Dnes je 11. 08. 2020, svátek má Zuzana a zítra Klára
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 15
Datum: 24. 2. 2005
Program:
 1. Zahájení.
 2. Program jednání, Návrh.komise, ověřovatelé.
 3. Plnění usnesení ZO č.14 z 20.01.2005.
 4. Programy PHARE – grantové smlouvy.
 5. Hospodářská činnost obce.
 6. Rozpočtové změny.
 7. Rozpočet obce 2005 – posunutí provizoria.
 8. Různé.
 9. Závěr.

K bodu 1:

Starosta přivítal přítomné, bylo přítomno 10 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné, zápis z minulého ZO byl odsouhlasen bez připomínek, je k nahlédnutí u zapisovatelky.


K bodu 2:

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání, nebyly vzneseny námitky.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Starosta přednesl návrh složení návrhové komise: Mgr.S.Mauric, F.Ptáček, J.Šťastný.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.Z.Novák, MVDr.F.Roučka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 3:

Z minulého jednání ZO byla ukládací část, oba body splněny. Vyhláška byla konzultována ve Vimperku na st.odboru MěÚ, z vyhlášky obci nevyplývají žádné zásadní povinnosti. Předepsaná infrastruktura bude řešena v rámci tavebních povolení, realizace je věcí konkrétních stavebníků.

Jednání s vlastníky pozemků proběhlo 23.02.2005, byli seznámeni s podmínkami výstavby podle RP. Může být na příštím ZO hlasováno.


K bodu 4:

Obec zpracovala tři žádosti. V rámci CBC PHARE 2002 (Česko – německé) žádost o dotaci na víceúčelové zařízení (Program rozvoje lidských zdrojů), rekonstrukce místních komunikací (Program podpory turistické infrastruktury – cyklotrasy). V rámci národního programu PHARE 2003 byl zpracován projekt na rekonstrukci parkoviště na náměstí ve Vacově včetně s tím související infrastruktury (Program podpory turistického ruchu). Prvním předpokladem bylo bezchybné zpracování velmi náročných projektů a žádostí. Toto se uskutečnilo ve spolupráci obce s odbornými firmami Vše bylo omezeno krátkými termíny k podání projektů. Projekt v rámci NP PHARE 2003 hodnotily dvě nezávislé komise. Výsledek vyzněl pro obec velmi úspěšně, všechny podané projekty byly kladně vyhodnoceny.

Jsou stanoveny velmi přísné podmínky pro realizaci projektů, s tím souvisí hodně práce. St.technik absolvoval první školení v souvislosti s výběrovým řízením, vše se odvíjí v souladu s předpisy EU. Pokud by došlo k chybě při výběrovém řízení, může ještě dojít k ohrožení projektu, bude třeba vše velmi hlídat. Realizaci musí doprovázet řada předepsaných úkonů aby bylo vše průhledné při kontrolní činnosti. Každá změna musí být předem odsouhlasena.

Národní PHARE vyžaduje schválení zastupitelstvem obce, starosta předkládá ke schválení všechny tři projekty.

Programy CBC PHARE 2002:
Komunikace B.Hora - Čábuze, Přečín - P.Chalupy.
Rekonstrukce sálu na víceúčelové zařízení, zvětšení prostor, kapacita podle požadavků hygieny cca 160 - 170 míst, možnost variability prostorů pro různé využití. Technologická zařízení /klimatizace, vytápění, akustické řešení atd./ bude na úrovni současné doby, stavební řízení na místě bude 1.3.2005.

NP PHARE 2003:
Centrální parkoviště - projekt se dořešuje, cílem je zpracovat pěkné náměstí, řeší spodní část pod tarasem a vkusné zakomponování hasičské nádrže. Pod tarasem je navržen chodník s umístěním turistických informačních tabulí, odpočinkové lavičky. Povrch vlastního parkoviště se ještě řeší, alternativa kámen, je to však kluzký materiál, zvažuje se kvalitní betonová dlažba. Dvoubarevná kombinace, bezbariérové provedení navazuje na vozovku, přes léto by bylo odděleno mobilními zábranami. V návrhu je i řešení části ke kostelu, zde by byla kamenná dlažba z historických důvodů, osvětlení odpovídající stylu místa. Jednání se SÚS Prachatice o rekonstrukci vozovky II.třídy - prostřednictvím ředitele KÚ. Navržené dva kruhové objezdy, vozovka je vychýlena směrem k penzionu Práškové, zvětší se prostor pro parkování a zpomalí průjezd centrem. Schválení závisí na odboru dopravy KÚ Jč kraje.
Doplatek obce na tyto akce je ve všech případech 25 % z realizační ceny, DPH z dotace se vrací obci, platí se jen z doplatku obce. Víceúčelový sál a komunikace musí být dokončeny do konce roku, centrální parkoviště na náměstí má termín 31. srpen 2006, bude probíhat ve dvou etapách. Na podzim po skončení turistické sezony v jedné části, na jaře pak dokončit.

Předpokládané finanční náklady jednotlivých akcí:
Víceúčelové zařízení bez DPH cca 9 mil. Kč, turistická infrastruktura (komunikace) 3 miliony, centrální parkoviště (náměstí) 10 milionů Kč. Ve všech případech se jedná o maximální částky, snaha bude pokud možno o jejich snížení. K doplatku obce bude využito finanční rezervy z loňského roku cca 6 mil. Kč, která již byla s tímto předpokladem vytvořena.

Byly podány i další žádosti o dotace, jedná se o menší částky, zde již nebude zatížení rozpočtu zásadní. V letošním roce již obec není hospodářsky slabý region, ale bude ještě jedno kolo výběru z dříve podaných žádostí o grant, zůstaly ještě nějaké peníze ve státním rozpočtu.

Starosta žádá o odsouhlasení těchto grantových schémat. Dle jeho názoru je nutno využít všechny prostředky které je možno získat mimo rozpočet obce. Pokud vyjde záměr, dojde k výrazné změně Vacova.

Dotaz, zda jsou připomínky.

Hlasování o grantové smlouvě „Rekonstrukce centrálního parkoviště Vacov“:
pro 10, proti 0, zdržel se 0

Hlasování o dalších dvou projektech /rekonstrukce stávajícího sálu na víceúčelové zařízení a rekonstrukce cyklotras /:
pro 10, proti 0, zdržel se 0


K bodu 5:

Vzhledem k nebezpečí, že by Obec Vacov „spadla“ do kategorie plátců DPH navrhuje starosta obce zrušení hospodářské činnosti na hospodaření v obecních lesích. Tato činnost může být vedena v rámci hlavní činnosti obce na zvláštním paragrafu, bude to stejně přehledně odděleno, jen nebude třeba tuto činnost vést na zvláštním účtu. Pokud by se obec stala plátcem DPH, nebylo by to výhodné, přibylo by mnoho zbytečné práce a finanční efekt není žádný.

Hlasování o zrušení hospodářské činnosti:
pro 10, proti 0, zdržel se 0

Hlasování o vedení hospodářské činnosti v rámci hlavní činnosti obce na zvláštním §:
pro 10, proti 0, zdržel se 0


K bodu 6:

Proběhla celková kontrola hospodaření obce za rok 2004, touto kontrolou nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, starosta očekává závěr bez závad. Podle zákona o obcích navrhuje účetní obce, pro zlepšení činnosti, změnit způsob rozpočtových změn. Rozpočtové změny je třeba dělat před vydáním finančních prostředků. Je možno pověřit rozpočtovými změnami radu obce, následně předkládat ZO v určitých termínech (v rámci rozboru hospodaření 2x do roka).

Hlasování o pověření rady obce k schvalování rozpočtových změn:
pro 10, proti 0, zdržel se 0


K bodu 7:

Vzhledem k onemocnění paní Máchové v současnosti se komplikuje sestavení rozpočtu obce, starosta žádá o prodloužení termínu schválení rozpočtu do 15. dubna 2005. Je možno, že nebude toto prodloužení využito, záleží na době, kdy se paní Máchová vrátí do práce.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0


K bodu 8:

Starosta obce informoval :

KÚ vypsal grant na pořízení ÚP – bude podána žádost (příspěvek 75%) .

Dále byl vypsán grant KÚ Jč na rekonstrukce místních komunikací. Je zpracovávána žádost o MK Vlkonice /kolem Moravce/ maximální výše dotace 1,350 tis. Kč, celkové předpokládané náklady 1,600 mil Kč. Bude velký zájem, jedná se o 90% dotaci - první předpoklad je dokonale zpracovaný projekt. Obec opět požádá o grant na hasiče, auto půjde do opravy již v současné době.


F.Ptáček - co bude s parkovištěm na Javorníku?

starosta - věc neusnula, je třeba určit velikost, bude dál řešeno. Dle informace má v tomto prostoru své záměry i Sanatorium. Bude se dál na přípravě pracovat na jaře, je třeba shánět peníze, vynětí z lesního fondu musí schválit ministerstvo zemědělství. KÚ Jč je řešení situace na Javorníku nakloněn .

F.Ptáček - v současné době je to katastrofické, rekreanti stavějí auta kamkoliv.


K bodu 9:

Po hlasování o usnesení ZO č. 15 starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a jednání ZO ukončil.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.15
konaného dne 24. 2. 2005

 1. ZO bere na vědomí:
  1. plnění usnesení minulého ZO k RP Tejmlov a jednání se stavebníky.
  2. informaci o grantových projektech PHARE
 2. ZO schvaluje:
  1. grantovou smlouvu „Rekonstrukce centrálního parkoviště Vacov.
  2. grantovou smlouvu na „Víceúčelový sál Vacov“.
  3. grantovou smlouvu na „Opravu cyklotras B.Hora – Čábuze a Přečín – P.Chalupy.
  4. zrušení hospodářské činnosti obce.
  5. účtování správy lesů na zvláštním paragrafu.
  6. pověření rady obce ke schvalování rozpočtových změn.
  7. posunutí termínu schválení rozpočtu obce na 15.4.2005.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 24. 2. 2005
Ověřili: Ing. Z. Novák
MVDr. F. Roučka
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013