Dnes je 11. 07. 2020, svátek má Olga a zítra Bořek
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 1
Datum: 17.11. 2002
Program:
 1. Zahájení.
 2. Seznámení s programem jednání, ověřovatelé, zapisovatel.
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise.
 4. Jednání a zpráva mandátové komise.
 5. Složení slibu členů ZO.
 6. Volby orgánů obce.
 7. Projev starosty.
 8. Diskuse.
 9. Návrh usnesení.
 10. Závěr.

K bodu 1:

Jednání zastupitelstva obce zahájil pan František Ptáček, nejstarší člen ZO. Je přítomno všech 15 zvolených členů zastupitelstva obce.


K bodu 2 a 3:

Pan Ptáček přednesl návrh na ověřovatele zápisu - MVDr.F.Roučka, F.Hůle a zapisovatele - H.Daňhová.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1.

Dále navrhl volbu mandátové komise ve složení Ing.P.Vyleťal, M.Pilný, D.Jelínková.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3.

Volební komise ve složení Ing.Z.Novák, Mgr.S.Mauric, Ing.J.Zloch.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3.

Návrhová komise ve složení J.Šťastný, M.Roučka, M.Molitor.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3.
Pan Ptáček seznámil přítomné s navrženým programem jednání.


K bodu 4:

Ing. Petr Vyleťal přednesl zprávu mandátové komise /viz příloha č.1/, seznámil přítomné s nově zvolenými členy ZO.


K bodu 5:

MUDr.I.Uhlířová přečetla slib členů ZO, poté všichni členové zastupitelstva obce slib složili. /viz příloha č.2/


K bodu 6:

Předsedající F.Ptáček vyzval mluvčí jednotlivých volebních stran a seskupení, aby přednesli požadavky na zastoupení v orgánech obce. Za KSČM přednesl MVDr.F.Roučka 2 místa v RO, z toho 1 místo starosty.
Za ODS přednesl návrh Ing.Z.Novák 2 místa v RO z toho 1 místo starosty.
Za SNK I. Mgr.St.Mauric 2 místa v RO.
Za KDU ČSL pan Hůle - strana nenavrhuje nikoho do RO.
Za SNK Hasiči M.Molitor - strana nenavrhuje nikoho do RO.
Za ČSSD P.Kolář 1 kandidáta na místo místostarosty.
Byli kandidováni členové ZO pro volbu starosty obce, za ODS pan Miroslav Roučka, za KSČM MVDr.František Roučka.
Předsedající předal slovo volební komisi.
Mgr.St.Mauric - volební komise navrhuje, aby volba všech členů orgánů obce byla veřejná.
Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

1. volba starosty
2. volba místostarosty
3. volba dalších členů RO podle abecedy příjmení

 1. volba starosty obce -
  Hlasování pro MVDr. Františka Roučku : pro 6, proti 0, zdržel se 9.
  Hlasování pro p.Miroslava Roučku : pro 8, proti 6, zdržel se 1.
  Starostou obce byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen pan Miroslav Roučka.
  Dalšího řízení zasedání ZO se ujal nově zvolený starosta obce.

 2. volba místostarosty obce -
  Za SNK I. Mgr.St.Mauric - nepožaduje místo zástupce starosty
  Za KSČM MVDr.Fr.Roučka - nepožaduje místo zástupce starosty
  Za KDU ČSL Fr.Hůle - nepožaduje místo zástupce starosty
  Za ČSSD P.Kolář - požaduje 1 místo v RO, zástupce starosty
  Za ODS Ing. Zd.Novák - nepožaduje místo zástupce starosty

  Je navržen jeden kandidát na místo místostarosty obce, paní Drahomíra Jelínková.
  Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 6.
  Místostarostkou obce byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena paní Drahomíra Jelínková.

 3. volba dalších členů rady obce -
  Způsob volby zbývajících členů rady navrhuje volební komise jmenovitě, veřejně, podle abecedy příjmení kandidátů.
  Hlasování o způsobu volby dalších členů RO: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

  Návrhy kandidátů jednotlivých stran jmenovitě -
  KSČM - 2 členy RO:MVDr.František Roučka, Milan Pilný.
  ODS - 1 člena RO : Ing. Zdeněk Novák.
  SNK I. - 2 členy RO: Ing. Vladimír Šašek, Mgr. Stanislav Mauric.

  Hlasování pro Mgr. St.Maurice: pro 8, proti 0, zdržel se 7.
  Hlasování pro Ing. Zd.Nováka: pro 8, proti 1, zdržel se 6.
  Hlasování pro Milana Pilného: pro 5, proti 0, zdržel se 10.
  Hlasování pro MVDr. Fr.Roučku: pro 6, proti 0, zdržel se 9.
  Hlasování pro Ing. Vl.Šaška: pro 8, proti 0, zdržel se 7.
  Členy rady obce byli nadpoloviční většinou zvoleni Mgr.Stanislav Mauric, Ing. Zdeněk Novák, Ing. Vladimír Šašek.

K bodu 7:

Starosta obce poděkoval minulému zastupitelstvu za jeho dosavadní práci, popřál hodně zdraví a úspěchů v osobním životě a vyzval k další spolupráci pro obec.
Dále následoval krátký proslov, poděkování za důvěru, nutnost týmové práce a spolupráce, důvěry a otevřenosti, to byl princip ustavení povolební koalice.
V zastupitelstvu obce je již 12 let, problematika obce je starostovi obce dobře známa. Program obce do budoucna bude jedním z prvních bodů jednání přístího zasedání zastupitelstva obce.
Návrh základní koncepce rozvoje obce a všech jejích částí s vytyčením priorit bude základním dokumentem, který starosta obce předloží zastupitelstvu obce i občanům k diskusi.
Je si vědom toho, že vše záleží na finančních prostředcích obce, což bude problematické vzhledem k tomu, že tok finančních prostředků je směrován do oblastí postižených letošními povodněmi.
Přesto bude usilovat o to, aby se obec rozvíjela, byla upravená a čistá. To však nezáleží pouze na práci obce. Konečný vzhled obce záleží na práci každého občana.
Starosta obce apeluje na přítomné občany, aby se i v budoucnu účastnili zasedání zastupitelstev. Novým zastupitelům pak přeje mnoho zdraví a elánu v práci pro obec.


K bodu 8:

MVDr.František Roučka - před deseti dny při pracovním setkání nově zvolených zastupitelů již došlo k rozdělení členů, tak jako při dnešní schůzi. Již tenkrát hledal možnost spojení obou skupin. To se však nepodařilo, výsledek jednání byl takový, jak bylo dnes vidět. I když MVDr.Fr.Roučka od roku 1990 vždy při volbách obdržel nejvyšší počet hlasů, do pozice černých ovcí byli postaveni občané, kteří volili KSČM, nebyl brán zřetel na rozhodnutí voličů. Na odstranění MVDr.Roučky z funkce se podíleli lidé, kteří se dosud neúčastnili jednání zastupitelstva a lidé, kteří byli v minulosti členy KSČM, ze strany však odešli. Během deseti vteřin rozhodli tito lidé o jeho odstranění z funkce starosty. Bývalého starostu mrzí to, že odchází v době, kdy došlo k dokončení akcí, které nejsou vidět na povrchu, jako je kanalizace a ČOV, která umožní rozvoj obce. Mrzí jej dále, že byl sesazen před dokončením několika velkých akcí, jako je bytový dům ve Vlkonicích nebo rozhledna na Javorníku, na vybudování těchto děl strávil bývalý starosta hodně času. MVDr. Roučka děkuje občanům za podporu, kterou dostal ve volbách, a rozhodně má dost sil a energie, aby čelil nepravostem této doby. Zvítězila lež a nenávist.

Ing. Zdeněk Novák - v žádném případě nedošlo k rozhodnutí během deseti vteřin, MVDr.František Roučka pouze sklidil ovoce svého jednání za poslední čtyři roky. Kdyby jednal tak, aby mu lidé, které měl po boku mohli důvěřovat, nemusel se dožít této situace. Výsledkem voleb není jen umístění doktora Roučky, ale též hlasy pro MUDr. Uhlířovou, Mgr. Maurice i Ing. Nováka. Pokud jednání MVDr.Roučky vedlo k tomu, že část členů zastupitelstva s ním odmítlo spolupracovat, nemůže být starostou. Ze strany ing.Nováka se jednalo o jasné stanovisko, se kterým se nikdy netajil. Není pravda, že bylo rozhodnuto během 10ti vteřin.

Jan Roučka - ať se občané podívají na složení zastupitelstva, jak je tu dnes, a jak bude vypadat na dalších jednáních.

Mgr. Stanislav Mauric - nechce jednat pod emocemi, ale reagovat na některé podněty. Zamyslet se nad výsledkem voleb - pokud je výsledek voleb jednotlivých stran pod 50%, není nikdo vítězem a je nutno hledat strany pro spolupráci. Zde se našly strany, které spolu spolupracovat chtějí a strany, které spolu spolupracovat nechtějí. Výsledek tohoto uskupení je 65 % hlasů voličů. Ve volebním okrsku Vacov zvítězila ODS, ve zbývajících šesti okrscích byla na prvním místě KSČM. Před čtyřmi léty zvítězila ODS a nešlo o strany, ale o osobnosti a plným počtem 15ti hlasů byl zvolen MVDr.Roučka. Byl to pokus o jednání bez ohledu na příslušnost k politickým stranám. Spolupráce nefungovala. Proto pro nastávající volební období došlo k tomuto uskupení.

Milan Pilný - před čtyřmi lety žádného starostu nenavrhovali, protože nikoho na tuto funkci neměli.

Ing.Zdeněk Novák - je skutečností, že před čtyřmi lety byl novým členem ZO, nebyl ještě plně obeznámen se situací. Kandidát ODS pan Miroslav Roučka se vzdal kandidatury na starostu obce s tím, že byl požádán MVDr.Františkem Roučkou, aby jej nechal dodělat to, co je začato. Proto byl jediným kandidátem předešlý starosta.

MVDr.František Roučka - před čtyřmi lety byl kontaktován bývalý starosta panem Miroslavem Roučkou telefonicky a bylo mu sděleno, že nedošlo ke konsensu a že nemají kandidáta na starostu. Po letošních volbách se na pana Roučku opět obrátil, byl však odkázán na Ing.Nováka. Myslí si, že v koaliční skupině je dost lidí, kteří by dokázali obec vést dobře. Současný starosta má však malou podporu občanů.

Ing. Zdeněk Novák - pozice ze které kandidoval Mir.Roučka, jako předseda stavební komise, kdy musel přímo v kontaktu s lidmi řešit jim nepříjemné situace a často nevyhovět požadavkům občanů byla pro kandidáta velmi nepříznivá. Pokud tuto funkci zastával důsledně, tak jak ji konal, a skutečně hájil zájmy obce, nutně muselo dojít k problémům. Pokud toto neuzná starosta, kterému tento člověk často stál po boku a kryl mu záda, je to nedůstojné a nízké. Vyzval členy opozice k zaujmutí místa v této komisi a tak odpovědné práci v ní, jak ji dosud vykonával Miroslav Roučka.

Ing. Josef Zloch - jediný, kdo měl nad 50% hlasů byl MVDr.Roučka a nebyl zvolen.

Mgr.Stanislav Mauric - mluvil o poměrném systému voleb, ne o počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty.

František Ptáček - toto jednání není důstojné přítomné chvíle, ačkoliv jednání stavební komise bylo poradní, rozhodovalo zastupitelstvo, případně rada obce. Ve vedení obce byli vedle Dr.Roučky čtyři zástupci ODS, kteří mu sekundovali a rozhodovali o dění obce. Proto zavřete nyní sešit za minulostí a začněte znovu.

František Hůle - pravdou je, že při jednání komise byli občané přímo, na jednání rady či zastupitelstva už přišel málokdo. Když při jednání zastupitelstva není dotyčný občan přítomný, rozhoduje se zastupitelům lépe. Pokud budou občané chodit na zastupitelstvo tak jako dnes, bude jednání určitě jiné.

Ladislav Soukup - poblahopřál nově zvolenému zastupitelstvu, ve srovnání s minulým obdobím došlo k výraznému kvalitativnímu vzestupu. Ve volbách bylo nabídnuto více než 80 kandidátů, občané nevybírali podle politických stran, ale podle schopností jednotlivých kandidátů, a podle zásluh o rozvoj obce v minulých letech. Zastoupení mají téměř všechny osady. Zastupitelstvo by mělo brát v úvahu potřeby jednotlivých osad, návrhy členů zastupitelstva brát podle jejich závažnosti, ne podle stranické příslušnosti navrhovatele. Občané budou požadovat, aby zastupitelstvo bralo v úvahu připomínky, které budou směřovat k rozvoji a prospěchu obce. Dnešní volba však ukázala, že toto se dít nebude. Výsledky voleb jsou hodnocením práce jednotlivých zastupitelů. Lidé ocenili kvalitu práce bývalého starosty, je chybou, že to nebylo vzato v úvahu. Pokud si občané nebudou volit přímo starostu, hejtmana nebo prezidenta, nedá se hovořit o čisté demokracii v této společnosti.

MUDr.Ivana Uhlířová - od roku 1989 jsou každé čtyři roky svobodné volby, budou mít občané možnost zvolit si koho budou chtít.

Kateřina Svobodová - divné, že musí zvolení zastupitelé obhajovat své mandáty. Je přece přirozené a správné, že se lidé ve vedení obce mění. Proto jsou volby, je to jen důkaz, že se věci mění a že je život v obci normální a zdravý. Je třeba dát novým zastupitelům šanci, pokud jim nebudou obyvatelé házet klacky pod nohy, jistě budou pracovat pro rozkvět obce.

U s n e s e n í
ustavujícího Zastupitelstva obce Vacov č. 1
konaného dne 17.11.2002

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
 1. schvaluje:
  - zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce /viz příloha č. 1/.
 2. konstatuje:
  - že všichni přítomní členové obecního zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib.
 3. stanovuje:
  - podle § 84 odst. 2 písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 5 ti člennou radu obce.
 4. určuje:
  - podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - funkci pro 1 uvolněného člena zastupitelsva.
 5. volí:
  - podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - uvolněného starostu obce - pana Miroslava Roučku
  - neuvolněnou místostarostku obce - paní Drahomíru Jelínkovou
  - další členy rady obce
  - pana Mgr. Stanislava Maurice, Ing. Zdeňka Nováka, Ing. Vladimíra Šaška^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013