Dnes je 11. 07. 2020, svátek má Olga a zítra Bořek
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 5
Datum: 5. 6. 2003
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba komisí a ověřovatelů zápisu.
 3. Návrh programu jednání.
 4. Kontrola usnesení č. 4.
 5. Činnost RO od minulého zasedání ZO.
 6. Žádost firmy Frama.
 7. ZŠ Vacov – zřizovací listina.
 8. Firma Ortiga – koupaliště Rohanov.
 9. Stavební komise.
 10. Rozhledna Javorník.
 11. Různé.


K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání ZO, konstatoval, že při účasti 12 ti zastupitelů /viz prezenční listina/ je zastupitelstvo usnášení schopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen, nebyly k němu vzneseny námitky a je k nahlédnutí u zapisovatelky.

K bodu 3:

Starosta přednesl návrh programu tohoto jednání ZO. Nebyly připomínky.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 2:

Návrhová komise – návrh : F.Hůle, Ing.V.Šašek, Ing. J.Zloch.
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatelé zápisu - návrh: M.Molitor, Ing.Z.Novák.
Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 4:

Usnesení z minulého jednání ZO mělo dva body:

 • Prověření majitele pozemku pod prošlapanou stezkou Vlkonice – autobusové nádraží.
  Obecní pozemek 317/2, pozemek ing.J.Beneše 317/3. Stezka je na pozemku ing. Beneše, musel by se posunout plot u bytovky a chodník udělat po obecním pozemku.

 • Akce pod čarou, nezařazené do rozpočtu roku 2003.
  Důraz bude kladen na to, aby se finanční prostředky nerozmělňovaly na drobné akce, spíše uchovávat na dofinancování dotačních titulů.
  Vodovod Rohanov, při budování vodovodu připojena i kanalizace, aby se nemuselo kopat dvakrát.
  Vodovod na nový hřbitov.
  Místní komunikace kolem p.Moravce – zařazena do žádostí o granty.
  Kanalizace Rohanov Mašek – Kordutch.
  Rybník a hráz Rohanov – odbahnění a oprava, probíhá, v rámci grantu.
  Most přes vlkonický potok, vyřešeno panely.
  Oprava zárubní zdi u mostu Čábuze.
  Hřbitov – chodník.
  Oprava kanalizace a ČOV Vacov – Přečín.
  VO Vacov.
  Nákup kontejnerů na tříděný odpad.
  Povrchová oprava MK Lhota n/R.
  Hasičská zbrojnice Přečín.
  Oprava mostu Čábuze – Vítovce, doplnění žádosti o POV (žádost o dotaci po povodních)
  MK Foltýn – Šáry.
  VO Javorník.
  Čábuze – odvodnění pod budovou SDH.
  Kanalizace Vlkonice – napojení.
  Sociální zařízení na OÚ, bylo provedeno.
  Obecně budou finanční prostředky dávány pouze do takových akcí, kde nebude možno získat dotaci, oprava obecní techniky, nejnutnější opravy komunikací. Ostatní se bude řešit prostřednictvím dotací a grantů.

K bodu 5:

RO se sešla

16.04.2003 a projednala pravidla pro dovoz obědů důchodcům, bude vypracována směrnice, příspěvek na obědy zaměstnancům, příspěvek na podlimitní stav žáků, rekonstrukce ZŠ – návrh smlouvy, zpracování jednotlivých částí školy (jídelna, kotelna-regulace topení, půdní prostor, tělocvična). Zpráva MF o zařazení do programu na příští rok, stavební komise.

23.04.2003 výběr firmy pro zajištění PO a bezpečnosti práce, dva zájemci, vybrána firma Hymax pana Zámečníka, lepší fin. podmínky. Náklady pro ZŠ a obec cca 7 tis.Kč. Projednán pronájem veřejného prostranství-dodržování vyhlášky. Mandátní smlouva s firmou Geosan o zajištění dotací pro školu, projekty obec neplatila, bude platit pokud dostane dotace.

07.05.2003 projednána žádost ZŠ o přesun finančních prostředků z rezervního fondu na nákup malotraktoru pro sečení travnatých ploch, využívá i pro obec. Stav rozhledny na Javorníku.

21.05.2003 žádost Rodinného dětského domu Sluníčko o vhodnou budovu pro takový projekt, obec nic podobného nevlastní. Schválena dohoda o provedení práce na zpracování podkladů pro brožuru k 110 výročí SDH Vacov PhDr.Starým. Dohoda o předání vodovodu Bošice od pana Maška za 10000,- Kč, připojeni již čtyři další uživatelé. Zvýšena odměna za obsluhu na Šárech, poplatek SKO p.Koblížek. P.Grabmüllerová – úprava hodinové odměny. Regulační plán Tejmlov, projednání s paní Míchalovou, RO vzala na vědomí, schvalovala smlouvy o pronájmu hrobů.


K bodu 6:

Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši 16 tisíc Kč na rok 2003. Zajíždí do Přeč.Chalup, Přečína, Nespic, Žáru, Lhoty nad Rohanovem, Rohanova, Bošice.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 7:

Zřizovací listina byla již schvalována, byla zjištěna malá závada, je nutno uvést do pořádku. ZO schválilo dodatek zřizovací listiny, vydalo však novou zřizovací listinu. Dále nebylo v usnesení ZO uvedeno, že příspěvková organizace ZŠ Vacov, okres Prachatice přebírá veškerá práva a povinnosti, vztahující se ke zrušené organizační složce obce, mateřské škole.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 8:

Realitní firma nabídla pozemky kolem koupaliště v Rohanově ke koupi obci, jedná se o pozemky o výměře cca necelých 35 tis.m2. Jednání bylo vcelku seriozní, část pozemků je v bezprostřední blízkosti a pod kempem, část celkem nevyužitelných. Firma však trvá na odprodeji celé výměry, a to za 20,- Kč/ m2. Jednalo by se tedy přibližně o částku 700 tis. Kč.

J.Šťastný – pokud obec pozemky nekoupí, nemá cenu provozovat koupaliště. Jednat, ale koupit. Ať už by se koupaliště prodávalo nebo provozovalo.

Ing.Z.Novák – získat pozemky, jednat.

Ing.J.Zloch – část pozemků by bylo možno později odprodat.

Ing.P.Vyleťal - kolik vynáší provoz kempu?

Starosta obce – výše nájmu, asi 15 tisíc Kč. Je třeba zaměřit se na efektivitu provozu koupaliště.

F.Hůle – pokud pozemky koupí jiná osoba, nemusí mít zájem o provoz koupaliště.

Starosta obce – chtěl znát názory zastupitelů, bude jednat dále a zkoušet snížit cenu, dohodnout splátkový kalendář.


K bodu 9:

Změna ÚP SÚ Vacov č. 2 – změna ÚP č.1 proběhla nedávno, ale nedosáhlo se nic víc, než změny u některých konkrétních pozemků. Je třeba radikálně řešit, změnit využití různých pozemků, ÚP je v současnosti brzdou výstavby. Změna ÚP č.2 - projednat s nejširší veřejností zásadní změny, aby se vyloučilo zdržení v případě zájmu o stavbu.

V případě požadavků na granty vždy je podmínkou schválení pozemku v ÚP pro požadovaný účel.

St.technik vysvětlil plán přiložený k materiálům, které obdrželi zastupitelé.

Ing.Z.Novák – intravilán obce je rozsáhlý, je v něm hodně zemědělské půdy, málo ploch pro výstavbu. Navrhnout sítě tak, aby vyhovovaly obci. V současnosti je velmi obtížné řešit stavbu v obci.

Mgr.S.Mauric – uvažovat s tím, aby byly pozemky pro výstavbu blízko komunikací. Výhled do budoucnosti, počítat se zájmem o vybudování jakékoliv stavby.

Ing.Z.Novák – plánek provést v barevném provedení a projednat s veřejností.

St.technik – bude proveden barevný návrh, ten bude předložen občanům k projednání.

Schválení záměru změny ÚP SÚ Vacov č.2.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ing.P.Vyleťal – navrhuje využít služby jiné architektky.

St.technik – další je arch. Daněk z Č.Budějovic. Ing.arch.Kolářová změnila způsob práce, předá návrh v digitální formě.


Prodeje nemovitostí /viz příloha č. 1/:

- H.Novotná, Kralovice čp. 19, souhlas s prodejem 1/2 pozemku p.č. 72/39 v k.ú.B.Hora pro dceru paní Novotné, Marcelu Kleinovou, trvale bytem tamtéž.. Prodej byl již jednou schválen paní Novotné, v současnosti převádí svoji polovinu pozemku na dceru, bylo by dvojí zdanění. Proto žádá o souhlas s prodejem přímo dceři, Marcele Kleinové za stejných podmínek, cca 400 m2, 50,- Kč/ m2. Termín uzavření kupní smlouvy do 31.08.2003.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Přišel pan F.Ptáček, přítomno 13 členů ZO.

- žádost Jiřího Zámečníka o prodloužení termínu prodeje do konce září 2003, ostatní podmínky souhlasu se nemění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1.


- žádost pana Františka Chuma, trvale bytem v Praze o prodej pozemku v k.ú. Vacov, p.p.č. 751/11. Prodej byl schválen synovi žadatele, který zemřel dřív, než byl prodej uskutečněn. Žádost byla posouzena znovu, podle nové vyhlášky o prodeji pozemků. Komise doporučuje prodej schválit.

Ing.J.Zloch – k čemu bude pozemek užívat?

F.Ptáček – aby nepožadoval po obci vybudování cesty.

St.technik – prodej jako travní porost, není uvažován jako st.pozemek.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


- Žádost paní Veroniky Kučákové o prodloužení výpovědní lhůty u smlouvy o pronájem pozemku u jejího domu z důvodů vegetační doby na dobu 1 rok vždy k 1.10. běžného roku.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


- žádost manželů Škopkových, Vlkonice 93 o prodej pozemku pod garáží v k.ú. Vacov, stavbu garáže budou m.Škopkovi kupovat od manželů Dörflerových, kteří v roce 1988 pozemek řádně koupili, nedošlo však k zřízení práva osobního užívání.

Komise navrhuje řešit třístrannou smlouvou o koupi rozestavěné garáže i pozemku p.č. 122. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje prodej pozemku za cenu 1,- Kč. V archivu se doklady o zaplacení pozemku našly.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

J.Šťastný – daň dle ceny pozemku.


- manželé Koubovi, Čelakovského 400 /Rohanov 12/, o prodej p.p.č. 255/19 o vým. 33 m2, a p.p.č. 255/12 díl a o vým. 43 m2, vše v k.ú. Rohanov. Komise doporučuje prodat pozemky za cenu 50,- Kč/ m2, platnost prodeje 6 měsíců od schválení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


- žádost manželů Dvořákových, Vlkonice 74 o prodej pozemku p.č. 4/2 a budovy bývalého občanského výboru, vše v k.ú. Rohanov za cenu dle znaleckého posudku 281 120,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


Prodej bytů:

Dle rozhodnutí ZO ze dne 14.02.2002 byla připravena privatizace bytů Vlkonice 92 a Přečín 57. Bližší specifikace viz příloha č.1.

Celou privatizaci připravil p. Staněk ze Čkyně ve spolupráci s právníkem.

Starosta obce – všichni současní nájemci mají zájem o koupi bytu.

J.Roučka – kolik to obec stálo a co z toho bude mít?

Starosta obce – smlouva s p. Staňkem v ceně cca jednoho bytu, celková cena bytů je asi 1,5 mil. Kč. Cena domů a údržby se nedá v současnosti přesně vyčíslit.

Mgr.St.Mauric – zákon umožňuje v případě prodeje současným nájemcům ceny snížit, což bylo využito. Cena v Přečíně asi 30 % odhadu, Vlkonice 50%. Proto je blokace předkupním právem obce.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


Koupě pozemků:

- pozemky v k.ú. Miřetice pod školní zahradou, cestou, vodojemem. Jedná se o sedm vlastníků, v současnosti jsou vyřešeny všechny dědické záležitosti a je možno prodej uskutečnit. Celková kupní cena 86 848,- Kč (cena dle znaleckého posudku 108 540,- Kč). Komise doporučuje koupit pozemky o celkové výměře 2714 m2, kupní cena je splatná po registraci v KN.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 10:
Rozhledna Javorník.

Starosta seznámil s historií nástavby rozhledny, vznik NF K.Klostermanna. Na účtu fondu byly shromažďovány prostředky na rekonstrukci rozhledny. Změna na stala po vstupu firmy T-mobil, která za umístění technologie pro signál mobilní sítě nabídla zafinancování celé nástavby. Projekt zpracován citlivě, nepůsobí rušivě. Rekonstrukce dolní části byla hrazena NF K.Klostermanna ve výši 250 tis. Kč, zbytek firma Benefit a T-mobile. Hodnota díla je víc jak 2 miliony 500 tisíc Kč, jedná se ještě o provedení nátěrů, které nebyly v projektu. S firmou T-mobile proběhla řada jednání o podobě smlouvy mezi Obcí Vacov a T-mobilem tak, aby byla pro obě strany přijatelná. Původně měla firma 25 let užívat bezplatně zařízení, konečná verze je 8 let bezplatného pronájmu, kdy odpisy budou 300 tisíc ročně, 9. rok zbytek odpisu. Po této lhůtě bude obec vybírat nájem. Ten byl stanoven podle počtu antén, 25 tisíc za anténu a rok + valorizace. Obec Vacov může umístit bezplatně svoje zařízení, pronajmout část prostoru i jiným subjektům. Smlouva sjednána na 15 let, výpověď pouze při porušení podmínek. Nebezpečné riziko výpovědi ze strany T-mobile, v současnosti je podmínka doplatku ze strany obce v takovém případě v termínu jeden rok.

Ing.M.Mauric – zda je posudek na škodlivost zařízení, vyzařujícího do okolí?

Starosta obce – samozřejmě, odborný posudek vyžadovala hygiena.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.


Kolaudace proběhla 03.06.2003, snaha o urychlení práce firmou Realistav. Dodělávky rázu estetického, vybílení, nátěr schodiště, oprava římsy na staré části rozhledny provádí firma Aldast, firma pana Štěrby podala nabídku za 70 tis. Kč. Povrchová úprava nebyla v projektu, nutno zafinancovat samostatně. Obec hledá sponzory, 40 tis. Z.Daňha, 40 tis. Firma Ready, 30 tisíc pan Otevřel, část firma Benefit, žádost o sponzorský dar firmě HASIT Velké Hydčice, která pravděpodobně dodá nátěrový materiál bezplatně.

Otevření se předpokládá 5.července, všichni jsou srdečně zváni.

Zájem o provozování mají sportovci Javorník, zajištění trvalého dozoru po určitou dobu, později služba s půjčováním klíčů. Je třeba připravit smlouvu o provozování, zisk dělit 50 : 50 procent, z příjmu budou sportovci hradit náklady na obsluhu, drobnou údržbu. Obec by zajistila zřízení odpočinkového koutu s lavičkami (bude provedeno z obecního dříví), WC apod. Je třeba stanovit vstupné, bude zatím jediným příjmem. Smlouvu bude iniciovat obec.

F.Ptáček – provoz, kontrola, vstupenky?

Starosta obce – provoz sport.klub Javorník, kontrola Obce Vacov, namátkové kontroly, vstupenky bude v počátku tisknout M.Blahout. To vše bude ve smlouvě provedeno. Schválit provizorium pro možnost provozu v začátku, smlouvu projednat na dalším jednání ZO.

Ing.Z.Novák – všechno narychlo, navrhuje schválit ceny vstupného, smlouvu s provozovatelem na dobu určitou, dále projednat na příštím zastupitelstvu.

Ing.J.Zloch – na začátku provozovat obec, bude zajímavé.

Starosta obce – není možno zajistit, musela by přijmout pracovníka, jak by byl spolehlivý je také otázka.

Mgr.S.Mauric – nelze hned podezírat z nekalých úmyslů, ve čtvrtek 26.06.2003 musí být projednána smlouva, uznává opatrnost, ale nepodezírat předem.

J.Roučka – kdy má být další zastupitelstvo? Uzavřít předběžnou smlouvu na dobu určitou do příštího ZO, tak, aby bylo zabezpečeno toto období, na jednání v září projednat konečnou podobu smlouvy.

Starosta obce – souhlasí, bude třeba doladit dle prvních zkušeností. J.Paul určitou představu o zabezpečení provozu má, pokud zastupitelstvo bude souhlasit, byl by stanoven provozovatel na uvedené období za určitých podmínek, konečná smlouva v září na dalším jednání ZO. Navrhuje pověřit radu k uzavření dočasné smlouvy, s omezenými podmínkami.

Stanovit cenu vstupného.

M.Pilný – návrh 10,- a 20,- Kč.

H.Daňhová – přesně stanovit kdo bude mít levné vstupné.

Mgr.S.Mauric – navrhuje stanovení vyšší ceny (10,- a 30,-) tak, aby vstupenka byla zároveň památkou. Vyřešit ihned, bude v počátku pro návštěvníky zároveň reklamou.

F.Hůle – souhlasí, pěkná vstupenka je propagací obce a motivací, aby si návštěvník vstupenku vzal. Je to omezení možnosti machinací.

Starosta obce – názor zastupitelstva na zpracování vstupenek se liší od jednání v NF.

Ing.P.Vyleťal – byl to pouze návrh, dražší vstupenka se zavrhla z důvodu, že pořizovací cena je dost vysoká, ztrátovost vstupného např. na Svatoboru je dotována ze zisků restaurace. Proto se NF přiklonil k levnější vstupence černobílé.

Ing.Z.Novák – je to zase jednoduchá kontrola, pohlednici nikdo nenechá obsluze. Musela by se zaplatit ve vstupném.

J.Roučka – problém vyrobit takovou vstupenku není, otázkou je i kontrola při výrobě, kolik vstupenek bylo vyrobeno, aby byly kontrolovatelné. Dát do smlouvy.

J.Šťastný – navrhuje pověřit radu pro uzavření smlouvy na dobu určitou do 30.09.2003 a stanovení ceny vstupného. Informace o prvních zkušenostech na jednání ZO.

Mgr.S.Mauric – neopakovatelná akce, historický okamžik, provést kvalitně.

F.Hůle – uvažuje se o mohutné propagaci?

Starosta obce – propagace bude velká.

F.Hůle – podařilo se něco, o čem se nám před pár lety nikomu ani nesnilo, teď nemá cenu šetřit na provedení.

Ing.P.Vyleťal – toto je záležitost majitele, případně nájemce, NF má hlas poradní. Ani obec nemůže nájemci diktovat podmínky tak, aby neprodělal.

M.Pilný – bude k dispozici nějaká optika?

Starosta obce – jsou osazena otevírací okna pro možnost fotografování, jinak zatím nic.

F.Ptáček – aby nakonec obec rozhlednu neprodala, tak jako vlek.

Starosta obce – není žádná myšlenka o prodeji.

Zastupitelstvo obce Vacov pověřuje RO aby projednala a uzavřela smlouvu o provozování rozhledny se Sokolem Javorník na dobu určitou do 30. září 2003 včetně výše vstupného.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.


Nadační fond K.Klostermanna předložil na schůzi fondu požadavky, které byly předloženy radě obce. Rada obce se k takové věci nemá právo vyjadřovat. Jedná se o volný vstup pro členy nadace, klíče od rozhledny apod. Hlavně však se jedná o požadavek vzhledem k pokračování činnosti NF o finanční prostředky ve výši cca do 10 % ze zisku. Jednak pro nadační fondy platí nějaké podmínky, zatížit do budoucna rozhlednu dalším věcným břemenem je na pováženou.

Mgr.S.Mauric – nadační fond může přijímat pouze dary, nemůže podnikat. Obec by musela tyto fin.prostředky nadačnímu fondu darovat. Je třeba ocenit zásluhy za otevření této aktivity, nelze však zatížit nebezpečím sankcí z podnikání. Tento fin. příspěvek splňuje charakter podnikání.

Ing.Z.Novák – dárci většinou přispívají na konkrétní věc, v statutu již v současnosti taková iniciativa není. Pokud fond najde další nosné téma, obec je určitě podpoří.

Ing.Zloch – pokud by nadační fond shromáždil určité peníze, mohl by financovat nějaké opravy apod.

Starosta obce – totéž může udělat přímo obec.

Mgr.S.Mauric – členem NF je i obec, je možno provést realizaci dalšího projektu společně.

Ing.M.Mauric – souhlasí s Mgr.Mauricem, jakmile nadační fond započne další konkrétní akci, měla by ho obec podpořit.

Hlasování o požadavku NF K.Klostermanna - pověřen člen správní rady tento požadavek tlumočit zastupitelstvu.

Hlasování pro poskytnutí požadovaného příspěvku 5-10% ze zisku NF K.Klostermanna: pro 0, proti 12, zdržel se 1.

Starosta obce znovu pozval přítomné na slavnostní otevření rozhledny.


K bodu 11:
Různé.

- autobusové nádraží Vacov, novým vlastníkem Jihotrans Č.Budějovice. Stav neúnosný, zdevastováno. Jednání o budoucnosti, prodali část pozemků u AN panu Voldřichovi.

Pro obec je to místo strategické, pořádání poutí, projednání po seznámení s problémem na místě samém. V případné smlouvě ošetřit možnost předkupního práva.


- stav koupaliště špatný, zanedbáno, chybí pravidelná údržba. Byla získána dotace na opravu, opravena i komunikace, opravil se komín, fasáda, terasa byla podmáčená, byla třeba opravit včetně zábradlí. Otázka dalšího provozování, bylo by po takových investicích dobré uvažovat o dalším osudu celého areálu. Zatím není zisk žádný, každoročně dochází i k stížnostem. S ohledem na vložené prostředky je třeba změnit systém provozování. Smlouva s p. Sládkem do příštího roku.

F.Hůle – není povinnost drobných oprav?

Starosta obce – povinnost je, provedení původní stavby bylo nekvalitní.

M.Pilný – při kontrole v loňském roce stav katastrofální.

Starosta obce – p.Sládek teď začíná s opravami, provede nátěry oken a další opravy ve sprchách. Poseče areál, vyvápní koupaliště.

P.Kolář – do údržby patří okapy, oplechování, nátěry, důsledně kontrolovat.

Starosta obce – ve smlouvě nebylo specifikováno, je třeba se zamyslet nad dalším provozem.

F.Hůle – smlouva na delší dobu byla právě proto, že sliboval větší investice.

Ing.Z.Novák – způsob provozování nemůže vést k možnosti větší investice. V průběhu zimy dojde k devastaci, je třeba zajistit.

P.Kolář – za drobné provozovny byl kemp ziskový i při tehdejších cenách.


- vytipováni občané, kteří nejsou připojeni na kanalizaci, ačkoliv technické podmínky pro napojení mají. Jedná se o 41 případů. Obec bude požadovat připojení.


- SDH Mir. Molitor – připravuje de brožura k výročí 110. výročí, objednány odznaky, oslavy 2.8.2003 společně s MUDr.Doulem, který slaví 10 let působnosti ve Vacově. Bude zveřejněno v tisku a plakáty.


- Žádosti z Programu obnovy vesnice – povodňové škody – doposud nedostal Jč.kraj ani korunu.


- Zadržované fin. prostředky z kanalizace – znovu byly dodány všechny podklady, které nebyly na ministerstvu nalezeny, ing. Valdman ujistil, že po dodání uvedených podkladů by obec měla peníze dostat, protože podmínky byly dodrženy.


- Starosta informoval o smlouvě mezi KÚ, obcí a MUDr.Doulem o dotacích na LSPP. Obec slouží jako prostředník, soukromá služba může dotaci dostat pouze touto formou. Informace byla podána i na minulém ZO.


- Parkoviště Javorník – prostor vedle hřiště není k dispozici, prostor na konci obce není vhodný, zatěžoval by obec zvýšenou dopravou, nebezpečí úrazu lyžařů pohybujících se na komunikaci.

F.Ptáček – je tam pěšina, nebyl by problém.

Starosta obce – pozemky jsou soukromé, nevhodný terén. Dle informace je na původně uvažovaném místě genový les, na žádost o písemné vyjádření zatím od Lesů ČR nic nepřišlo.

Další varianta byla na příjezdu do Javorníku, nezdá se vhodné i z hlediska tvorby krajiny.


- M.Pilný – v Přečíně se bude prodávat bytovka, do Přečína však není naplánováno nic. Hasičská zbrojnice je až na 17. místě, oprava komunikací a to je vše.

Starosta – dále úprava kolem zámku. Je třeba docílit napojení domů na kanalizaci. Pořadí pod čarou není určující.

M.Pilný – žádost, aby při prodeji byly peníze dány do příslušné obce, bylo by potřeba leccos v Přečíně zlepšit.

Starosta obce – doposud nikdy nebyl prodej podmíněn vložením obdržených peněz do uvedené části obce. Pravda je, že je i v Přečíně co zlepšovat.

M.Pilný – občané Přečína se ptají, kde budou hlasovat o referendu.

H.Daňhová – od počátku května zveřejněno ve všech částech obcí, v Přečíně bude opět v buňce u pana Šťastného.

M.Pilný – oprava cesty nepokračuje.

Starosta obce – má to důvod, zpracovává se studie na celkové opravy MK. Nelze jen lepit díry, které v zimě opět poškodí protahování, je třeba řešit komplexně. Komunikace jsou náročné na finance, z unie by měly být zajímavé dotace, o které chce obec požádat. Studii zpracovává SSŽ.

M.Pilný – obecní pracovníci by měli udržovat porost i v ostatních částech obce. Pozemky obce zarostlé kopřivami kolem cest, špatný stav.

St.technik – seče se tak jednou ročně.

Starosta obce – budou prověřeny veškeré obecní pozemky ve všech částech, jak se využívají, jak s nimi naložit. Pronájem pozemků za údržbu dalších prostor.

M.Pilný – je potřeba koupit pneumatiky na Klöckner Dentz. Mohly by být i starší.

Starosta obce – zkusit se poptávat, koupit je třeba.

M.Pilný – připravit opravu hasičské zbrojnice.


- H.Daňhová – také v jiných částech obce jsou potřeby občanů, čekárna v B.Hoře, vodovod, kanalizace.


- P.Kolář – otázka bezpečnosti v souvislosti s Douglaskou u školy.

Starosta obce – obec pozvala odborníka, posoudil stav stromu. Je zcela zdravý, tento druh je velmi odolný proti polomu. Zaručit na 100 % sice nemůže nikdo, kořenový systém však je velmi hluboký.

P.Kolář – jsou normy na stromy v zástavbě.

Starosta obce – tlak na poražení stromu zde není, zastínění je optimální. Škole vyhovuje.


- J.Roučka - materiály pro jednání předat zastupitelům předem.

Starosta obce - tyto podklady vyžadovaly komentář, bez něj neměly cenu.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.5
konaného dne 5. 6. 2003

 1. ZO vzalo na vědomí:
  1. splnění úkolů z minulého jednání zastupitelstva.
  2. zprávu o činnosti obce a rady obce od 31.03.2003.
  3. situaci ohledně pozemků kolem koupaliště.
 2. ZO schvaluje:
  1. Příspěvek firmě Frama na rok 2003 ve výši 16 000,- Kč.
  2. Zřizovací listinu ZŠ Vacov a prohlášení, že příspěvková organizace Základní škola Vacov, okres Prachatice přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke zrušené organizační složce obce (Mateřské škole).
  3. Pořízení změny č.2 ÚP SÚ Vacov.
  4. Prodeje pozemků a změny termínů dle projednání a hlasování v bodě č. 9 – prodeje nemovitostí.
  5. Prodloužení výpovědní lhůty pronájmu pozemku paní V.Kučákové.
  6. Prodej domu a pozemku v k.ú. Rohanov manželům Dvořákovým za cenu 281 120,- Kč.
  7. Prodej obecních bytů dle bodu č. 9 a přílohy č. 1 jednání ZO v bytovém domě Vlkonice 92 a Přečín 57.
  8. Koupi pozemků v k.ú. Miřetice dle bodu č.9 – koupě pozemků a přílohy č.1.
  9. Smlouvu o nájmu technologických prostor rozhledny Javorník firmě T-mobile.
 3. ZO neschvaluje:
  1. pravidelný odvod ve výši 5-10 % ze zisku rozhledny Javorník pro NF K.Klostermanna.
 4. ZO pověřuje:
  1. radu obce projednat a uzavřít smlouvu na dobu určitou do 30.09.2003 na provozování rozhledny Javorník a stanovení cen vstupného.


Hlasování o usnesení: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 5. 6. 2003
Ověřili: M. Molitor
Ing. Z. Novák


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013