Dnes je 05. 07. 2020, svátek má Státní svátek - Cyril a Metoděj a zítra Státní svátek - Mistr Jan Hus
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Vyhláška č. 4/2004
- O místních poplatcích

Zastupitelstvo Obce Vacov vydává dne 16. 12. 2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ,ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. 1
 1. Obec Vacov vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
  3. poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. poplatek z ubytovací kapacity
 2. Řízení o poplatcích uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku), při řízení se postupuje podle zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.


Oddíl II.
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.


Čl. 4
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost (po dovršení věku psa 3 měsíců).
 2. Oznamovací povinnost má i držitel , jehož pes je od poplatku osvobozen; nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti a každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 30 dnů od jejího vzniku.
 4. Při plnění své oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.


Čl. 6
Sazba poplatku

Poplatek ze psa činí ročně :
60,- Kč - ve Vacově, nových Vlkonicích a na Javorníku
50,- Kč - v ostatních částech obce


Čl. 7
Osvobození
 1. Od poplatku je podle zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, kterým je
  • osoba nevidomá, bezmocná a těžce zdravotně postižená, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
 2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 30 dnů od vzniku nároku na osvobození prokázat důvod osvobození; trvání nároku na osvobození prokazuje vždy do 30. 6. každého roku.
 3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk 3 měsíců.


Čl. 9
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný vždy do 30. 6. daného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


Oddíl III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt fyzické osoby za úplatu na území obce za účelem léčení nebo rekreace.


Čl. 11
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod pobytu.


Čl. 12
Plátce

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (dále jen ubytovatel). Ubytovatel je plátcem poplatku, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně správci poplatku vyúčtovat v termínu splatnosti.


Čl. 13
Oznamovací povinnost
 1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování), ve lhůtě do 15ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnost, v ostatních případech do 15ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo; jde-li o fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Ubytovatel je podle zákona o místních poplatcích povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
  Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
 4. Poplatník osvobozený od poplatku oznámí ubytovateli datum svého narození.

Čl. 14
Sazba poplatku

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu činí:
cena - v zařízeních části obce
15,- Kč - Javorník, Lhota nad Rohanovem, Čábuze
12,- Kč - Benešova Hora, Rohanov, Vacov, Vlkonice, Miřetice, Mladíkov
10,- Kč - Přečín, Nespice, Žár, Milíkov


Čl. 15
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt podle zákona o místních poplatcích nepodléhají

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci,
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.


Čl. 16
Splatnost poplatku
 1. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
 2. Ubytovatel odvádí poplatek pololetně, vždy nejpozději do 30. června a do 20. prosince příslušného kalendářního roku, buď v hotovosti na obecním úřadě, nebo bezhotovostně na číslo účtu 2322-281/0100 KB Prachatice, VS 2113.


Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 17
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazeného trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


Čl. 18
Veřejné prostranství
 1. Veřejným prostranstvím jsou podle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Za veřejné prostranství na území obce Vacov se pro účely této obecně závazné vyhlášky považuje :
  • parkoviště a ostatní prostory na náměstí (k.ú. Vacov a Vlkonice)
  • prostor před kostelem
  • prostor před budovou Obecního úřadu ve Vacově
  • ulice vč. chodníků mezi náměstím a autobusovým nádražím
  • parkoviště před hřbitovem
  • ulice mezi nádražím a hřištěm
  • tržnice – prostor mezi č.p.57 a 70 v k.ú. Vlkonice (u požární nádrže)
  • veřejná zeleň – trojúhelník p.p.č. 123/1 k.ú. Vlkonice
  • veřejná zeleň – sídliště Vlkonice p.p.č. 315/62 v k.ú. Vlkonice
  • pozemek mezi farní zdí a hřištěm
  • návsi ve všech částech obce
  • místní komunikace včetně chodníků a k nim přilehlých pozemků ve všech částech obce

Čl. 19
Poplatník
 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.
 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl. 20
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství po dobu pouze jednoho dne (např. stánkaři) je nutno splnit tuto povinnost v tento den, před zahájením užívání (prodeje).
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství po dobu pouze jednoho dne nebude registrace prováděna.

Čl. 21
Sazba poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání :
- za umístění zařízení k poskytování služeb 10,- Kč
- za umístění stavebního zařízení 2,- Kč
- za použití veřejného prostranství k výkopovým pracím 5,- Kč
- za umístění prodejního zařízení 20,- Kč
- za umístění reklamního zařízení 5,- Kč
- za umístění skládek 2,- Kč
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,- Kč
- za umístění zařízení lunaparků, cirkusů, za použití pro sportovní, kulturní a reklamní akce a pro účely filmové a televizní tvorby 2,- Kč


Čl. 22
Osvobození
 1. Z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek podle zákona o místních poplatcích neplatí.
 2. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny :
  • akce pořádané bez vstupného
  • při vyhrazení trvalého parkovacího místa osoby zdravotně postižené
  • osoby, které využijí veřejné prostranství na skládku po dobu ne delší než 24 hodin
  • osoby, které využijí veřejné prostranství k odstranění havárie na inženýrských sítí po dobu bezprostředně nutnou pro odstranění havárie
  • případy zvláštního užívání dle čl.17. kdy je uživatelem obec nebo její organizační složka či obcí zřízená příspěvková organizace

Čl. 23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí ode dne, kdy zvláštní užívání veřejného prostranství dle Čl. 17 začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo, tj. např. zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


Čl. 24
Splatnost poplatku

Při užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato. V ostatních případech vždy ihned po ukončení tohoto užívání.Oddíl V.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 25
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.


Čl. 26
Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.


Čl. 27
Oznamovací povinnost
 1. Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení činnosti - poskytování ubytování, provést registraci, a to ve lhůtě do 15ti dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15ti dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Poplatník je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v Čl. 13 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Čl. 28 Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí: za každé využité lůžko a den    2,- Kč


Čl. 29
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity podle zákona o místních poplatcích nepodléhá

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

Čl. 30
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný pololetně, vždy nejpozději do 30. 6. a 20. 12. příslušného kalendářního roku, buď v hotovosti na obecním úřadě, nebo bezhotovostně na číslo účtu 2322-281/0100 KB Prachatice, VS 2128.Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 31
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny(odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon, směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 32

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Čl. 33

Na poplatkovou povinnost vzniklou před 01. 01. 2005 se vztahují předpisy platné před účinností této vyhlášky.


Čl. 34

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 01.01.2004 o místních poplatcích.


Čl. 35

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2005.......................................
Drahomíra Jelínková
místostarostka obce
......................................
Miroslav Roučka
starosta obce

^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013