Dnes je 11. 08. 2020, svátek má Zuzana a zítra Klára
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 14
Datum: 20. 1. 2005
Program:
 1. Zahájení.
 2. Složení slibu nového člena ZO, volba předsedy fin.výboru.
 3. Návrh programu jednání, volba komisí.
 4. Plnění usnesení ZO č. 13 z 16.12.2004.
 5. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření ze dne 26.11.2004.
 6. Dodatek č.7 ke smlouvě s firmou Rumpold.
 7. Rozpočtové změny 2004.
 8. Vyhláška o místním poplatku č.1/2005
 9. Dopravní obslužnost obce Vacov
 10. Stavební komise.
 11. Regulační plán Tejmlov.
 12. Různé.

K bodu 1:

Zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je uložen k nahlédnutí u zapisovatelky.


K bodu 2:

Zanikl mandát Ing.Vyleťala z důvodu změny trvalého bydliště. Starosta obce poděkoval ing. Vyleťalovi za jeho činnost v zastupitelstvu obce i ve finančním výboru. Jako první náhradník za ODS se ve volbách umístil pan Martin Moutelík nový zastupitel složil slib do rukou starosty obce /viz příloha č.1/, je přítomno 13 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné.

Volba předsedy finančního výboru – navržen Mgr.St.Mauric.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 3:

Starosta obce přečetl návrh programu jednání ZO č.14.
Hlasován: pro 13 ,proti 0, zdržel se 0.

Návrh složení návrhové komise - F.Hůle,MUDr.I.Uhlířová, Ing.J.Zloch.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů : M.Pilný, Ing.V.Šašek.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 4:

Usnesení minulého jednání zastupitelstva nemělo ukládací část, vyhlášky schválené na jednání ZO byly schváleny i odborem právního dozoru Ministerstva vnitra ČR.
K bodu 5:

Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce z 26.11.2004. Obec s počtem nad 800 má povinný přezkum hospodaření 2x ročně, výsledek - bez závad, pouze 2 formální chyby, starosta přečetl znění výroku.

Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0.


K bodu 6:

Dodatek č. 7 ke smlouvě s firmou Rumpold. Starosta obce seznámil s odůvodněním ředitelky pro zvýšení cen. Zvýšení poplatků státu, odůvodněné náklady provozu dle skutečností roku 2004, nové investice. Starosta se informoval o cenách jiných firem, nevychází lépe. Dohodnuta opatření – převažování apod. k zamezení ztrát.

MVDr.Roučka – Ve zpravodaji zveřejněno, že poplatek za svoz TDO nebude zvýšen, doplatek obce víc o 360 tisíc Kč. Bylo rozhodnuto dopředu, proč hlasovat. Je třeba se zamyslet, proč ztráta nastala, zda to jsou neplatiči, vypracovat zprávu pro ZO, vymáhat placení podle sociální situace.

Starosta obce – hlasovat se bude o dodatku ke smlouvě, to s poplatkem nesouvisí.

J.Molitorová – neplatiči jsou vyzýváni, zaslán platební výměr, hodně dlužníků již zaplatilo.

Starosta - nebude zvýšený poplatek, bylo rozhodnuto, že náklady nebudou přeneseny na občany, nesouvisí s dodatkem ke smlouvě. Opatření byla provedena, včetně vážení odpadu. Sleduje vymáhání dlužných částek, v případě sociálních důvodů rada poplatek řeší snížením nebo prominutím, došlo k zlepšení výběru.

J.Molitorová – za rok 2004 se jedná o částku cca 11 tisíc Kč, postupuje se dle zákona dále.

Starosta obce – částka vybraná za loňský rok je vyšší, zaplatili i dlužníci z minulých let. Pokud bude mít někdo konstruktivní návrh řešení, bude vítán.

Hlasování pro dodatek č. 7 ke smlouvě: pro 12, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 7:

Rozpočtové změny 2004 – zastupitelé obdrželi podklady domů /viz příloha č. 2/. Se zněním seznámila A. Máchová.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 8:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /viz příloha č. 3/– vyhláška nebyla v zápise z minulého jednání ZO uvedena, je třeba o ní hlasovat.

Starosta seznámil se změnami, které byly potřeba ve vyhlášce provést.

Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0.


K bodu 9:

Dopravní obslužnost obce – krajský úřad rozdělil dle jednotných ukazatelů pro obce v kraji. Poplatek pro naši obec na rok 2005 vyšel ve výši 35.107,- Kč. Tato částka je přijatelná, zde nelze o výši diskutovat.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1. K bodu 10: Stavební komise /příloha č.4/. Koupě pozemku na novém hřbitově dosud ve vlastnictví pana Bohumila Matějky, v k.ú.Miřetice p.p.č. 53/66 o výměře 491 m2 v celkové ceně 9.820,- Kč. Stavební komise doporučuje kupní smlouvu schválit.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 11:

Starosta obce - Regulační plán Tejmlov, podklady obdrželi členové ZO domů předem. Průběh všech jednání je u st.technika, bylo projednáno v radě, je třeba se však vyjádřit, chtěl by znát názor jednotlivých zastupitelů.
J.Šťastný – stavební komisi dělá 2 roky, je tam problém s cestami, není vyřešeno vyvážení odpadních vod a podobně, obec finanční prostředky nemá, při stavebním povolování bude třeba řešit otázku přístupových cest a inženýrských sítí.
Ing. Novák – zadavatelem RP byla obec, se snahou umožnit výstavbu, byly projednány a schváleny velikosti staveb, zpracovávaly jej však především odborné firmy a orgány státní správy, obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky. ZO může buď schválit nebo zamítnout, ne již měnit. Do konečného znění vyhlášky již obec zasahovat nemohla. Úředníci státní správy byli pod tlakem, při rozhodování, jaké zaujmout stanovisko.

Ing.Míchalová – jedná se o problém investorů, bez přínosu pro obec, proti těmto investorům stojí příroda, Tejmlov je ceněná lokalita. Dopady budou v dobách, kdy se začne stavět. RP nic nevyřešil, za nejvhodnější pozemky byly stanoveny pozemky dle zájmu investorů, není vyřešen problém cest, el.energie, zásobování vodou, vyvážení kalů. Objekty nemají působit provizorně, stanoven minimální rozměr objektů. Bylo připomínkováno, že by RP měl řešit i problémy stávajících zemědělců, seníky a přístřešky pro zvířata, tyto stavby smějí být v omezené velikosti, pouze dočasné. Dodatečně je řečeno, že regulace staveb bude řešena ve směrné části, není zcela závazná, neumožňuje však rozvoj zemědělských farem, které v lokalitě již fungují. Tato situace omezuje možnost získání dotací.

Veřejně prospěšnými stavbami jsou prohlášeny i přípojky pro stavby, není možno. Požadavek, aby vedení NN el.energie nebylo vedeno po soukromém pozemku se nikde neobjevil, nebylo řešeno. Požadavky, které byly připomínkovány k zadání a nebyly vyřešeny – kanalizace, nebyly předloženy ve variantách, nebylo provedeno. Potřeba přístřešku a seníku, zohledněno zajištění zdrojů pitné vody - hrozí narušení při budování velkých odpadních jímek. Ve vyhlášce jsou formální chyby, nesouhlasí plány s textem. Arch.Boček připomínkoval zda bude mít výstavba vliv na ekonomický rozvoj obce, přednost ochrany přírody a krajiny, daná lokalita je přírodně cenná, je vhodná pro stanovení lokality NATURA 2000, nevhodná pro výstavbu. Ing.Arch.Boček 24.11.2004 z hlediska ochrany přírody konstatoval, že není vhodná.

Starosta obce – tento názor již zastupitelstvu byl sdělen při projednávání RP.

Ing.Míchalová – chtěla znovu připomenout.

J.Dvořák – má zájem o výstavbu, jezdí do Tejmlova víc jak 20 let, před 6ti lety provedl první kroky pro možnost se zde usadit, má zájem na regulérních podmínkách, architektonicky stavbu přizpůsobil místu, kde měla stát. Je mu líto, že reakce není pozitivní, jedná v dobré víře, zájem o výstavbu trvá, problémy které jsou, je připraven řešit, je si vědom možností obce, že nemá dost finančních prostředků.

P.Vintr – v zimě je třeba cesty protahovat, je to třeba zvážit, připomínka se netýká jen Tejmlova.

J.Šťastný – nehledá důvody pro zamítnutí, je však třeba uvažovat do budoucna, kdo bude schopen zajistit podmínky vyhlášky, kterou .bude obec povinna dodržet.

Ing. Novák- doklady jsou ve fázi, že se můžou buď schválit nebo zamítnout, odpovědnost je na zastupitelstvu, nikdo neřekl, že jsou různé varianty, nikdo se k tomu takovým způsobem nevyjádřil, to není dobré. Pokud by se mohl tomuto rozhodování vyhnout, rád by to udělal.

Ing.Míchalová – někdy není něco proti zákonům, ale proti dobrým mravům.

J.Dvořák – některé stavby v Tejmlově také třeba nebyly proti zákonu a není to dobré.

MUDr. I.Uhlířová – má pocit, že celý problém je problém paní architektky, snaží se o to, aby nikdo jiný nemohl stavět. Každé rozhodnutí má své klady a zápory, pokud se rozhodne, že se stavět nebude, zůstane tam paní architektka sama, obec nebude mít starosti. Pokud se stavět bude, je obava, že budou nároky na obecní rozpočet, bude však docházet k stavebním jednáním kde bude zase problém s paní architektkou.

Starosta obce – závěrečný názor rady obce byl ten, že je třeba věc znovu projednat a o věci rozhodnout až na dalším jednání zastupitelstva, které bude přibližně za jeden a půl měsíce. Pokud by obec měla dostát povinnostem z vyhlášky, nebude finančně zajistitelné. Komunikace, osvětlení, vodu, - je třeba nechat posoudit právníkem, než padne konečné rozhodnutí.

Ing.Novák – chybí vyjádření většiny členů zastupitelstva.

MVDr.Roučka – názor je takový, že tam vesnice byla, byla tam škola, vesnice žila. Postupně dopadlo tak jak nyní vypadá, někde jsou rozvaliny, názor byl obnovit zhruba v dřívějším rozsahu. Stavební uzávěra je řešení jednoduché, bylo započato s realizací možnosti výstavby. Je názoru RP schválit, i když uznává nutnost některé věci předem prověřit. Paní Arch.Míchalová měla určité výhrady, pořizovatelem byl MěÚ Vimperk, na základě připomínek došlo k úpravám, konečné resumé KÚ Č.Budějovice bylo – schvaluji. Určité povinnosti obci tam vzniknou, jsou tu proto, aby se řešily. Po prostudování podkladů je pro schválení RP Tejmlov.

Starosta – v obecně závazné vyhlášce jsou věci, které by obec nemohla splnit, domky dříve byly jiné než dnes, spotřeba vody je daleko větší, problém je s likvidací odpadních vod ve stávajících čističkách. Je třeba však vyhlášku posoudit právníkem.

Mgr.Mauric –vyhláška je teoretický materiál – je to prakticky realizovatelné? Při schválení vyhlášky by se mohla vydávat stavební povolení. Vyjádření kraje je šalamounské, týká se obce, bude rozhodovat, dostat vyhlášku do prakticky realizovatelných proporcí. Pokud ZO řekne ano, že stavební povolení bude mít požadavky, které nebude obec schopná realizovat. Rozhodnout zda hlasovat nebo ještě věc posoudit.

J.Šťastný - zjistit, zda budou stavebníci ochotni a schopni požadavky zainvestovat. Je třeba vyřešit kompetence, kdo co je ochotný zajistit.

MVDr.Roučka – někteří investoři již od věci ustupují, posoudit, ale neprodlužovat.

Starosta obce – ze strany obce nebylo nic záměrně prodlužováno, pokud se věc rozjede dostatečně nepřipravená, mohou nastat velké problémy i pro stavebníky. Opět navrhuje prověření před rozhodnutím v zájmu všech stran.

M.Pilný – svolat majitele, co jsou ochotni investovat.

MVDr.Roučka – urychlit, stanovit termíny.

Ing.Míchalová – stavby jsou postavené, počet objektů proti historii není menší. Původní zpracovatel RP Tejmlov byl Okresní úřad Prachatice, po zrušení dostal k dokončení MěÚ Vimperk. Vyjádření Ing.Bočka znamená, že RP po formální stránce odpovídá zákonu.. Žádá prověřit i technické záležitosti.

MVDr.Roučka – bude posuzovat právník?

Starosta obce – posouzení právní závaznosti vyhlášky právníkem, a jednání se stavebníky.

Ing.Novák – byl u jednání o RP Tejmlov od počátku zrodu, rád by, aby se stavělo, ale finální podoba není pro obec přijatelná, vznikla po nátlaku zainteresovaných osob. Pokud by se rozhodovalo jen na základě odborného hlediska, byla by podoba vyhlášky jiná. V tom mají vinu obě strany. Je třeba posoudit klady a zápory, co převáží.

Ing.Šašek – není rozhodnut, jako zemědělec a myslivec ví, že je možno pěstovat dobytek bez budov, problémy jsou, posouzení je složité, přiklání se k jednání se zájemci o stavbu.

J.Dvořák – je pro dohodu mezi stavebníky, dá se najít řešení, pokud je dobrá vůle. Lidé žijí v Alpách i jinde.

J.Šťastný – toto je možné, pokud se věc udělá s odborníky a lidmi, kteří si chtějí vzájemně vyhovět.

Arch.Míchalová – alternativy nebyly předloženy, koncept se schvaloval mezi řečí, není řečeno, že nejvhodnější pozemky pro stavbu jsou zrovna ty, které vlastní zájemci o stavbu. Arch.Daněk byl jediný architekt, který se k věci vyjadřoval, kromě arch. Bočka.

Starosta obce – byly zde řečeny názory různé, souhlasí se stanovením termínů.

Hlasování zda rozhodnout na tomto zasedání ZO:
pro 0, proti 13, zdržel se 0.

Návrh, aby bylo prověřeno právníkem a jednáno se stavebníky, hlasování na příštím jednání ZO nejpozději do konce března.
Hlasování: pro 13 , proti 0, zdržel se 0.

J.Šťastný stanovit přesné termíny.

Starosta obce - do 15 února prověřit obecně závaznou vyhlášku, do 25.února vyzvat k jednání stavebníky, zaslat jim návrh vyhlášky.

Ing.Novák- projednat prostřednictvím jednání rady obce.

St.technik – na základě projednání vyhlášky.

Starosta obce – navrhuje projednat v RO za účasti technika.

Ing.Novák – projednávat s jednotlivci, vyzvat k jednání s radou

MVDr.Roučka – umožnit projednání mezi sebou v jednom termínu. Dohoda o financování.

Starosta obce – RO, st.technik a stavebníci na jeden termín. Jedná se o 7 stavebníků, může dojít k určité součinnosti.


K bodu 12:

l stavba byt.domu Vlkonice II etapa, jedná o zkrácení termínu poskytnutí dotace, bylo přislíbeno, dofinancování v letošním roce.

l Byly stanoveny podmínky pro výstavbu chráněných bytů, záleží na kvalitě projektu, hlavně energetické náročnosti, bude dbáno na tuto podmínku. Stupeň energetické náročnosti pod 50%.

l Starosta byl přijat u hejtmana, projednána možnost dotace na místní komunikace, majetek církve, možnosti výstavby, obec nemá pozemky pro individuální výstavbu. Starosta požádal hejtmana o pomoc v řešení.

l Zástupci firmy ENERGY AG – skupiny VaK, je možná různá kvalita poskytovaných služeb, odpady , vše jako informace.

l Bylo zpracováno několik projektů pro opravy MK, možnost u komunikací na cyklotrasy, KÚ vypisuje grant na komunikace, celkem 6,5 mil Kč pro celý kraj, zajímavý poměr, bude obec žádat, je však malá naděje na získání.

J.Šťastný – kolik bude stát oprava hasičské cisterny?

Starosta obce - kolem 1 milionu korun.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.14
konaného dne 20. 1. 2005

 1. ZO schvaluje:
  1. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce z 26.11.2004.
  2. Dodatek č. 7 ke smlouvě s firmou Rumpold Vodňany.
  3. Rozpočtové změny pro rok 2004.
  4. Obecně závaznou vyhlášku Obce Vacov č. 1/2005.
  5. Smlouvu o zajištění financování dopravní obslužnosti pro rok 2005.
  6. Koupi pozemku č. 53/66 k.ú.Miřetice dle bodu 10.
  7. Přesunout rozhodnutí o obecně závazné vyhlášce „Regulační plán Tejmlov“ na příští zasedání zastupitelstva obce, nejpozději do 31.03.2005.
 2. ZO neschvaluje:
  1. Rozhodnout o obecně závazné vyhlášce „Regulační plán Tejmlov“ na dnešním zasedání.
 3. ZO ukládá:
  1. Starostovi prověřit právní aspekty obecně závazné vyhlášky „Regulační plán Tejmlov“ do 15. 02. 2005.
  2. Starostovi vyzvat potencionální stavebníky v k.ú. Tejmlov k jednání do 25. 02. 2005.

Hlasování : pro 13 , proti 0 , zdržel se 0 .

Zapsala: Hana Daňhová Dne: 20. 1. 2005
Ověřili: M. Pilný
Ing. V. Šašek
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013