Dnes je 11. 08. 2020, svátek má Zuzana a zítra Klára
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Vyhlášky

Vyhláška č. 3/2003
O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a odpadu stavebního

Zastupitelstvo Obce VACOV se usneslo dne 11. 12. 2003 podle § 84 odst. 2 písm. i ) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 11.12. 2003 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Působnost

Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce Vacov.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.


Čl. 2
Některé základní pojmy
 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 k zákonu o odpadech.
 2. Nebezpečným odpadem – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.
 3. Komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 4. Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce,které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obce. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem v obci Vacov
  1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu občané využívají tyto sběrné nádoby a zařízení:
   • kovová (plastová) nádoba (110 l)
   • mobilní kontejner (1100 l)
   • fóliové pytle s logem firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu
  2. do těchto nádob lze ukládat:
   - zbytkový odpad po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti (mimo skla a plastů), kuchyňské odpady apod.
  3. do těchto nádob je zakázáno ukládat:
   - nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu (nátěrové hmoty, olověné akumulátory, výbojky, zářivky, odpad s obsahem rtuti, léky, monočlánky, olejové filtry, zaolejované hadry, kovové části, výkopový materiál, materiál z demolic, živočišný odpad apod.)
  4. Způsob likvidace výše uvedeného komunálního odpadu:
   Svoz a uložení komunálního odpadu soustředěného ve sběrných nádobách nebo pytlích je zajišťován prostřednictvím odborné firmy (oprávněné osoby).
  5. Povinnosti fyzických osob (občanů):
   • ve svozový den umístit sběrné nádoby (pytle) po trase svozové linky
   • dbát na to, aby v nádobách nebyl teplý popel (tyto nádoby nelze vyprázdnit do svozového auta)
   • fóliové pytle s odpadem dobře zavázat (zamezit možnosti vysypání odpadu)
  6. Způsob likvidace (uložení) výše uvedeného komunálního odpadu pro občany a majitele rekreačních chalup, kde nelze z technických důvodů zajistit svozovou linku:
   Těmto občanům (majitelům rekreačních chalup) je umožněno odevzdat odpad ve sběrném dvoře „Šáry“ (u Vacova) a to každou sobotu od 8,00 do 10,00 hodin.
 1. Nádoby ke shromažďování tříděného odpadu ( sklo, PET lahve, plasty):
  Ke shromažďování skla a PET lahví (plastové lahve) slouží nádoby (kontejnery) umístěné v částech obce. Tyto nádoby jsou zřetelně označeny.
  Důležité upozornění: PET lahve je vhodné před odložením zdeformovat (např. sešlápnutím) na co nejmenší objem
 2. Způsob shromažďování a likvidace dalšího komunálního odpadu produkovaného fyzickými osobami (občany) mimo již výše uvedeného: Tento článek se týká zejména odpadu kovového, nebezpečného, biologického apod. Na sběrném dvoře „Šáry“ u Vacova lze odložit níže specifikovaný odpad:
  • železný šrot
  • lednice
  • televizory
  • pneumatiky
  • obaly od barev
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  • baterie a akumulátory
  Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání produkující odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (viz. Čl. 3, bod 1b této vyhlášky) mohou na základě písemné smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Toto ustanovení se netýká nakládání s nebezpečným odpadem.
 3. Biologicky rozložitelný odpad
  Týká se rostlinného odpadu ze zahrádek (listí, zbytky rostlin apod.), který lze kompostovat. Tento odpad je možno uskladnit na určeném místě na sběrném dvoře „Šáry“. Odpad nesmí obsahovat jiné materiály (kameny, plasty, zbytky provázků apod.). Likvidaci tohoto odpadu bude průběžně zajišťovat ZOD Vacov.
 4. Zbytky z prořezu stromů (větve)
  Tento materiál lze umístit na určené místo (na skládku) na „Klenech“. Na toto místo nelze ukládat jiné dřevo(např. z demolic apod.)
 5. Papír, textil - nejbližší sběrna Čestice, Vimperk
  Autovraky - každý, kdo se zbavuje autovraku je povinnen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovatelé zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Na sběrném dvoře „Šáry“ lze předat POUZE KOVOVÉ ČÁSTI AUTOVRAKU (železný šrot – bez zaolejovaných částí). Kompletní autovrak na sběrný dvůr nelze umístit!
 6. Zpětný odběr některých výrobků – viz příloha č.1

Čl.4
Nakládání se stavebním odpadem

Na stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání lze objednat u odborné firmy („oprávněné osoby“) např. Rumpold apod., velkoobjemový kontejner. Tento kontejner si objednává sám „stavebník“ a taktéž uhrazuje finanční náklady spojené s touto službou. Obec nemá „řízenou skládku“ na tento odpad.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na „řízené skládce“ vlastními prostředky popř.jiným způsobem.
Upozornění:
Nakládání s odpady obsahujícími azbest řeší zákon č.185/2001, §35, čl. 1,2.


Čl. 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.


Čl. 6
Zajištění svozu komunálního odpadu soustředěného ve sběrných nádobách (pytlích)
 • Svoz je prováděn 1x týdně v určený den.
 • Případné změny ve svozovém režimu budou vždy předem oznámeny.
 • V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností (např. porucha vozu, povětrnostní kalamita apod.) bude náhradní svoz proveden v nejbližším možném termínu. Současně budou provedena „přiměřená opatření“ ke zmírnění nepříznivých následků „opožděného svozu“.
 • Nedojde-li ve svozový den k vyprázdnění všech sběrných nádob (odstranění pytlů s odpadem) oznámí toto dotčení občané na obecní úřad technikovi obce.

Čl. 7
Sankce

Porušením povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.


Čl. 8
Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v oblasti nakládání s komunálním odpadem v obci provádí kontrolní výbor Zastupitelstva Obce Vacov


Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/2003 ze dne 1. 4. 2001.


Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2004.......................................
Drahomíra Jelínková
místostarostka obce
......................................
Miroslav Roučka
starosta obce


Vyvěšeno:
Sejmuto:


Příloha č.1

Zpětný odběr některých výrobků
 • Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
  • § minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnosti minerálních olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
  • § elektrické akumulátory
  • § galvanické články a baterie
  • § výbojky a zářivky
  • § pneumatiky
  • § chladničky používané v domácnostech

 • Poslední prodejce je povinnen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků.V případě, že tak neučiní, je povinnen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

 • Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci a) musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele.


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013