Dnes je 16. 07. 2020, svátek má Luboš a zítra Martina
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 2
Datum: 12.12. 2002
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba prac.komisí a ověřovatelů.
 3. Návrh programu jednání.
 4. Plnění usnesení ZO č. 24 z 26.09.2002 a č. 1. ze 17.11.2002.
 5. Činnost RO od 26.09.2002.
 6. Jednací řád ZO (projednání - schválení).
 7. Komise a výbory obce Vacov, odměny neuvolněných členů ZO.
 8. 1.JVS (vodné a stočné na rok 2003).
 9. Rumpold Vodňany (dodatek ke smlouvě č.5).
 10. Zajištění veřejné dopravní obslužnosti.
 11. Veřejné pohřebiště v obci.
 12. Smlouvy a dodatky ke smlouvám.
 13. Stavební činnost (informace, prodej a nákup pozemků).
 14. Plán zimní údržby komunikací.
 15. Základní koncepce rozvoje obce.
 16. Různé.
 17. Usnesení, závěr.

K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce, za přítomnosti 12 členů ZO /viz. prezenční listina/. Zastupitelstvo je usnášení schopné.


K bodu 2:

Návrh složení návrhové komise: Ing.J.Zloch, Ing.Zd.Novák, M.Molitor.
Ing.J.Zloch nesouhlasil s členstvím v návrhové komisi, starosta obce navrhuje místo něho M.Pilného.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů zápisu : Ing.P.Vyleťal, J.Šťastný.
Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.

Zapisovatelkou byla jmenována praconice OÚ, H.Daňhová.


K bodu 3:

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu jednání, nebyly vzneseny připomínky ani návrh na změnu.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Ukládací část usnesení č. 24 z 26.09.2002
-stav a zajištění koupaliště Rohanov na zimu,zabezpečení proti škodám.
Zabezpečení provedeno, zatím není dořešena oprava hráze po povodních, bude se dále jednat s provozovatelem koupaliště o podílu na opravách.

- žádost o změnu v síti škol - provedeno. Další písemná agenda v této věci.

- ceník služeb knihovny - provedeno.

- odkanalizování povrch.vody u hotelu Vyhlídka.

St.technik - st.komise provedla šetření, řešení navrhované p.Sajbotem nebylo přijato místními obyvateli. Nyní za spolupráce s panem Havlíčkem obec řeší možnosti, jak úpravu ekonomicky provést. Bude řešeno v jarním období.

Usnesení č. 1 ze 17.11.2002 nemělo ukládací část.


K bodu 5:

Rada obce zasedala od zastupitelstva č. 24 z 26.09.2002 celkem 4x, z toho 2x v minulém volebním období a 2x již v novém. Na programu jednání bylo:

 • reklamace kanalizace a ČOV u firem SENCO a D plus, zástupci firmy D plus přislíbili návštěvu na obci začátkem ledna
 • vyklizení pozemku pana Moravce
 • projednání vícenákladů na výstavbě bytového domu, infrastruktura
 • zaměření komunikací kolem nové bytovky a bytovek ZOD
 • smlouvy o dílo s firmou Aldast, RO vyhodnotila jako oprávněné
 • servis poč.sítě Triada
 • složení nových komisí a výborů po volbách. Platy neuvolněných členů ZO
 • školství v obci - předání bytového domu obci
 • Mikulášská pouť, tradiční řemesla
 • zpráva o činnosti SDH, přednesl M.Molitor
 • jednací řád ZO - vodné a stočné na rok 2003
 • návrh na financování dopravní obslužnosti
 • veřejné pohřebiště Vacov
 • smlouvy, dodatky, odměny hasičům
 • návrh koncepce rozvoje obce

K bodu 6:

RO navrhuje schválit jednací řád obce v té podobě, jak byl v minulém volebním období.

MVDr. F. Roučka - dává pozměňovací návrh § 5, odst. 9 - vyškrtnout větu "obecní zastupitelstvo se může usnést, že přihlášený do diskuse nemůže hovořit v té jisté věci dvakrát". Při některých jednáních je důležitá i opakovaná diskuse.

Mgr. St. Mauric - ten odstavec hovoří o tom, že na konkrétním zastupitelstvu může ZO omezit.

MVDr. F. Roučka - neměla by být dopředu zablokována možnost diskuse.

Ing. Zd. Novák - je to pojistka pro případné zjednodušení jednání, navrhuje ponechat.

starosta obce - neomezovat možnosti dané jednacím řádem.

Mgr. St. Mauric - navrhuje vhodnější formulaci "ZO se může usnést, že může omezit počet vystoupení k danému tématu".

MVDr. F. Roučka - v které části jednání?

Mgr. St. Mauric - v průběhu jednání určitého bodu by se mohlo zastupitelstvo takto usnést.

MVDr. F. Roučka - § 5, odst. 12 odstranit celý.

Ing. Zd. Novák - opět by nebylo možno ukončit případnou nesmyslnou diskusi. Pokud by konkrétní bod nevedl k žádnému řešení, nedalo by se diskusi zamezit.

MVDr. F. Roučka - ke zdárnému projednání věcí je třeba široké diskuse zastupitelů i občanů. Měli by být vyslechnuti.

J. Šťastný - nikdo nebere možnost vyslechnutí, může to vést i k situaci, kdy občané budou čekat na projednání nějaké věci a neplodná diskuse bude jednání jen protahovat. Měla by být možnost navrhnout ukončení, pokud se odhlasuje. Hlasování je demokracie.

starosta obce - nikdy se nestalo, aby se občanům odpírala možnost vyjádření, obzvlášť bylo-li k věci, ale i jindy. Starosta neshledává nutnost uvedené body měnit.

MVDr. F. Roučka - má zájem, aby nebylo možno určitou skupinou zamezit ve vyjádření názorů.

Ing. Z. Novák - navrhuje upravit bod 9 - konkretizovat, že zastupitelstvo může v konkrétním bodě omezit množství příspěvků v té jisté věci.

MVDr. F. Roučka - nebránit se diskusi.

Ing. Z. Novák - diskusi se nikdo nebrání.

p. F. Chum - toto je konkrétní případ, kdy by se mělo hlasovat.

starosta obce - navrhuje hlasování postupně k jednotlivým návrhům.

 1. § 5, bod 9 vypustit větu "ZO se může usnést, že přihlášený do diskuse nemůže hovořit v té jisté věci dvakrát".
  Hlasování : pro 3, proti 9, zdržel se 0.
 2. § 5, bod 12 vyjmout celý.
  Hlasování : pro 3, proti 8, zdržel se 1
 3. § 5, bod 9 upravit : ZO se může usnést, že počet přihlášení do diskuse k danému tématu může omezit na určitý počet, případně omezit časově.
  Hlasování : pro 7, proti 2, zdržel se 3.

MVDr. F. Roučka - § 7, bod č.8 změnit na: zveřejnění usnesení se provádí na vývěsní tabuli na náměstí ve Vacově.

MUDr. I. Uhlířová - tento jednací řád byl platný po dobu působení MVDr.Roučky jako starosty, byl v tomto období přijat. Jaké jsou důvody pro takové nepodstatné změny?

MVDr. F. Roučka - považuje toto za urážku, pokud zastupitelstvo připravuje nějakou vizi Vacova, je třeba, aby se vyjádřilo co nejvíce osob. Vývěsní tabule v budově OÚ není přístupna 24 hodin občanům, což je proti právnímu řádu.

Mgr. S. Mauric - veškeré tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

MVDr. F. Roučka - informace by měl dostat každý občan.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3.

MVDr. F. Roučka - § 9 nadpis: dotazy členů ZO a občanů.

bod č.1: členové ZO i občané mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, obecní radu a její jednotlivé členy.... občané mají rovněž možnost vznášet své připomínky, dotazy a podněty prostřednictvím veřejné skříňky ve vestibulu OÚ. Ne všichni občané se umí na zastupitelstvu obce projevit svůj názor ústně, někdo se radši vyjádří písemně. Doporučuje umístit ve vestibulu, kam by občané vznášeli své připomínky. Nabízí zhotovení této skříňky. Určit, jak budou příspěvky vybírány ze skříňky, zda jednotlivě nebo komisionelně.

J. Šťastný - občané mohou napsat dopis, proč by to měli někam tajně házet do schránky. Mohou podat přímo na OÚ, případně poslat poštou, pokud nechtějí být poznáni.

MVDr. F. Roučka - tlumočí podněty občanů.

starosta obce - občané mají stejně daleko na poštu jako na OÚ, dole u dveří do OÚ je schránka, kam je možno poštu vhodit.

MVDr. F. Roučka - požaduje dát to do jednacího řádu.

MUDr. Doul - důležité je podat inforaci o zveřejnění na webových stránkách, jít s dobou.

J. Krejčí - pokud si budu na něco stěžovat, tak obětuji 10 korun, ale chci, aby mi někdo odpověděl.

Ing. P. Vyleťal - zda měl Dr.Roučka na mysli příspěvky k jednotlivým bodům nebo v rámci diskuse?

MVDr. F. Roučka - připomínky obci a obecnímu úřadu.

Ing. P. Vyleťal - projednává se jednací řád ZO. V tom případě není třeba měnit jednací řád ZO. Koho jste myslel tím "my si ji zaplatíme"? Navrhuje držet se starých pořádků, pokud jednací řád vyhovoval za působení bývalého starosty, je přesvědčen, že není třeba měnit.

Hlasování k § 9 - vložit ...a občané...: pro 4, proti 8, zdržel se 0.

Hlasování o umístění schránky pro připomínky občanů ve vestibulu OÚ:
pro 3, proti 9, zdržel se 0.

MVDr. F. Roučka - § 10 bod č.3 - zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení jednání ZO ...musí být vyvěšen na veřejné tabuli na náměstí ve Vacově.

J. Šťastný - zda je to nějaký problém 7 a 10 dní?

Mgr. S. Mauric - ze zákona určeno 7 dní.

Ing. V. Šašek - je technicky možné několikastránkový zápis vystavit ve skříňce na náměstí?

H. Daňhová - zápis několikastránkový, byl vždy vyvěšen ve vestibulu OÚ. Celý text je ihned po ověření zveřejněn na webových stránkách obce.

Hlasování pro vyvěšení zápisu na náměstí : pro 3, proti 8, zdržel se 1.

Hlasování pro vyhotovení do 7 dnů: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


MVDr. F. Roučka - §10 bod č. 5 doplnit Rovněž do 10ti dnů je členům ZO zaslán i zápis z jednání rady obce.

H. Daňhová - není problém, jde jen o větší náklady na poštovné.

Mgr. S. Mauric - toto by se nemělo řešit v jednacím řádu ZO, může to být usnesením ZO.

Hlasování o doplňku o zasílání zápisu z RO: pro 3, proti 9, zdržel se 0.

Hlasování o zasílání zápisů z RO do 10ti dnů jako součást usnesení:

pro 12, proti 0, zdržel se 0.

MVDr. F. Roučka - i když zastupitelstvo projednalo nové znění jednacího řádu ZO, tento jednací řád není platný v návaznosti na právní řád ČR.

J. Šťastný - v jakém smyslu? Pan Roučka je také zastupitel, měl by pomáhat, aby se tak nestalo.

MVDr. F. Roučka - jednací řád by měl vycházet ze zákola 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Ing. V. Šašek - stačilo by změnit preambuli jednacího řádu a odhlasovat dle tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů.

starosta obce - navrhuje přepracovat do příštího jednání ZO. Není dobré schvalovat ukvapeně.

Mgr. St. Mauric - zákon dostatečně probrán, dát hlasovat s tím, že budou zapracovány všechny uvedené změny.

MVDr. Roučka - nemůže hlasovat, dokud nemá před sebou přesné znění, mohou tam být chyby.

Hlasování o přijetí upraveného jednacího řádu již na této schůzi:

pro 2, proti 0, zdržel se 10.

Hlasování pro přepracování, zaslání do 10 dnů: pro 10, proti 2, zdržel se 0.


K bodu 7:

V obci pracuje jedna komise, stavební, kterou určuje rada obce, ze zákona je třeba vytvořit finanční a kontrolní výbor.

Návrh na vytvoření stavební komise : J.Šťastný, M.Bůžek, st.technik. tato komise se ustanovuje RO, nebude o ní ZO hlasovat.

J.Šťastný - jak často zasedá?

starosta obce - každý týden, bývala ve středu.

J.Šťastný - jde o čas, jak to půjde stihnout. Žádá čas na rozmyšlenou.

Ing.Zd.Novák - rád by navázal na 1. jednání ZO, kde osobně vyzval členy KSČM k účasti v této komisi.

starosta obce - s MVDr.F.Roučkou jednal, ten odmítnul

MVDr.Roučka - je přesvědčen, že by v této komisi měl být člen RO, pro okamžitou návaznost. Začíná sebe i rodinu živit, má jiné problémy.

Ing.J.Zloch - rada je dost schopná, poradí si.

Ing.Z.Novák - je to o chuti pracovat, práce v komisi je ohodnocena i finančně.

MVDr.F.Roučka - chce přispět k rozvoji obce, proto dlouhá diskuse k jednacímu řádu.

starosta obce - komise bude ustanovena radou obce.


Finanční výbor návrh: Ing.P.Vyleťal předseda, členové Ing.J.Zloch, D.Jelínková.

Ing.J.Zloch nepřijímá funkci v tomto výboru.

p.J.Krejčí - proč kandidoval?

Ing.J.Zloch - předpokládal, že zastupitelstvo bude demokratické a ne podvodníci.

starosta obce - žádá přítomné, aby vážili slova.

J.Šťastný - proč je dle ing.Zlocha podvodník?

Ing.Zloch - neměl na mysli p.Šťastného, ....vývoj dle výsledku voleb.

starosta obce navrhuje ukončit tuto diskusi. Je vidět, že se výběr bude muset omezit jen na určité členy ZO.

Ing.Z.Novák - výbor schvaluje ZO, slouží ke kontrole výkonné části ZO. Možnost pro opozici.

starosta obce - zástupci všech stran, kontrolují činnost rady obce.

MVDr.F.Roučka - chtějí se podílet na dění v obci a jejím rozvoji. Pokud budou projednávány výsledky z výboru, bude proti 9 hlasů.

Ing.Z.Novák - při objektivních a rozumných, oprávněných zjištěních nikdo nebude proti, jinak by neměl právo být zastupitelem. Proč padají takové připomínky? Zájmy obce chtějí hájit všichni zastupitelé.

MVDr.F.Roučka - v obci zvítězila určitá strana a mysleli si, že by se její členové mohli podílet na rozhodování v radě obce. Je přesvědčen, že by bylo postupováno stejně i v případě projednávání zjištění výboru.

Ing.Z.Novák - Má tomu rozumět tak, že žádný člen KSČM nebude chtít pracovat v orgánech obce? Vzdávají se tím veškeré kontroly činnosti v obci.

starosta obce - vzhledem k nekonstruktivnímu přístupu členů KSČM bude nutno sestavit výbory z členů koalice.

Navrhuje složení: Ing.P.Vyleťal - předseda, D.Jelínková, Ing.V.Šašek členové.

Ing.P.Vyleťal - kandidaturu přijímá, pracoval ve výboru již minulá dvě volební období a bez ohledu na výsledky voleb se vždy snažil pracovat pro obec, žádost bývalého starosty neodmítl.

Hlasování o finančním výboru: pro 8, proti 0, zdržel se 4.


Návrh na složení kontrolního výboru: M.Molitor -předseda, čenové M.Pilný, navržen byl p.F.Ptáček, není však přítomen.

M. Pilný - odmítá členství, byl v komisi pro prodej pozemků, časově nestíhal, nechce být členem komise.

starosta obce - tato komise není tak časově náročná.

M.Pilný - trvá na svém rozhodnutí.

M.Molitor - přestože také dojíždí do práce do Vimperka, přijímá.

starosta dále navrhuje MUDr. I. Uhlířovou - ta i přes časovou vytíženost přijímá.

Ing.Z.Novák - práce v tomto výboru není tak časově náročná. Navrhuje zvolit případně jen dva členy, doplnit později.

H.Daňhová - výbor musí mít lichý počet členů.

starosta obce - navrhuje jako třetího člena Mgr. V. Česánkovou.

Konečný návrh členů kontrolního výboru: M. Molitor - předseda, MUDr. I. Uhlířová, Mgr. V. Česánková členky.

Hlasování o kontrolním výboru: pro 10, proti 0, zdržel se 2


Stanovení odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí. Návrh s účinností od 1.1.2003 :

místostarostka obce 2 590,- Kč/měsíc

členové RO 930,- Kč/měsíc

předseda st. komise 1 010,- Kč/měsíc

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


předseda finančního a kontrolního výboru 1 200,- Kč/rok

členové ZO 1 200,- Kč/rok

vyplácet jednorázově jedenkrát do roka.

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Hlasování o vyplácení od 1.1.2003 : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

J.Šťastný - zda se může odměny vzdát ve prospěch třeba školy?

J.Molitorová - vyplatí odměnu, dál může p.Šťastný udělat s penězi co chce.


K bodu 8:

1.JVS předložila cenový návrh na zvýšení vodného a stočného, byl projednán se zástupci firmy, vodné a stočné zůstává ve stejné výši. Bylo dohodnuto, že by se přešlo od 1.4.2003 na dvousložkovou platbu dodatkem ke smlouvě. Je hodně odběratelů, kteří mají minimální odběr a vodovod jim slouží jen jako pojistka pro případ výpadku vlastní studny. Taková odběrná místa zvyšují režii, platí to v poplatku za vodu všichni odběratelé. Věc bude předmětem jednání zastupitelstva obce.

Mgr.S.Mauric - o možnosti dvousložkové platby za vodu již dříve zastupitelstvo jednalo, už 2 roky umožňuje takové řešení i zákon. Je to stejný styl, jako platba za el.energii, telefon ap.


Tato dvousložková platba by vycházela ze současné cenové kalkulace.

M.Pilný - tam, kde je zavedeno, ke snížení vodného nedochází, mnoho lidí se naopak od vodovodu odpojí, udělá si svou studnu a vodné zdraží. Firma nejedná rozumně, zvyšováním cen nic neřeší, ubývá odběratelů.

starosta obce - letos první rok nedochází k navýšení. Dle informace firmy v obcích, kde byla zavedena dvousložková sazba k dramatickému úbytku odběratelů nedošlo. Na druhou stranu jsou na odběrná místa náklady, které platí ostatní.

M.Pilný - neustálé zvyšování cen.

MVDr.F.Roučka - cena nejde nahoru, protože rada obce přislíbila dvousložkovou sazbu. Nejsou podklady pro posouzení systému. Zda jej zná rada.

starosta obce - dosud není nic přesně dojednáno, platit by se mělo podle kapacity vodoměru. Paušální platba pravděpodobně 50,- Kč/měsíc.

Mgr.S.Mauric - je stanoveno složitým vzorcem ze současné ceny, nejedná se o svévolné stanovení. Každý zastupitel dostane návrh před projednáváním, vše bude teprv projednáváno.

Ing.Z.Novák - z podkladů 1.JVS došla rada obce k názoru, že by bylo dobré na dvousložkovou sazbu přejít. Dojde k jednání, předběžně projednán termín 1.4.2003. Rada obce požaduje celý výsledek hospodaření firmy. Při odběru 120 a víc m3 ročně bude snížení celkové platby.

MVDr.F.Roučka - jestli má rada obce právo slíbit takovou změnu smlouvy.

starosta obce - žádný příslib ohledně způsobu platby rada obce firmě nedala. Stejná cena zůstala z jiných důvodů, byly nalezeny rezervy. Návrh na dodatek bude projednán na dalším zastupitelstvu, nebylo předem nic přislíbeno.

M.Pilný - zda musí sítě kanalizační a vodovodní provozovat firma, nemohla by je provozovat přímo obec?

starosta obce - vítá tuto připomínku, v minulých zastupitelstvech naráželo na odpor. Musí být však garantován odborný dohled. V tomto období není obec připravena, může být příležitostně projednáno.

Ing.Z.Novák - provozování je možné, došlo by k úsporám, ale za cenu rizika v případných komplikacích. 1.JVS si samozřejmě ukrajuje podstatný díl zisku. Přechod na jiný způsob je možný.

MVDr.F.Roučka - žádá předložení kalkulace vodného v obci, aby se moli připravit, prokonzultovat. Zaslat v předstihu.

starosta obce - poprvé připomínka o možnosti změny firmy.

MVDr.F.Roučka - tak nebyla připomínka míněna, pouze požadavek na předběžné projednání.

J.Šťastný - jak provozují vodovod ve Čkyních?

Mgr.S.Mauric - technické služby obce, je plátcem daně, zisk přichází obci.

Ing.V.Šašek - v obci cca 600 vodoměrů, paušální poplatek, za vodném asi o 2 Kč méně. Problém v Čábuzích s odběrem. Celkový objem ceny bude stejný.

Hlasování o nezměněné ceně vodného a stočného pro rok 2003, na příštím jednání ZO projednat dodatek s návrhem na dvousložkovou platbu:

pro 11, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 9:

Bilance ve svozu TKO - do 30.11.2002 příjem 630 305,- Kč

do 31.10.2002 výdaje 720 604,- Kč

To je již v tomto období rozdíl 86 tisíc Kč, do konce roku každý měsíc cca 90 tis. Kč. Obec musí počítat s doplatkem asi 300 tisíc Kč v tomto roce. Provádí se kontrola plateb, doplatek občanů by měl činit zhruba 50 tisíc Kč.

MVDr.F.Roučka - jak uvažuje rada pro příští rok? Cítí spoluzodpovědnost za tuto oblast, nedaří se řešit.

Mgr.S.Mauric - obec na odpadech nikdy nebude vydělávat, považuje za prospěšnou věc, nehromadí se odpad na divokých skládkách, lidé zatím vyklízeli staré odpady, v budoucnu by se mělo alespoň částečně množství odpadů snížit. Byly doby, kdy mnoho domácností nemělo žádnou popelnici, v současnosti jich mají i víc, předpokládá snížení v budoucnu (v průběhu roku až dvou).

MVDr.F.Roučka - v roce 2000 platila obec asi 300 tisíc za odpady, předpoklad byl nárůst o 50 až 80%, zde je navýšení vyšší.

starosta obce - nebylo dosaženo snížení za odvoz a skládkovné, zůstalo však ve stejné výši jako v roce 2002. Za jeden svozový den poplatek 6.900,- Kč, uložení jedné tuny za 810,- Kč. Bude se jednat s firmou, provádět kontrolu, bude třeba přepracovat vyhlášku obce, některé věci změnit, byla přijímána dost narychlo. Tento způsob však má své přednosti.

Ing.Z.Novák - hodnotí systém jako dobrý, otázka je s pokrytím celé obce. Problém je na hranicích obce, kde sousedíme s těmi, kdo tento systém nemají. Hledat cesty, jak ušetřit.

M.Pilný - dvě nové skládky na drahách u Př.Chalup - jak uklidit?

starosta obce - projednával změnu systému s Vrbicí, pak by k tomu nedocházelo.

J.Krejčí - dokud se nevyřeší třídění odpadu, do té doby bude problém, ale to je otázka v celém státě.

starosta obce - problém do budoucnosti, v Rakousku - kdo třídí odpad, odváží jej zdarma, kdo netřídí, zaplatí. Vyřešena návaznost zpracování druhotných surovin.

J.Krejčí - poplatek je určen za odvoz odpadu?

starosta obce - ekologická daň za zatížení životního prostředí. Daň bohužel nerozlišuje způsob topení.

Ing.Z.Novák - je pravdou že je vyhláška o svozu odpadu, je dobře, že se začalo, systém je třeba zlepšovat. Problém státu, že není vyřešen systém následného zpracování odpadu. Občané odpad vytřídí a Rumpold sveze vše jedním vozem. Pokud stát nevytvoří podmínky, nemá obec šanci. Důležité je, že není důvod pro tvorbu černých skládek a to by měl ocenit i ten, kdo má ekologické topení.

Hlasování o dodatku č.5 ke svozu TKO v cenách roku 2002:

pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 10:

Zajištění dopravní obslužnosti převzal krajský úřad, dotuje tuto službu a obec má platit 40,-Kč za jednoho občana, jde o podstatné snížení částky, kterou má obec zaplatit proti jiným rokům.

Ing.J.Zloch - je ale třeba zachovat linky a nerušit spoje. Ze Strakonic 16,35 do Přečína jede spoj přes Zálesí do Vacova a odtud teprve do Přečína. Celkem o 13,- Kč víc.

starosta obce - dopravní obslužnost základní je třeba zachovat.

MVDr.F.Roučka - RO by se měla věcí zabývat, v zápisu z rady byla připomínka Mgr.Maurice, pan Lev si stěžoval na dopravu dětí do školy. Sepsat tyto připomínky a jednat o tom.

starosta obce - bude o věci jednáno, otázka je s jakým výsledkem. Spoje na Vimperk projednat - dostupnost úřadu III.stupně, dětí do školy.

Ing.Zloch - v sobotu a neděli nejede žádný autobus na Strakonice - návštěvy v nemocnicích.

J.Šťastný - tlačit přes krajský úřad na dopravní společnosti.

Hlasování o částce 40,- Kč/občana na dopr.obslužnost: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 11:

Veřejné pohřebiště v obci - písemné smlouvy s nájemci hrobových míst se průběžně uzavírají. Dnešní bod se týká rozhodnutí ZO před osmi lety, v době omezení pohřbívání na staré části hřbitova. V té době odsouhlasilo zastupitelstvo obce, že bude hradit náklady na exhumaci pozůstatků z hrobů, které budou občané chtít přestěhovat na nový hřbitov. Bylo v té době prováděno zaměstnancem obce za cenu 100,- Kč. V současné době již obec hrobníka nezaměstnává, náklady u firmy zajišťující exhumace vzrostly na 3600,- Kč. Po dobu osmi let již mohli občané tuto službu využít a bylo by dobré v nějakém horizontu tuto službu ukončit. Návrh zní zveřejnit v aktualitách, že se uvažuje o ukončení a kdo má zájem o přenesení ostatků, aby to písemně oznámil obci asi do konce dubna. Tyto žádosti by pak byly vykryty do konce roku a tímto by byla tato služba ukončena.

J.Šťastný - posunout termín pro podání žádosti aspoň do poloviny roku.

starosta obce - aby bylo možno zajistit všechny žádosti.

J.Šťastný - aby nebyla kritika těch, kteří jezdí pouze na dovolené, že neměli možnost se informovat. Návrh do konce srpna.

starosta obce - bude se k věci přistupovat citlivě.

MUDr.Doul - nechat možnost individuálního rozhodnutí v případech, kdy půjde prokazatelně o sociální případ, starší lidi. Byly velké problémy v minulém období s ukončením pohřbívání.

Ing.Z.Novák - zájem ukončit v určitém termínu.

H.Daňhová - informovanost našich občanů bude vyšší, každý dostane domů v aktualitách, bude se připomínat, víc než u lidí bydlících mimo obec.

MUDr.Doul, J.Šťastný - oblast složitá, pro starší občany, postupovat citlivě, zná to z vlastní rodiny.

Ing.Mauric - rozhodnutí má zastupitelstvo činit čistá, která nepovedou k dvojímu přístupu k občanům. Takové případy řešit potom prostřednictvím sociálních příspěvků.

starosta obce - bude oznamováno častěji v obecním tisku, termín navržený do 31.8.2003. Co se týče uvedených jednotlivých případů, bude se řešit jednotlivě, sociálními příspěvky.

Hlasování -žádosti do 31.8.2003, provedení do konce roku 2003:

pro 12, proti 0, zdržel se 0.


Po tomto termínu individuální řešení případného příspěvku přímo orgány obce.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 12:

- Dodatek ke smlouvě s firmou Aldast, jedná se o určité oprávněné vícepráce. Na platbě se bude částečně podílet obec - infrastruktura, částečně byt. družstvo - dodatky v průběhu stavby v celkové výši cca 1 milion Kč. Bylo projednáno s Ing.Miroslavem Mauricem.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1.

- Smlouva o pronájmu pozemku s firmou READY, která provádí stavbu obchodního domu na náměstí. Pronájem veř.prostranství, dle vyhlášky navrženo 25,- Kč/m2/rok, prostor 500m2 na dobu jednoho roku.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 13:

Činnost st.komise byla ukončena, bude pracovat nová komise. Materiál pro dnešní jednání předkládá st.technik.

- dokončena stavba bytového domu ve Vlkonicích, nebyly dokončeny některé terénní úpravy vlivem nepřízně počasí. Byl dán souhlas k dokončení až během jarních měsíců 2003. 5.12. proběhlo kolaudační řízení, 10.12. obdržela obec kol.rozhodnutí. To nabývá platnosti po uplynutí 14ti denní odvolací lhůty.

- byly provedeny opravy některých komunikací v Přečíně, B.Hoře. Překládka veř.osvětlení provedena v Peckově, nyní v Čábuzích. Značení na místních komunikacích, položeny rygoly v Přeč.Chalupách, opraven most v Čábuzských Chalupách po povodních, oprava komína Přečín 57, vybudován propustek v Rohanově.

Změny územního plánu Vacova, projednáno s OkÚ Prachatice, budou ještě do ukončení činnosti okresního úřadu předány materiály pro jeho odsouhlasení. Další agendu převezme od nového roku pověřený úřad ve Vimperku.

Předloženy návrhy smluv pro projednání ZO /viz příloha č.1/:

 1. Převod pozemku pod částí MK k rozhledně na Javorníku, po dohodě s vlastníky byla provedena přípojka kanalizačního řádu k pozemku majitele p.Šperla. Kanalizace byla provedena, nyní dochází k převedení pozemku.

  RO doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu, kterou spoluvlastníci, K.Hanzlík, V.Hanzlík, A.Pešková a M.Šperlová prodávají Obci Vacov pozemky v k.ú. Javorník p.p.č. 197 o výměře 14 m2 , p.p.č. 198 o vým. 712 m2 , a p.p.č. 201 o vým.669 m2 , celkem 1397 m2 za 1,- Kč.

  starosta obce - jedná se o úsek komunikace nad M.Appeltem, delší jednání, směna za vybudování kanaliz.přípojky v částce 60 tis.Kč, která může sloužit pro více domů.

  Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

 2. Směna pozemků za MK v k.ú.Čábuze, před mostem v Čábuzských Chalupách. Majitelé manželé Randákovi vlastní pozemek pod komunikací p.p.č. 517 o výměře 303 m2 , navrhují směnit za část p.p.č.301/9 k.ú.Čábuze ve vlastvictví Obce Vacov o výměře 360 m2 . RO navrhuje schválit, dlouhodobý problém.

  Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

 3. Jako samostatný bod usnesení navrhuje RO odsouhlasit koupi pozemku p.p.č. 315/81 v k.ú.Vlkonice o vým. 45 m2 od pozemkového fondu, nachází se pod komunikací a těsně u ní.

  Vzhledem k tomu, že část pozemku je pod komunikací, mělo by dojít k bezplatnému převodu.

  Hlasování pro bezplatný převod : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

 4. Z činnosti minulé st.komise, kde byla projednána žádost manželů Kopáčikových o prodej pozemku v k.ú.Přečín. Projednala nová RO, souhlas pouze s prodejem části požadovaného pozemku s ohledem na možnost přístupu na další pozemky.

  RO doporučuje ZO schválit prodej části pozemku k.ú.Přečín p.p.č. 176/32 o výměře 15 m2 , dle GP, k.ú.Přečín za cenu 50,- Kč/m2 .

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

J.Šťastný - zda je nějaká záruka na opravy cesty do Přečína?

st.technik - na opravy v tomto období STRABAG záruku nedá.


MVDr.F.Roučka - ze zápisu RO - neschválení smlouvy MUDr.Otcovské - o co jde?

starosta obce - připraveno do různého, zodpoví hned - žádost o úpravu způsobu topení, velké náklady /18 tis.Kč/, změna na plynové topení, zateplení stropu, zaslepení jednoho okna, tepelná izolace od sklepa, náklady hradila MUDr.Otcovská. Úpravy byly již provedeny, byly oceněny na 10 tis.Kč. Je připravena nová smlouva, náklady se budou odepisovat 10ti % ročně, pokud by byla smlouva vypovězena dříve, obec doplatí zbytek částky. Změna tarifu na el.energii.


K bodu 14:

Příprava na zimní údržbu komunikací byla provedena, zakoupen posypový materiál, posypový stroj za taktor, který bude obsluhován pracovníky obce. Odstraněno nebezpečí úrazu při ručním posypu z multikáry, kdy hrozilo nebezpečí úrazu.

Byly sjednány smlouvy pro jednotlivé trasy odstranění sněhu pluhováním, podle dřívějších let.

Trasa č.1 Vacov, Vlkonice, trasa č.2 Přečín, trasa č.3 Peckov, č.4 Miřetice, č.5 Nespice, č.6 Žár - zajišťuje ZOD Vacov.

Trasa č. 7 Benešova Hora, trasa č. 8 Zahrádky - zajišťuje p. Václavík.

Trasa č. 9 Čábuze - zajišťuje p. Škopek.

Trasa č. 10 Javorník, č. 11 Bošice, č. 12 Lhota n/R., Milíkov a č. 13 Rohanov - zajišťuje p.Vintr.

Zmírňování závad sjízdnosti a schůdnosti posypem - zajišťuje obec vlastní technikou dle přílohy. Starosta seznámil s kritickými místy posypu, bude prováděno operativně i ve dnech pracovního volna v kalamitních případech. Bude veden deník zimní údržby.

Bylo jednáno o možnosti převzetí MK z Rohanova ke křížku na Beneš.Horu a úseku kolem Voldřichových od AN ke hřišti do správy SÚS Jihočeského kraje.

M.Pilný - sypat starou přečínskou cestu pro chodce, chodí tudy děti do školy.

MVDr.F.Roučka - dobrá služba, měl by být zveřejněn dispečink pro potřebu občanů.

MUDr.Doul - dobrá služba, občané volají často lékaře.

J.Šťastný - zda je možnost nechat si soukromě protáhnout například dvůr a pod.

starosta obce - zveřejnit telefony pracovníků, kteří zajišťují protahování. Soukromé pozemky sjednat jako službu placenou s konkrétním podnikatelem, ne prostřednictvím obce. Místní komunikace - jsou zákonem stanovené doby pro udržování do 48 hodin. Snaha je, provést vše dříve.

Schválení plánu místní údržby.

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 15:

Základní koncepce rozvoje obce - námětový bod, který by se měl rozvíjet širokou diskusí, nejen členů zastupitelstva, ale i občanů. Rozděleno na části obce.

Vacov, Vlkonice stavba byt. domů dle zájmu a potřeb, řešení ZTV pro výstavbu RD v návaznosti na ÚP obce. Výstavba pečovatelského domu, zjistit zájem. Řešit koncepci středu obce a celkový vzhled náměstí i zdravotního zařízení a okolí. Prostory pro kulturní účely, spolupracovat při řešení koncepce zdravotnických zařízení v obci. Získat dům po paní Rychtářové, dobré místo pro další výstavbu. Dále vyřešit místo kolem bývalého septiku ve Vlkonicích, pozemek je státu, obec požádala o převedení. Vyřešení rybníka ve Vlkonicích a kanalizace jižní části Vlkonic. Usilovat o rozšíření kanalizace, napojení dalších odběratelů, vytápění v obci ekologickým způsobem, i když se zlepšila kvalita spalování. Řešení komunikace k novému nájemnímu domu a úprava komunikace kolem bytovek ZOD. Renovace a budování chodníků hlavně kolem bytovek.

Javorník - parkoviště, komunikace, rozšíření kanalizace.

Lhota n/R. - komunikace, kašna na návsi.

Rohanov - rozšíření kanalizace, vodovodu, oprava komunikací, přístavba hasič.zbrojnice.

B.Hora - řeší se směna vodovodu, zpracovává se projekt na vodovod a splaškovou kanalizaci bez nároků na finanční prostředky.

Čábuze - údržba hasičské zbrojnice, připojení vody do HZ, kanalizace, údržba komunikací.

Mladíkov - péče o zeleň.

Peckov - komunikace.

Přečín, Přečínské Chalupy - stav zámku, ohrožení požárem-prostřednictvím st.úřadu, vylepšení komunikací, oprava has.zbrojnice.

Nespice, Vítovce - oprava komunikací, VO.

Žár - komunikace, rekonstrukce VO a údržba kapličky.

Tejmlov - dořešení regulačního plánu, vodovod, řešení kanalizace.

Toto jsou základní body, jedná se o námět k dalšímu jednání a připomínkám, později bude zpracováno do plánu dle potřeb a finančních možností obce.

J.Šťastný - v Nespicích svod povrchové vody.

MUDr.Doul - bylo by dobré, aby si každý připravil případné náměty, dořešit rozvoj náměstí, plán pro budoucnost, oblast je střediskem turistickým. Stavba obchodního domu na náměstí není dobré řešení, je třeba se domluvit na řešení do budoucnosti, oživit střed obce. Klidové zóny v obci není nutné budovat, ty jsou tu všude.

starosta obce - obchod snad nebude ostudou.

MUDr.Doul - pokud by měl být podle současných měřítek, nepatří na náměstí.

MVDr.Roučka - bylo třeba s domem č.22 něco podniknout, 90% občanů bylo pro, obchodní síť se rozšiřuje, bude naděje na snížení cen. Zeleně není nikdy dost. Je přesvědčen, že obchod bude přínosem.

MUDr.Doul - nákupní centrum do centra nepatří. Vacov je večer vylidněný, je třeba naopak oživit.

p.M.Sedláček - jak bude řešen příjezd k domu, jak dlouho to bude trvat.

starosta obce - dostavba je plánována do června.

p.J.Krejčí - chodníky kolem nových domků ve Vlkonicích. Stavbu i s osobní účastí majitelů.

starosta obce - bude se řešit po dohodě s obyvateli.

J.Šťastný - koncepce bude zpracována za účasti architekta?

starosta obce - náměstí bude řešeno architektem.

MVDr.Roučka - nebrat na lehkou váhu připomínku M.Sedláčka, cestu urovnat, umožnit vjezd.

starosta obce - obtížně se ovlivňuje, nyní již práce ukončeny, pokračování až po novém roce.

MVDr.Roučka - vše co bylo řečeno jsou věci dobré, na prvním místě by řešil v rámci koncepce nápravu škod po povodních, tak jako jiné obce.

Byly podány žádosti o dotace na povodňové škody. Pokračovat dál, sehnat peníze, opravit komunikace, mosty. Měla by být první starost.

starosta obce - požádáno o 1 milion z programu obnovy vesnice.

MVDr.Roučka - podpora mateřského a základního školství, nechce, aby děti odjížděly do jiných obcí. Na třetím místě kanalizace a voda, pod Vlkonicemi dořešit odkanalizování.

starosta obce - toto byl nástin potřeb v jednotlivých částech obce, bude sestaven žebříček priorit, školství je vždy na prvním místě.

MUDr. Doul - dlouhodobá koncepce je základ, krátkodobě usilovat i o naplňování často levných a jednoduchých potřeb občanů. Zbavit se malosti, je třeba velkorysé řešení.

Ing.Zloch - usilovat o napojení obyvatel na kanalizaci tam, kde je již vybudována. V přečínské hasičské zbrojnici vybudovat nějakou místnost pro občany, možnost využít i k volbám. Řešení likvidace papíru, sběrna. Zabývat se i drobnostmi.

MVDr.Roučka - jak si přestavuje MUDr.Doul rozvoj zdravotnictví v obci.

MUDr.Doul - řešit napřed v RO, později na zastupitelstvu. Z hlediska zdravotnictví je Vacov velkou obcí.

Bankomat je nejen pro 1200 obyvatel, ale pro velké množství návštěvníků, kteří musí k bankomatu až o Vimperka.

starosta obce - jednal s Českou spořitelnou a není schůdné jej zajistit, u poštovní spořitelny je to řešeno poštou.


K bodu 16:

- jednání o rozvoji SDH v obci, jednáno s p.Molitorem, dojednána podpora hasičům za účast na povodních, RO schválila odměnu ve výši 27 tis. Kč. Další dotace z KÚ přišla jako účelová pro hasiče, je třeba využít do konce roku. SDH B.Hora za úklid okolí nádrže 2500 Kč.

- Mikulášská pouť proběhla pohodově, dobře dopadla i organizace, líbila se i výstavka na OÚ, i zabíjačka.

- projednáno ohlašování výluky el.energie s ing.Petráškem, došlo k dohodě, stanovit pravidla. Bude využito internetu a mobilních telefonů. Občané žádají uveřejnění na nákupních centrech a ne na vývěskách, kam se tak často nepodívají.

- rozhledna Javorník před dokončením, nebylo možno pro povětrnostní podmínky dokončit, bude provedeno v zimě a jarních měsících. Byla zaslána smlouva o využívání rozhledny, projednána již druhá verze, zatím nedošlo k dohodě. Smlouva je připomínkována radou obce i NF KK. Je to záležitost dlouhodobější.

Mgr.S.Mauric - konečnou smlouvu o provozování bude muset udělat obec, jako vlastník stavby. NF měl připomínky ke smlouvě ve smyslu délky odpisů na 25 let po 100 tisících Kč. Je snaha zkrátit tuto lhůtu třeba na 15 let s tím, že by odpisy byly ukončeny v kratší době. Další věcí je dělení zisku za pronájem třetím osobám, projednává se, bude konzultováno i s právníkem.

MVDr.F.Roučka - otázka dofinancování obslužné stavby, chybí cca 50 tisíc, zda by nedala tuto částku rada obce. Být finančním podílníkem na stavbě, na jednání RO pozvat zástupce NF KK.

J.Šťastný - i při svévolném odchodu firmy musí doplatit zbytek nákladů obec?

MUDr.Doul - lukrativní místo strategicky, je to zdroj stálých příjmů.

- obec bude těžit dřevo pro svoji potřebu, na řezivo. Obec prodává dříví a sama je draho kupuje od SMV.

- záměr změnit místní tisk tak, aby plnil funkci informací v širším měřítku. Není dostatečná informovanost. Bude stanovena redakční rada, změnit na noviny.

J.Šťastný - možnost inzerce od podnikatelů.

- J.Šťastný - dotaz na iniciátory petice, jmenováni občané na kandidátních listinách do voleb - uvedené nesprávné údaje, nebyl úmysl podat špatné údaje. Je to otázka uvedených občanů.

MVDr.Roučka - je to věc uvedení adres na kandidátních listinách.

H.Daňhová - na voličských seznamech byly uvedeny adresy občanů správně. Kandidátní listiny přebíral MěÚ Vimperk, byly zveřejněny na vývěsce a nikdo k nim nevznesl připomínku.

MVDr.Roučka - neříká kde se stala chyba, ale stala se. Bylo to předmětem soudních sporů v některých obcích. KSČM nechtěla jít touto cestou.

J.Šťastný - je dobré vysvětlit, jak se to stalo.

MVDr.Roučka - na hlasovacích lístcích měl např. p.Čtvrtník uvedeno bydliště Vacov.

H.Daňhová - stížnost podat na MěÚ Vimperk, ten byl prostředníkem pro zajištění kandidátních listin a hlasovacích lístků i pro obec Vacov.

J.Šťastný - kandidáti předložili občanské průkazy a neměli zájem na chybném uvedení bydliště.

H.Daňhová - zákon změněn, dříve přebírala obec přímo, pracovníci znali přesně bydliště, případné chyby se mohly ihned odstranit. Ve Vimperku tenhle přehed pracovníci nemají.

- M.Pilný - kdy bude další jednání ZO?

starosta obce - začátkem února 2003.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.2
konaného dne 12.12.2002

 1. ZO ukládá:
  • zasílat zápisy z jednání RO do deseti pracovních dnů všem zastupitelům.
  • rozeslat vyhotovení jednacího řádu ZO Vacov ve znění schválených úprav do 10 pracovních dnů členům ZO.
  • ověřit přípustnost členství místostarosty a členů RO ve finančním výboru.
  • předložit návrh na dvousložkovou sazbu vodného a stočného na příští jednání ZO - zaslat zastupitelům v předstihu.
  • zveřejnit kontaktní telefonní číslo pro případ kalamitního stavu sjízdnosti místních komunikací.
 2. ZO schvaluje:
  • složení finančního výboru dle bodu 7.
  • složení kontrolního výborudle bodu 7.
  • odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedy stavební komise, kontrolního a finančního výboru dle bodu 7.
  • výši vodného a stočného pro rok 2003 na úrovni roku 2002.
  • dodatek č. 5 ke smlouvě s firmou Rumpold o ceně svozu a uložného domovního odpadu pro rok 2003 na úrovni roku 2002.
  • příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 40,- Kč na 1 obyvatele.
  • ukončení bezplatné exhumace na hřbitově ve Vacově žádostmi k datu 31.8.2003.
  • dodatek č. 1 s firmou Aldast na výstavbu bytového domu na vzniklé vícenáklady.
  • pronájem části náměstí firmě READY na uložení stavebního materiálu na dobu 1 roku.
  • smlouvu na koupi pozemků pod cestou k rozhledně na Javorníku za cenu 1,- Kč.
  • směnnou smlouvu na pozemek pod komunikací v Čábuzích s manželi Randákovými.
  • bezplatný převod pozemku p.č. 315/81 v k.ú.Vlkonice o výměře 45 m2 od pozemkového fondu.
  • prodej pozemku p.č. 176/32 v k.ú. Přečín za cenu 50,- Kč/m2 manželům Kopačíkovým.
  • plán zimní údržby místních komunikací.
 3. ZO bere na vědomí:
  • zprávu starosty obce o činnosti RO.
  • návrh starosty na koncepci rozvoje obce.

Hlasování o usnesení ZO č.2 : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ing P.Vyleťal Jan.Šťastný

starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013