Dnes je 05. 07. 2020, svátek má Státní svátek - Cyril a Metoděj a zítra Státní svátek - Mistr Jan Hus
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 16
Datum: 31. 3. 2005
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí.
 3. Regulační plán Tejmlov.
 4. Stavební komise.
 5. Rozbor hospodaření za rok 2004
 6. Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2004.
 7. Rozpočet obce na rok 2005.
 8. ZŠ Vacov.
 9. Různé.

K bodu 1:

Starosta obce zahájil veřejné zasedání ZO, přivítal přítomné. Zápis z minulého jednání ZO byl ověřen bez námitek, pokládá ho proto za schválený. Je přítomno 12 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné.


K bodu 2:

Volba návrhové komise - starosta navrhuje - M.Molitor, M.Pilný, F.Hůle.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatele zápisu navrhuje starosta obce - ing.Zloch, J.Šťastný.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Návrh programu jednání ZO - nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 3:

Obecně závazná vyhláška - RP Tejmlov. Starosta obce - bylo prověřeno, že z navržené vyhlášky nevyplývá obci povinnost zajišťovat infrastrukturu pro navrženou výstavbu. Toto bude řešeno v rámci vydávaných stavebních povolení. Starosta se domnívá, že diskutováno již bylo dostatečně, pokud má někdo připomínku, tak jen stručně. J.Šťastný - byl přítomen na jednání s potencionálními stavebníky, kteří souhlasili s tím, že další věci budou řešit již sami při stavebním řízení.
Ing.Míchal - v zemědělské oblasti jsou diskriminovaní zemědělci. st.technik přečetl návrh vyhlášky- viz příloha č. 1
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

přednesl st.technik - viz příloha č.2
- manželé Tuháčkovi prodej pozemku k.ú. Rohanov 51/1 o výměře 250 m2 /bude upřesněno GP/ za cenu 100,- Kč/m2, dále koupi pozemku o výměře 5 m2 /bude upřesněno GP/ za 100,- Kč/m2 obcí Vacov od m.Tuháčkových, bude provedeno jednou smlouvou. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

- m.Fričovi prodej pozemku p.č. 72/1 k.ú.Rohanov o výměře 1895 m2, od roku 1982 smlouvou o bezplatném pronájmu dán do trvalého užívání tehdejšímu majiteli penzionu. Jedná se o zázemí pro penzion, prodej za cenu 50,- Kč/m2. M.Pilný - z jakého důvodu je cena 50,- Kč?
J.Šťastný - pozemek je plný balvanů a nepořádku, bude nákladné pozemek uklidit.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 5:

Rozbor hospodaření za rok 2004 přednesla A.Máchová / zastupitelé obdrželi materiál předem domů/ - viz příloha č. 3
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

A.Máchová - na minulém jednání ZO bylo rozhodnuto, že bude zrušena hospodářská činnost v lesích, nebylo rozhodnuto o zůstatku na účtu z hospodaření v lesích, navrhuje převést na běžný účet. Pro informaci - k 31.03.2005 činil 250 603,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 6:

Provedeno přezkoumání hospodaření za rok 2004 pracovníky KÚ Jč.kraje - přednesl starosta obce.
Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno v listopadu 2004. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004, provedeného v únoru 2005 : Při přezkoumání hospodaření obce Vacov za rok 2004, provedeného podle ustanovení §§ 2,3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO dnešního dne projednalo zprávu o výsledku a přezkoumání hospodaření s tím, že závěrečný účet obce se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 7:

Návrh rozpočtu obce Vacov na rok 2005 přednesla A.Máchová - /materiály obdrželi členové ZO domů k prostudování/ viz příloha č. 4.
Starosta obce vysvětlil některé položky rozpočtu. Prioritou bylo dofinancování již získaných dotačních prostředků na akce v roce 2005 a dále byla ponechána určitá finanční rezerva pro případnou spoluúčast obce na další granty, o které bylo požádáno.
MVDr.F.Roučka - každé schvalování rozpočtu je možností k vyjádření názoru. Za sebe si myslí, že se rada obce dost nezabývala sestavením rozpočtu, domnívá se, že rozpočet sestavovala účetní a jeden nebo dva členové rady. Jsou i jiné věci k investování, nasvícení kostela s lešením, oprýskanou omítkou, myslí si že by bylo lepší místo osvětlení kostela dát peníze na jeho nabílení. Investovat do této dominanty obce. Druhá věc je základní škola. Bylo hodně již uděláno, byla nově pokryta střecha, zateplena fasáda, vyměněna okna. Došlo k osvětlení vchodu, ale nyní došlo k zastavení. Je třeba vybavit nutně jídelnu ZŠ, případně pokračovat na opravě tělocvičny, využít možností grantů. Byla vrácena část investice na kanalizaci, 3 mil. 100 tisíc Kč věnovat do ČOV Vlkonice, která je ve špatném stavu. Kvalita pod Vlkonickým rybníkem odpovídá limitům, ale devastuje část přírody, vypracovat alespoň návrh řešení. Domnívá se, že se zde pozapomnělo na takové věci na úkor osvětlení a zviditelnění některých staveb. Myslí, že jsou věci ještě více prioritní, než to o čem již zde mluvil. Došlo k posílení obecního rozpočtu rozhlednou na Javorníku, získáme cca 600 tisíc Kč. Mělo by se ještě více věnovat výstavbě parkoviště, byly by tu dobré příjmy pro obec, návratná investice. Věnovat se takovým věcem, zajímat se o grantová schémata v tomto směru.
Ing. Z.Novák - Dr.Roučka nepochopil slova starosty, příjmy obce jsou přibližně 11 mil, výdaje cca 8 milionů korun, na investice zbývají necelé 3 miliony korun. Pokud se tyto peníze nepoužijí na dofinancování dotací ve výši 70 %, nebude se moc věcí v obci dělat.
MVDr.Roučka - toto pochopil dobře, je třeba stanovit lépe priority obce. Věnovat se odkanalizování. V komisi pro rozvoj obce by měl být člověk, který nepracuje ve školství jinde, ale třeba V.Štěpánek, který zná priority naší školy. Hovoří za sebe, myslí si, že je možno sehnat peníze i na jiné věci.
starosta obce - rada obce se rozpočtem zabývala několikrát, naposledy na včerejším jednání, zápis zatím nebyl vyhotoven. Argumenty osvětlením nejsou relevantní, tyto náklady jsou minimální, rozpočet neovlivní. Obec poskytne v rámci rozpočtu farnímu společenství 70 tis. Kč na dofinancování grantu na opravy kulturních památek - kostela, v loňském roce získalo farní společenství za pomoci obce dotace v částce 270 tisíc Kč. V letošním roce bude o dotaci opětovně žádáno.
Projekt na rekonstrukci některých částí ZŠ v celkové výši téměř 20 milionů byl již zpracován. Nepodařilo se však získat potřebnou dotaci. Projekt bude rozdělen na jednotlivé etapy jídelna, topení, tělocvična, podkroví, a budou opětovně hledány možnosti žádat o dotaci. Pouze obecní finance mají velmi malý efekt. Domnívá se, že kuchyně není momentálně žádným zásadním problémem ve škole, ale není na ni zapomenuto.
Opomenut nebyl stejně tak ani problém kanalizace v obci. Proběhlo jednání na MŽP. Obec však nemůže žádat v současné době MŽP o dotaci do této oblasti. Žádat mohou obce nad 2000 obyvatel, které musí být dle smlouvy s EU odkanalizovány do roku 2010. Nelze žádat ani o dotaci na ČOV ve Vlkonicích, vzhledem k tomu, že do čistící soustavy byl v minulosti zařazen Vlkonický rybník a vzorky odpadních vod jsou vyhovující. O dotaci na přípojky na stávající kanalizaci lze žádat v případě, že bude napojeno více než 300 ekvivalentních obyvatel. Toto též není obec schopna splnit. Obec bude žádat v rámci grantů KÚ Jč, kde jsou však velmi malé finanční prostředky. Žádost o dotaci ve výši cca 700 tisíc Kč bude podána na kanalizační přípojku v Rohanově, zatím však grant nebyl vypsán.
Kroky k řešení parkoviště na Javorníku byly podniknuty hned na počátku volebního období. Problém však vyvstal s vhodným pozemkem. S Lesy ČR, jako s vlastníkem vytipovaného pozemku byla dříve velmi obtížná komunikace. V současné době se již jedná a došlo k vyznačení uvažované části tohoto pozemku. Nyní bude zpracována studie a eventuelně požádáno o vynětí z lesního fondu. Tento problém nevznikl v souvislosti s rozhlednou, ale trvá již řadu let. Problém parkování je aktuální především v zimním období, při značně zúžené komunikaci. Ke zlepšení tohoto stavu částečně přispěla úprava dopravního značení na komunikaci. Problém je technicky a časově velmi náročný
Co se týče posuzování priorit obce v návaznosti na získané prostředky kupříkladu z programu PHARE, lze konstatovat, že pokud by se toto nyní nepodařilo, obec by tyto záměry v budoucnu možná již velmi těžko realizovala. Současné programy unie INTERREG již vyžadují v případě získání grantu předfinancování celé akce obcí. Vtom případě je nutno požádat o úvěr apod., což je velmi problematické. V programech PHARE jsou získané dotační prostředky vypláceny před zahájením realizace nebo v jejím průběhu ve výši 80%. Priority byly proto rozhodně nastaveny dobře, avšak není reálné získat veškeré dotace, o které se požádá. Problém je i dofinancování vlastními prostředky.
Dotace do kanalizace budou i nadále v určité podobě pokračovat, avšak granty které se podařilo získat v rámci již skončeného programu PHARE, by byly pro obec v budoucnu nedostupné.
Ing.Zloch-menší akce po vesnicích osvětlení, kanalizace?

starosta obce - budou postupně vyměňovány lampy osvětlení, u komunikací je prioritou dělat celistvé koberce, z prostředků dotace budou kompletně opraveny komunikace Přečín - Přečínské Chalupy, B.Hora - Čábuze, část komunikace v B.Hoře.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 8:

Odpisový plán ZŠ na rok 2005, přednesl starosta obce - viz příloha č. 5.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Výsledek hospodaření za rok 2004 - ZŠ hospodařila se ztrátou 35.414,- Kč /provozní náklady/, navrhují krýt z rezervního fondu.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Starosta obce - s ředitelem školy byly konzultovány organizační záležitosti školy na příští školní rok, ředitel školy navrhuje jako optimální osmitřídní model, bude nadále jednáno, stejně tak jako o zřízení školské rady, zatím jenom jako informace.


K bodu 9:

Starosta
- hasičský vůz CAS v generální opravě.

- SROP na místní komunikace, zpracovaná žádost byla předána na KÚ Jč o dotaci 1,350 mil.Kč (maximální možní výše), velmi náročné zpracování, je otázka, zda bude grant přidělen. Pokud by to nevyšlo, bude další kolo zřejmě na podzim.

- žádost na chráněné byty byla podána.

- vodovod Nespice, budou zahájeny práce.

- obec dostala návrh smlouvy o smlouvě budoucí od Biskupství ČB na pozemek "pod dubem", budou další jednání o této věci, není tedy úplně ztraceno.

- grant na kulturní památky, kaplička, kostel.

- víceúčelové zařízení - schválena ministerstvem tendrová dokumentace pro výběrové řízení. Tvrdé podmínky, při vlastním výběru bude přítomen zástupce ministerstva.

- veřejně prospěšné práce, od poloviny dubna nastoupí V.Pšenička a J.Bouda.

- jednání na KÚ na odboru sil.hospodářství o opravě komunikace přes Vacov v souvislosti s rekonstrukcí centra Vacova, zatím není rozhodnuto, záleží na potřebné výši fin.prostředků. Navrženy jsou i kruhové objezdy, budou posuzovat odborníci..

M.Molitor - byl předán zásahový automobil CAS 25 firmě ATEKO Pečky - na vozidle se začíná pracovat, následně se bude rozhodovat o rozsahu práce. Bude vybudována nová nástavba, svařování je dobře zpracováno. Variant je několik, bude se průběžně podílet na jednání.

M.Pilný - díry na křižovatce, bude třeba opravit, chodí tudy děti, nebezpečí úrazu. Úprava porostu u komunikací na našem okrese je špatná, je všechno zarostlé. Má obec nějaké náhradní auto pro případ požáru?
M.Molitor - bylo projednáno s HZS Prachatice, náhrada měla být zapůjčena, ale mají také problém s autem. Po dobu oprav je domluven zástup s družstvem ze Stachů. Propojení telefony do Prachatic, cisterna by byla do 10ti minut v obci, vacovská zásahové družstvo je připravena v k výjezdu Avií.
Starosta obce - jednal se SÚS Prachatice o údržbě komunikací, vydají většinu peněz na zimní údržbu. Situace je špatná.

Odešel Mgr.St.Mauric, přítomno 11 členů ZO.

M.Moutelík - fasáda u Práškové, pokusit se donutit k opravě. Je to v centru obce a nedělá to hezkou vizitku.
Starosta obce - soukromý objekt, není v moci obce.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.16
konaného dne 31. 3. 2005

 1. ZO schvaluje:
  1. obecně závaznou vyhlášku Regulačního plánu Tejmlov
  2. prodej pozemku m.Tuháčkovým v k.ú. Rohanov dle bodu 4 dnešního jednání ZO a koupi pozemku od m.Tuháčkových v k.ú. Rohanov dle bodu 4 dnešního jednání ZO
  3. prodej pozemku m. Fričovým v k.ú. Rohanov dle bodu 4 dnešního jednání ZO
  4. rozbor hospodaření za rok 2004
  5. převedení zůstatku z hospodaření v obecních lesích na běžný účet
  6. Výsledek kontroly hospodaření obce Vacov za rok 2004 bez výhrad
  7. Návrh rozpočtu na rok 2005
  8. výsledek hospodaření ZŠ Vacov

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 31. 3. 2005
Ověřili: J. Šťastný
Ing. J. Zloch


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013