Dnes je 07. 07. 2020, svátek má Bohuslava a zítra Nora
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 9
Datum: 22. 4. 2004
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí.
 3. Návrh programu.
 4. Kontrola usnesení minulého jednání ZO.
 5. RP Tejmlov.
 6. Pozemky kolem koupaliště Rohanov.
 7. Bytový dům Vlkonice II.
 8. Stavební komise.
 9. Různé.

K bodu 1:

Jednání ZO zahájil starosta obce, přítomno 13 členů zastupitelstva, ZO je usnášení schopné. Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl ověřen, nebyly vzneseny připomínky, je k nahlédnutí u zapisovatelky.


K bodu 3:

Starosta obce přednesl návrh programu jednání, nabyly vzneseny připomínky ani doplnění.
Hlasování : pro 13, proti , zdržel se 0.


K bodu 4:

Bod 3) ukládací části usnesení č. 8 dosud nebyl proveden, kontrola hospodaření ZŠ bude provedena v nejbližším termínu.

Bod 2) bude svoláno jednání s provozovateli rekreačních zařízení, na něm budou upozorněni na tyto kontroly, následně budou prováděny.

Bod 1) A.Máchová vysvětlila zaúčtování rozhledny dle smlouvy, bez připomínek.


Přišel M.Pilný, přítomno 14 členů ZO!


K bodu 2:

Starosta navrhuje složení návrhové komise – Mgr.S.Mauric, F.Ptáček, M.Pilný.
Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 3.


Návrh ověřovatelů zápisu – Ing.Z.Novák, J.Roučka.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 5:

Regulační plán Tejmlov posuzuje architekt Boček z KÚ Jč.kraje Č.Budějovice na základě možné technické pomoci pro obec Vacov, ing. Kokštejna objednal u téhož architekta i odborný posudek. Materiál zpracovaný pro obec je pouze informativní. Na základě posudku bude architekt Daněk projekt přepracovávat. Poté vydá KÚ hodnotící stanovisko, které bude pro celou věc závazné.

MVDr.F.Roučka – v zájmu důkladného seznámení se s materiálem žádá o zaslání stanoviska Ing.Bočka a Ing. Kokštejna.

Starosta obce – zaslání technického posouzení arch.Bočka je možné.


K bodu 6:

Kolem koupaliště v Rohanově vlastní velkou část pozemků firma Ortiga, která nabídla obci tyto pozemky k odkoupení. Původní požadovaná cena byla 750 tisíc Kč, později firma slevila na 390 tisíc Kč. V současné době nabízí všechny pozemky za cenu 250 tisíc Kč, ve dvou splátkách – při podpisu 150 tisíc, do 1 roku zbylých 100 tisíc Kč. Tato nabídka je konečná, firma chce smlouvu uzavřít do konce měsíce dubna. V zájmu provozu koupaliště je třeba tyto pozemky o výměře cca 35 tisíc m2 koupit. V minulosti byly problémy mezi majiteli pozemků a nájemcem koupaliště. Rada obce doporučuje pozemky koupit.

MUDr.I.Uhlířová – jaká je kvalita těchto pozemků?

Starosta obce – jedná se o pozemky různých bonit, některé jsou využitelné, jiné ne. Firma však chce prodat vše nebo nic, vychází cena cca 7,- Kč/m2.

J.Roučka – zda má cenu koupaliště provozovat, loni špatné podmínky, špinavá voda.

MVDr.F.Roučka – v loňském roce nebyly povinné rozbory, nebylo možno vodu zhodnotit.

Má obec vizi využití areálu?

Starosta obce – nebyly stížnosti, i přes velká horka stav slušný, voda nekvetla, průtok vody. Koupí pozemků se koupaliště jedině zhodnotí. Je to jedno z mála míst, kde jsou ještě podmínky pro fungování takového zařízení.

Ing.Z.Novák – investice se v nájmu nikdy nevrátí, Pokud však nebude obec vlastníkem těchto pozemků, není jistota jejich využití a tím i funkce koupaliště. Nelze všechno přepočítávat na rentabilitu.

J.Šťastný – bez těchto pozemků není k využití ani koupaliště. Uvedená cena není tak vysoká.

F.Ptáček – peníze na to jsou?

Starosta obce – rezervy v prostředcích na opravy, budou se muset peníze najít.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 7:

Bytový dům Vlkonice II.

V letošním roce byla poslední možnost získat státní příspěvek na výstavbu bytů. Jedná se o stavbu bez spoluúčasti nájemníků, v současnosti podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, na internetu byly vyhlášeny výsledky, obec Vacov dostala dotaci ve výši 8,82 mil.Kč.

V Jihočeském kraji celkově vykryto 7 žádostí, v okrese Prachatice ještě ve Lhenicích.

Proběhlo výběrové řízení na stavbu, zvítězila firma Aldast Strakonice. Rozdíl mezi dotací a cenou stavby má pokrýt obec ze svých prostředků. Jednou z podmínek výběrového řízení bylo i dofinancování ze zdrojů stavební firmy. Obec si nebude muset brát úvěr, ten brání v možnosti získat jiné dotace.

Starosta obce přečetl návrh smlouvy na stavbu bytového domu Vlkonice II. Jedná se o standardní smlouvu, která by měla zaručovat správný průběh stavby.

MVDr.F.Roučka – kdo předkládá tuto smlouvu?

Starosta obce – smlouvu zpracovala firma Aldast Strakonice s připomínkami obce.

MVDr.F.Roučka – domnívá se, že by se daly úroky ve výši 250 tis. Kč ušetřit splacením dlužné částky během 2 let, nárůst příjmů z daní v loňském roce potvrzuje názor, že by obec byla schopna splatit dříve.

Starosta obce – znamenalo by to splatit víc jak 2 miliony za rok, to by zabrzdilo jiné akce, zastavilo by to možnost získat dotace, na které je třeba mít finanční podíl.

MVDr.F.Roučka – v loňském roce byl příjem obce vyšší o 1 milion Kč, příjmy obce rostou.

Starosta obce – na stavbě se ušetří jinak, jen stavební dozor na minulé bytovce stál 300 tisíc Kč, nyní bude vykonávat p.Chum za menší částku.

Otázku rychlosti splátek je možno řešit v průběhu doby.

J.Šťastný – navrhuje dát do smlouvy i možnost dřívější splátky dlužné částky.

P.Vyleťal – je třeba ocenit práci zpracovatelů žádosti o dotaci i starosty, že se podařilo prostředky získat. Je toho názoru, že 2.400 tisíc Kč splatit za rok je na obecní rozpočet hodně.

Ing.V.Šašek – jak bude vysoké nájemné?

Starosta obce – regulované nájemné, nebude to velká částka.

Ing.Z.Novák – situace je přibližně stejná, daňová výtěžnost je přibližně 10 milionů, fixní náklady zhruba 7 – 8 milionů. Pokud se zaručíme splatit do dvou let, nebude na jiné věci.

MVDr.F.Roučka – daňová výtěžnost o milion vzrostla.

A.Máchová – každý rok je výtěžnost o trochu vyšší, na konci roku však musí zbýt na účtu prostředky pro chod úřadu v začátku roku. Nové daně začínají chodit až v březnu, nebylo by na protahování a podobně.

Mgr.S.Mauric – smlouva se dělala radši měkčí, je lepší ubrat, upravit případně dodatkem.

J.Šťastný – ve smlouvě však tato možnost není, zakotvit do smlouvy možnost dřívější splátky.

Starosta obce - není možno se na konci roku vydat ze všech peněz, faktury chodí pořád.

MUDr.I.Uhlířová – pokud se podaří získat dotaci 1 milion korun se spoluúčastí obce, vyplatí se víc, než splatit částku dříve a ušetřit 250 tisíc.

Ing.Z.Novák – bude potřeba různé splátkové kalendáře, dodatek o splátkách by do smlouvy měl přijít.

M.Pilný – jaký je rozdíl v cenách stavby bytovky oproti minulé?

Starosta obce – rozdíl jen v cenách materiálu, DPH a vybavenosti bytů. Do smlouvy je možno zakotvit možnost dřívější splátky.

Ing.V.Šašek – s dodatkem „bez sankčních poplatků“, někdy banky sankcionují i dřívější splátky dluhů.

Hlasování o smlouvě s úpravou /s možností předčasného splacení bez sankčního poplatku/:
pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 8:
/viz příloha/

- stavba vodojemu B.Hora je v majetku Pozemkového fondu ČR, bylo by třeba požádat o bezúplatný převod stavby na st.parcelách 112/1 a 112/2 v k.ú. B.Hora.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.


- pozemky pod komunikací B.Hora – Čábuze ve vlastnictví státu ČR, je nutno požádat o úplatný převod. Jedná se o dvě pozemkové parcely v k.ú. B.Hora p.p.č. 651/18 o výměře 600 m2 a 651/19 o výměře 12 m2 za celkovou cenu dle znaleckého posudku ve výši 430,- Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 9:
Různé.

Starosta obce:

 • Kontrola z FÚ Prachatice na stavbu bytového domu Vlkonice 134, kontrola důkladná, na stavební i finanční část.
 • Kroky v souvislosti s pozemkem pro parkoviště Javorník.
 • Bude vytěženo dřevo pro potřeby obce, pořeže p.Solus za dobrou cenu. Řezivo je v současnosti velmi drahé, bude třeba na opravy mostů a jiné práce.
 • Pozemky za farou na stavbu pečovatelského domu – složité, nutno jednat s biskupem v Č.Budějovicích.
 • Byla provedena diagnostika stavebně-technického stavu místních komunikací, zpracovává se projekt se žádostí o dotaci na opravu. V záležitosti se angažuje Ing. Sládek z SSŽ Č.Budějovice.
 • Zpracovávají se žádosti o další dotace, díky smlouvě s Aldastem nevznikne problém s dluhovou službou, obec nebude zatížena úvěrem, který brání v získání dotací, obec si případně může zažádat o úvěr na jinou akci.
 • Na Javorníku probíhá nové značení, turistické trasy, možnost okruhu a další práce v souvislosti s nadcházející turistickou sezonou.
 • Výměna a obnova značek na místních komunikacích, problém se značkami správy silnic, mají nedostatek peněz.
F.Ptáček – p. Solus těžil, v obecních lesích je problém s kůrovcem, termíny na jeho likvidaci jsou přísné, bude nutno řešit. Turistická sezona začne a u rozhledny nejsou záchody, je třeba úprava okolí, zbourat staré WC.

Starosta obce – problém s panem Červeným, slíbil, že již bude pracovat, v současnosti na tom není zdravotně dobře. Starosta navrhoval požádat jiného hajného o zástup po dobu nemoci, pan Červený nechtěl, slíbil nápravu. Bude třeba řešit.

WC bude u rozhledny umístěno od května.


M.Pilný – umístit na čekárnu desku na plakáty, aby se to nedávalo na stromy a podobně.

Starosta obce – budou vyrobeny plakátovací plochy, na Javorníku je potřeba předělat zeď se skříňkami, dělá to ostudu.


J.Roučka – srna pod Přečínem byla na Chvalšovickém revíru. Jak je to s vyhláškou o veřejném pořádku, po veřejných prostorách pobíhá domácí zvířectvo.


p.Kordíková – jak to bude se zbudováním společenské místnosti v Rohanově? Bylo přislíbeno, když se prodávala budova OV.

Starosta obce – v Rohanově bylo v současnosti investováno mnoho peněz, rybníček, silnice, kanalizace. Otázka vybudování takových prostor je všude stená, vždy se naskýtá otázka četnosti využití takovýchto prostor a tím i zhodnocení vložených nemalých prostředků. Dle dosavadních zkušeností takovéto objekty většinou chátraly bez jakéhokoliv využití a zájmu občanů.

p.Kordíková – pozemky v Rohanově se prodávaly za vyšší ceny za m2, přitom není zavedena voda ani elektrika.

St.technik – navýšení o 10,- Kč/m2 bylo kvůli zaměření jednotlivých parcel, ne za plnou infrastrukturu, to by bylo daleko víc.

p.Švec – co bude s vyvezeným bahnem z rybníka? Je to nad chalupami, až začne pršet, spláchne se to.

St.technik – bylo vyváženo na přání pana Maška, ten také zpracuje.

Starosta obce – prověří s panem Maškem, bude zajištěna náprava.

p.Míchalová – kdy bude další termín zastupitelstva? Tejmlov – železný šrot.

Starosta obce – přesný termín není stanoven, koncem června. Odvoz železa zajistí.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.9
konaného dne 22. 4. 2004

 1. ZO bere na vědomí:
  1. Informaci starosty obce a A.Máchové o plnění uložených úkolů z minulého zastupitelstva.
  2. Informaci F.Ptáčka o lesích (kůrovec) a požadavek zřízení WC u rozhledny.
  3. Připomínku J.Roučky k vyhlášce o čistotě a pořádku v obci – pobíhání drůbeže a psů.
  4. Připomínku p. Švece k vyvezenému materiálu z rybníka Rohanov.
  5. Připomínku ke kvalitě vyvážení odpadů a sběr železného Tejmlov.
 2. ZO schvaluje:
  1. Koupi pozemků v areálu koupaliště od firmy Ortiga za 250 000,- Kč.
  2. Smlouvu o díle s firmou Aldast Strakonice na výstavbu bytového domu s dodatkem – formu dodavatelského úvěru s možností předčasného splacení bez sankčního poplatku.
  3. Bezúplatný převod stavby vodojemu B.Hora na st. parcelách 112/1 a 112/2 v k.ú.B.Hora od Pozemkového fondu ČR.
  4. Úplatný převod pozemků k.ú. B.Hora od Úřadu pro zastupování státu p.p.č. 651/18 o výměře 600 m2 a 651/19 o výměře 12 m2 pod místní komunikací za cenu dle znaleckého posudku.
 3. ZO ukládá:
  1. V dostatečném předstihu před příštím zasedáním předat zastupitelům k prostudování technické zhodnocení regulačního plánu Tejmlov zpracované ing.arch.Bočkem z KÚ.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 22. 4. 2004
Ověřili: Ing. Z. Novák
J. Roučka


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013