného pro rok 2005, promítnout do paušální platby.
  5. Uzavření smlouvy s MěÚ Vimperk o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.
  6. Bezúplatný převod pozemku p.č. 123/11 – vodní plocha o výměře 969 m2 v k.ú.Přečín od PF ČR na Obec Vacov.
  7. Změnu Územního plánu sídelního útvaru Vacov č.2 – viz příloha.
  8. Zadání změny Územního plánu SÚ Vacov č. 3 – viz příloha.
  9. Nákup traktoru s čelním nakladačem za cenu 330 tisíc Kč po odečtení prodejní ceny za odprodej stávajícího traktoru Obce Vacov.
  10. - zrušení a změny vyhlášek
   - novelizaci požárního řádu Obce Vacov dle bodu 9 jednání ZO.
  11. Změnu situování domu s chráněnými byty v k.ú. Miřetice.
 2. ZO bere na vědomí:
  1. Zprávu kontrolního výboru přednesenou M.Molitorem o kontrole plnění usnesení ZO a RO Vacov za období 06 – 11/2004.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 16. 12. 2004
Ověřili: Ing. J. Zloch
J. Šťastný
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013