Dnes je 05. 07. 2020, svátek má Státní svátek - Cyril a Metoděj a zítra Státní svátek - Mistr Jan Hus
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Vyhláška č. 5/2004

Obec Vacov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 16.12.2004 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

Požární řád obce

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Vacov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.


Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Vacov, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany SDH Čkyně JPO III se sídlem ve Čkyni a dále SDH Zdíkov JPO III se sídlem ve Zdíkově.
 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
  1. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu pana M.Molitora, velitele požárního okrsku, absolventa kurzu velitelů-V40-SDH
  2. Zastupitelstvo obce ukládá radě předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce


Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
 1. Obec, jako právnická osoba, činnost, při které hrozí nebezpečí požáru neprovozuje.
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  • období sucha, letní období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku. V tomto období se na území obce zakazuje:
   1. Používat zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit požár - mimo oslav pořádaných obcí
   2. Rozdělávat oheň v lese a do 50ti metrů od lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti
   3. Kouření v lesních porostech a ve vzdálenosti 10 m od lesa
   4. Rozdělávání ohňů do 50ti metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě a na rašelinných pozemcích. Místo pro rozdělání odně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek.
   5. Vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegeteční ploše
 3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. čerpací stanice pohonných hmot, Miva Miřetice (výroba hraček), pekárna VacovZŠ Vacov (sklad LTO), ZOD Vacov (sklady slámy a sena).

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného záchranného systému 150, 155 a158 a systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 5.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 1. Obec na základě „ZŘIZOVACÍ LISTINY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE VACOV“, schválené zastupitelstvem obce na svém zasedání dne …… zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Vacov uvedené v příloze č.1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č.1. Příloha č.1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice na OÚ Vacov, Vacov 35 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
  1. přirozené
   1. potok Peckov u komunikace
   2. rybník Farák, Židák u komunikace
  2. umělé
   1. hydrantová síť v rámci obce (místní komunikace)
   2. požární vodojem Vacov, (komunikace náměstí)
   3. požární nádrž Miřetice-seník (místní komunikace)
 2. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a jednotce HZS jihočeského kraje územní odbor Vimperk.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů.
 4. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
 1. Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů” - budova OÚ, Vacov 35, tel: 388 431 180 (v pracovní době)
 2. Volat tísňovou linku 150.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
 2. signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ” po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály, je vyhlašován ze zásahového vozidla)
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje ruční sirénou a mobilními telofony.


Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu jihočeského kraje je uveden v příloze č. 2.


Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší OZV č.2/1994 z 29.6.1994, Požární řád obce


Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2005


......................................
Drahomíra Jelínková
místostarostka obce
......................................
Miroslav Roučka
starosta obce


Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:Příloha č. 1 k Požárnímu řádu obce Vacov

Kategorie, početní stav a vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vacov

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti
Obec Vacov III 20 6

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
CAS 25 1
DA12-Avia 31 1

Legenda:
JPO ... jednotka požární ochrany
Dislokace JPO ... název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována
Kategorie JPO ... kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
Počet členů ... skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Minimální počet členů v pohotovosti ... počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)]


Příloha č. 2 k Požárnímu řádu obce Vacov

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Podle požárního poplachového plánu kraje

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
 2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
  stupeň požárního poplachu první jednotka PO druhá jednotka PO třetí jednotka PO
  I. SDH VacovSDH ČkyněSDH Zdíkov
  II. HZSJČ VimperkSDH Stachy
  III.

^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013