Dnes je 13. 07. 2020, svátek má Markéta a zítra Karolína
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Řád veřejného pohřebiště Vacov

Obec Vacov, jako provozovatel veřejného pohřebiště /dále jen pohřebiště/ podle § 6 odst. 1 zák. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů /dále jen zákon/, ve znění zákona 479/2002 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona tento řád veřejného pohřebiště /dále jen řád/.


Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště Vacov zřízeného na p.p.53/2, 53/66, 53/9 v k.ú.Miřetice.
  1. Zřizování nových hrobových míst pro pohřbívání do země, umísťování urnových míst, budování hrobek, použití vsypu nebo rozptylu v areálu pohřebiště dle jednotlivých oddílů na p.p.č. 53/9.
  2. Užívání stávajících hrobových míst na p.p.č. 53/66 a části p.p.č. 53/2 /od první vstupní brány vpravo/ bez omezení, dle současných podmínek.
  3. Užívání stávajících hrobových míst na části p.p.č. 53/2 /od první vstupní brány vlevo/ s omezením, zákaz pohřbívání do země.
 2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště prostřednictvím vlastních zaměstnanců, a smlouvy s firmou Pohřební služba - Bedřich Šísl, Rückerova 120, Vimperk.


Článek 2
Provozní doba

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví denně v zimním období (zimní čas) od 6,30 do 20,00 hodin, v letním období (letní čas) od 6,30 do 22,00 hodin.


Článek 3
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené, používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 ti let mají přístup na pohřebiště povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečnových bruslích a pod.
 6. Vozidla, s výjimkou invalidních vozíků, mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají v areálu vždy přednost před vozidly.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce hřbitova z oprávněných důvodů /povětrnostní podmínky, exhumace ap./ na určitou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce nebo kytice lze umisťovat na plochy k tomuto účelu vyhrazené. Správce hřbitova je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.
  Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů v okolí hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě a studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při její údržbě na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a udržovat v jejich okolí pořádek.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, výsadbu nové zeleně smí provádět jen s jeho souhlasem.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.


Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 • pronájem hrobových míst
 • vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
 • ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných ostatků
 • správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
 • správu a údržbu objektů na pohřebišti
 • zajištování likvidace odpadu
Prostřednictvím Pohřební služby - Bedřich Šísl zajišťuje:
 • výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 • pohřbívání
 • provádění exhumací

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:
  • předat nájemci hrobového místa /dále jen nájemce/ k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
  • umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
  • umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, nebo když je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařských prací, nebo úpravy pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné jen po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícim způsobem :
  1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  3. Odstranit včas znehodnocené květinoové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
  4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště /který stanoví rozměr, tvar, barvu, umístění a pod./ a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.9 zákona.
 6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
 8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 tohoto řádu.
 9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.


Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Totéž platí i pro provádění prací spojených se zajištěním exhumací. Exhumaci lidskýh ostatků na základě žádosti nájemce hrobového místa, lze provést pouze se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
  Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat:
  1. jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5m, u dětí mladších 10 let 1,2m
  2. dno hrobu min. 0,5m nad hladinou spodní vody
  3. rakev po uložení do hrobu musí být zasypána zeminou ve výši min. 1,2m
 2. Zpopelněné ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír, látky z přírodních materiálů, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s max. rozměry 2,15x0,85 m, a to
  • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka
  • kovové s nepropustným dnem
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.


Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků činí 10 let.


Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 100 cm.
  2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětronstních vlivů, např. z prostého betonu, železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva a pod.
  3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  5. Ulička mezi hroby musí být min. 30 cm.
 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm.
  2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů /např. cihly/, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šířku nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu, pouze kopaná zemina. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za deset let.
  8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220x90 cm /podle velikosti rakví/.
  9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  10. Na zastropení je nutno použít 20cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
  11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m2.
  12. Vlastní hrobové zařízení s výjimlou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základu.
 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  • dobu výstavby hrobky
  • zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  • požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  • podmínky pro užívání komunikací pohřebiště
  • způsob skladování materiálů, opadů a jejich likvidace
  • povinnost dozoru při stavbě
  • průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
  • druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  • způsob a cyklus revizí hrobky
  Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
 5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dhodnuté se správcem pohřebiště, zejména
  • respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  • zachování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.
 6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.


Článek 10
Zrušovací ustanovení

Tímto řádem veřejného pohřebiště se nahrazuje vyhláška Obecního zastupitelstva Vacov - Hřitovní řád pro pohřebiště ve Vacově ze dne 12.2.1993, který pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti nového Hřbitovního řádu veřejného pohřebiště obce Vacov.


Článek 11
Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 01.07.2002.


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013