Dnes je 16. 07. 2020, svátek má Luboš a zítra Martina
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 4
Datum: 31. 3. 2003
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí a ověřovatelů.
 3. Návrh programu jednání.
 4. Kontrola usnesení z jednání ZO č.3 z 10.03.2003.
 5. Činnost RO od minulého zasedání ZO.
 6. Činnost stavební komise.
 7. Rozpočet obce na rok 2003.
 8. Různé.
 9. Usnesení, závěr.

K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce, přítomno všech 15 členů ZO /viz prezenční listina/, zastupitelstvo je usnášení schopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen, nebyl připomínkován, je k nahlédnutí u zapisovatelky H.Daňhové.


K bodu 2:

Návrhová komise ve složení M.Pilný, MUDr.Uhlířová, Ing.Šašek.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatelé zápisu – J.Roučka, Mgr.Mauric.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 2.

Zapisovatelkou byla určena Hana Daňhová, pracovnice OÚ.


K bodu 3:

Starosta obce přednesl návrh programu jednání. Bez připomínek.
Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:
Kontrola usnesení č. 3.

Ukládalo zjistit majitele části vodovodu Bošice – Javorník. Obec Vacov je majitelem celého vodovodu.


K bodu 5:
 • Autobusová linka B.Hora – Javorník – Vacov proběhlo několik jednání, poslední s KÚ Jč. Kraje, odborem silničního hospodářství. Požaduje předložit souhlasná stanoviska obcí s prodloužením trasy a zdražením jízdného, změna by nastala od 15.6.2003. Současně se počítá se změnou spoje č. 7, který by do Benešovy Hory nezajížděl (z Javorníka 12,15 hod. do Vacova). Dále jednáno, spojení z B.Hory v poledne je možné autobusem ze Stachů, který přijíždí do Vacova v 13,50 hod. s návazností na Strakonice i Čkyni. Tím by nedošlo ani ke zdražení, není proto třeba jednat s ostatními obcemi.

 • pan František Vondrášek jménem majitelů garáží pod hřištěm podal žádost o veřejné osvětlení.

 • Žádost paní Domanské o prominutí poplatku SKO na syna Jana Domanského z důvodu tvrdosti vyhlášky.

 • Více nabídek na zajištění pouťových atrakcí o Vavřinecké pouti ve Vacově, vybrána nabídka pana Kučery z Českých Budějovic, z důvodu změny atrakcí a výhodnější nabídky.

 • Žádost o převedení nájmu bytu Vlkonice 92 na Jaroslavu Hadovou mladší. RO vyhověla této žádosti,

 • Rozpočet obce, bankomat, příspěvek KÚ Jč. kraje 200 tisíc na koupaliště Rohanov.

K bodu 6:

Obec Vacov, jako vlastník jímacích studní a vodojemu v Žáře není vlastníkem pozemků pod těmito stavbami. Majitel pozemků, pan Čeněk Novotný, Nespice 8, má zájem věc dořešit. Projednána smlouva a cena těchto pozemků, p.p.č. 594/1 ost.plocha o výměře 3255 m2 , p.p.č. 594/3 o výměře 529 m2, celková cena 35 tisíc Kč.
Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 7:

Rozpočet obce Vacov /viz příloha č. 1/ - A.Máchová. Podrobný rozpočet obdrželi členové ZO domů, hlavní body byly sestaveny do stručného přehledu, který dostali zastupitelé před zahájením dnešního jednání.

Do výdajů nebyly zahrnuty všechny požadavky, na víc však nebyly peníze.

F.Ptáček – dát víc peněz do kanalizace, rozšířit počet občanů napojených na kanalizaci.

Starosta obce – bude řešeno po pololetí, bude znovu zažádáno o dotace. Provede se v Rohanově, kde bude budována komunikace, tak, aby se vše udělalo před dokončením povrchu. Na další bude podána nová žádost o dotaci.

Pan J.Lazna – oprava budovy ČOV Rohanov?

Starosta – počítáno 50 tis. Kč zvlášť.

MVDr.F.Roučka – o jaké granty obec požádala.

St.technik – loni z programu obnovy vesnice, povodňové akce. Letos znovu z POV na výzvu kraje, opět opravy po povodních /opravy mostů, opravu rybníka Rohanov, hráze na koupališti/, dále na opravu hasičského vozidla – nebyla vybrána, bylo však doporučeno podat znovu ve druhém pololetí. Žádost o obnovu cyklotrasy z Hamru na Vítovce – nebylo vybráno. Všechny akce po povodních byly znovu podány.

MVDr.Roučka – dotace nejsou nárokové, nemusí dojít k získání peněz, proto by měla být částka na kanalizaci vyšší.

Starosta obce – v rozpočtu jsou určité rezervy, pokud budou naplněny, bude možno navýšit i výdaje. Dále je pořád nevykryta částka z kanalizace, bylo by možno použít, nelze však to dát do rozpočtu. Rozpočet řeší jen nejnutnější akce.

Ing.Novák – je třeba říct, kde peníze vzít, kde ubrat, rozpočet musí být vyrovnaný.

MVDr.Roučka – myslí si, že je podceněna příjmová část rozpočtu. Daňové příjmy se rok od roku zvyšují, nejsou započteny, nejméně na úrovni loňského roku, jsou zde rezervy.

A.Máchová – daně byly brány dle skutečnosti z minulého roku, na celá sta tisíc dolů, tak se rozpočet sestavoval vždy, v případě nenadálých výdajů byly určité rezervy. Vždy se najdou akce, které jsou nezbytné.

MVDr.Roučka – cestě v Rohanově musí předcházet kanalizace a voda.

Starosta obce – s tím je počítáno, musí být celkově provedeno. Odchylka v rozpočtu by byla nepodstatná, je nutno mít rezervu pro nenadálé případy. Bylo by potřeba statisíce. V případě vyšších příjmů jsou jasné priority, kanalizace a opravy komunikací.

Do rozpočtu byly zařazeny hlavně ty akce, kde není naděje získat dotace. V případě, že je možno získat prostředky z dotací, bude to obec znovu zkoušet.

MVDr.Roučka – hovořilo se o návrhu úpravy náměstí, tyto peníze dát radši na kanalizaci.

Starosta - nejsou vyčleněny prostředky v letošním roce žádné, bude řešeno až v příštím roce. Provádí se pouze náčrtová studie bez nároku na fin.prostředky.

MVDr.Roučka – co jsou předprojektové studie?

Starosta – jedná se o kanalizaci, parkoviště na Javorníku, cesta kolem p.Moravce. Ne na náměstí. Zájem o získání prostředků z fondu SAPARD. V uvedené kapitole jsou i prostředky na přípravu (záměr) úprav v ZŠ – rekonstrukce kuchyně, podkroví, tělocvična. Pro získání dotací musí být připraveny projektově.

MVDr.Roučka – na vodovody vychází jen 5 tisíc.

Starosta – zde se počítá právě s rezervami, pokud budou navýšeny příjmy, pak bude možno přidat další akce.

MVDr.Roučka – škola po dva roky hospodařila s přebytkem, nevyužila dotaci obce.

Starosta – mohou nastat rozpočtové změny, není známo, jestli byty budou zaplaceny při podpisu smlouvy, do rozpočtu byla dána polovina ceny. V případě větších příjmů dojde k zařazení dalších akcí podle důležitosti.

Ing.Zloch – pořadí akcí „pod čárou“, na které se nedostalo dle důležitosti. Vyřešit pěšinu od Vlkonic k AN kolem mateřské školky.

Starosta – je nutno zjistit, kdo je vlastníkem pozemku, pak teprve řešit.

Ing. Novák – to by znamenalo i změnu ÚP obce.

M.Pilný – málo peněz na opravu cest v Přečíně, nic na hasičskou zbrojnici. Podpora SDH ?

Dávají se příspěvky na kostel, SKO, starosta obce je odpovědný za chod hasičů.

J.Šťastný – připravovat 3/4 roku předem, bez připravených projektů nelze žádat o dotace. Vzít priority v obci, připravit dopředu.

M.Pilný – příspěvek na činnost hasičů?

MVDr.Roučka – v letošním roce výročí 110 let hasičů ve Vacově, prezentace obecní.

M.Molitor – starost o všechny sbory, pokud něco v minulosti udělali, vždy bylo ohodnoceno finančně. Tak je to dohodnuto i nyní. Hadice a materiál bude poskytnut.

Starosta – vždy bylo hasičům vyhověno v reálných potřebách v rámci rezerv rozpočtu.

MVDr.Roučka – 100 tisíc na kostel, na hřbitově chodí s konvemi pro vodu daleko.

Starosta obce – to je potřebná věc, bude řešeno cca ve druhém pololetí, toto jsou tzv. akce pod čárou. Bohužel je nutno hodně peněz doplatit z minulého roku. Nájemní byty, SENCO, oprava komunikací, které se opravovaly před zimou, nelze ani reklamovat.

Co se týče opravy hasičského vozu, bylo uvažováno v případě doplacení zadržovaných peněz z kanalizace, je také reálná možnost získat dotaci, bude se zkoušet. Příspěvek z krajského úřadu je nutno vyúčtovat v daném období, nelze si „našetřit“. Pokud bude třeba, samozřejmě se prostředky najít musí.

MVDr.Roučka – jaké záměry jsou s obecní knihovnou.

Starosta – rozšířit na informační centrum. Připravují se podklady, vybavení, video a televize využít pro propagaci obce a regionu. Paní Blatná má rozšířený úvazek, převzala některé práce st.technika, pracovní doba bude upravena.

MVDr.Roučka – knihovna bude otevřena 5 dní v týdnu?

Starosta – v podstatě ano, bude projednáno.

Ing.Zloch – žádá o přípravu projektů a akcí pro druhé pololetí, aby se nezdržela případná realizace. Zastupitelstvo se sejde až za 3 měsíce. Také pro hasičskou zbrojnici v Přečíně.

J.Šťastný – kanalizace v obci je vybudovaná a občané nejsou připojeni.

J.Lazna – zákon o vodách umožňuje občany donutit k napojení.

Starosta – před opravou cesty je nutno řešit napojení.

J.Šťastný – uspořit na VO? Osadit úspornými žárovkami.

Starosta – tam, kde se dělají rekonstrukce, jsou již úsporná světla.

MVDr.Roučka – nedochází k úpravě rozpočtu dle návrhů, které by řešily nutné věci, zdrží se hlasování.

J.Zloch – jak daleko je vodovod v B.Hoře?

Ing.Šašek – kolaudace je hotová, předáno obci k dalším krokům.

J.Šťastný – přípravu rozpočtu zahájit již v průběhu roku.

Starosta – priority jsou v rozpočtu, nic víc v současné době není možno zařadit.

Ing.Zloch – jaké je pořadí akcí „pod čárou“? Kdo bude rozhodovat?

Starosta – opravy po povodních, cesta Rohanov, koupaliště, vodovod B.Hora a další podle získání dotací a fin. prostředků.

Ing.Novák – zastupitelstvo projednává rozpočet, ne pořadí dalších akcí. Nikdy se při rozpočtu neprojednávalo.

MVDr.Roučka – dříve měli zastoupení v RO, byli informováni přímo, nyní nemají informace.

Mgr.Mauric – napřed odsouhlasit rozpočet, potom dohodnout pořadí dalších akcí.

Ing.Novák – nevzpomíná si, že by rada obce projednávala opravu komunikací za 312 tisíc korun, které byly objednány v listopadu loňského roku.

Starosta – akce naléhavé se budou řešit dle potřeby, větší akce pak projedná RO a následně ZO. Nikdo nebude bez zastupitelstva rozhodovat o zásadních věcech.

Ing.Šašek – koeficient daně z nemovitosti se změnil, bude vyšší příjem. Snížit výdaje za SKO, zavedením dvousložkové platby vody.

Hlasování o rozpočtu : pro 12, proti 0, zdržel se 3.


K bodu 8:
Různé.
 • Firmě Rumpold byl zaslán dopis s návrhem projednání smlouvy, požadováno vstupní a výstupní vážení, nevyvážet nádoby podnikatelů, kteří nemají smlouvu s obcí o zapojení do systému obce v rámci společného svozu. Tříděný odpad nesypat do vozu s TKO, dodržovat přibližný čas svozu, uplatňovat bez výhrad sankce za nevyvezení odpadu, trvale zefektivňovat systém svozu TKO. Bude jednáno s paní ředitelkou v tomto smyslu.

 • Rozhledna Javorník – konečně bude snad možno pokračovat v práci na dokončení. Připomínky obce ke smlouvě o pronájmu nebyly firmou Radiomobil dosud sděleny.

 • pokračuje jednání s 1. JVS o finančním roce 2002.

 • čekárna Mladíkov – novou bude dělat M.Potužník v ceně, kterou uhradí pojišťovna.

 • autobusové nádraží - bude nutno řešit situaci, zdevastováno, pokud nebude nějaký stálý dozor. V tomto stavu nemůže sloužit svému účelu.
  J.Roučka – radši nejezdí autobusem, jako učitel. Výchova dětí v rodině vázne, děti i ve školách reagují – co je Vám do toho, co dělám mimo školu!

 • p. Lazna – pálení odpadu, upozornit občany.
  Starosta – děje se i uprostřed obce, bude upozorněno ve Vacovském zpravodaji.
  p. Lazna – doručovat zpravodaj i chalupářům. Alespoň ve vývěskách v jednotlivých částech obce.
  F.Ptáček – zákon pálení povoluje, vymezeny podmínky, větší rozsah nutno hlásit hasičům.
  M.Molitor – hasiči zasahovali ve Lhotě n/R., shořel hektar pozemku.
  Starosta – bude uveřejněna výzva s odvoláním na vyhlášku, postihovat pokutami. Na vesnici se považuje za samozřejmé.
  M.Pilný – řešit odpady ze zahrad.
  Starosta - v nové vyhlášce – na Klenech je místo na větve, na Šárech na zahradní odpad, bude kompostováno. Odvézt je možné obecní multikárou.
  Ing.Míchalová – řešit jako železné neděle, připravit k cestě a svézt.
  Starosta – rozfouká vítr, nejde řešit v jednom termínu. Spíš individuálně.
  Ing.Novák – velký objem, těžko zpracovatelné, rozfouká vítr.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.4
konaného dne 31.3.2003

 1. ZO bere na vědomí:
  1. zprávu z jednání rady obce dne 20.3.2003.
 2. ZO schvaluje:
  1. koupi pozemku 594/1 a 594/3 k.ú. Žár o výměře 3255 a 529 m2 od p.Novotného za 35.000,- Kč.
  2. rozpočet obce Vacov na rok 2003.
 3. ZO ukládá:
  1. starostovi obce prověřit vlastnictví pozemku u bytovky ve Vlkonicích pro vybudování stezky Vlkonice – autobusové nádraží.
  2. připravit pořadí akcí pod rámec rozpočtu při dodatečném zabezpečení fin. zdrojů.
Zapsala: Hana Daňhová Dne: 31.03. 2003
Ověřili: Jan Roučka
Mgr. Stanislav Mauric


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013