Dnes je 12. 07. 2020, svátek má Bořek a zítra Markéta
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 17
Datum: 23. 6. 2005
Zápis:

Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí.
 3. Návrh programu jednání.
 4. Smlouva o smlouvě budoucí
 5. Obec Kubova Huť - žádost
 6. Rozpočtové změny
 7. Neinvestiční náklady na žáky
 8. Stavební komise
 9. Správa obecních lesů
 10. Spisový řád obce
 11. Zemědělské stavby Rohanov
 12. Auto pro potřeby obce
 13. Návrh komise pro přidělení bytů
 14. Různé

K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání, přítomno 12 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis z minulého jednání byl ověřen bez námitek, k nahlédnutí u zapisovatelky.


K bodu 2:

Volba návrhové komise - starosta navrhuje - Ing. Zloch, ing.Šašek, M.Molitor
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatele zápisu navrhuje starosta obce -Mgr.S.Mauric, MVDr.F.Roučka
Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 3:

Starosta obce přednesl návrh programu jednání, nebyly vzneseny připomínky.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Smlouva o smlouvě budoucí mezi Římskokatolickou farností Vacov a Obcí Vacov, v této věci již bylo několikrát jednáno. Obec projevila zájem o pozemky "U dubu" (p.p.č. 679/2) o rozloze 12176 m2 pro záměr budoucí výstavby. Církev již nechce uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích z důvodu dlouhodobé neochoty parlamentu ČR vyřešit tyto majetkové záležitosti. Tato smlouva o smlouvě budoucí byla několikrát oboustranně konzultována, s konečnou verzí seznámil starosta zastupitele. RO doporučuje smlouvu schválit.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 5:

Žádost obce Kubova Huť o příspěvek na stavbu rozhledny na Boubíně, Obec Stachy poskytla 5000,- Kč, Zdíkov nic. Návrh rady obce 10000,- Kč.
Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 6: /viz příloha č. 1/

Rozpočtové změny k 31.05.2005, přednesla A.Máchová, tento materiál obdrželi členové zastupitelstva předem.
MVDr.Roučka - s ohledem na rozpočet schvalovaný v březnu, jsou podle jeho názoru změny ve výši 660 tisíc Kč dost vysoké, jestli by se nemělo do tvorby rozpočtu zapojit více lidí, aby se nedělaly změny z nuly na určité částky.
Ing.Novák - rozpočet před schvalováním měli všichni zastupitelé, mohli upozornit a mohla se udělat změna před schválením.
Starosta obce - rozpočet se zpracovával standardně, jako v předchozích letech, rozpočtové změny budou i nadále nastávat zejména v souvislosti se získáním dotací, které při sestavování rozpočtu nelze předjímat.
Hlasování :pro 12, proti 0, zdržel se 0. K bodu 7: /viz příloha č. 2/

Náklady na jednoho žáka ZŠ 7184,- Kč, je třeba schválit částku, kterou bude obec účtovat obcím, které školu nemají. Loni byly náklady 7200,- a obce platily 2000,- Kč. MŠ náklady na žáka 6788,- Kč, 14 žáků je z jiných obcí, z nich 3 nemůžeme účtovat - loni platily obce také 2000,- Kč. Rada obce doporučuje ponechat v obou případech 2000,- Kč.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 8: /viz příloha č. 3/

st.technik - komise se schází každý týden, výstupy projednává rada obce. Prodeje a pronájmy :

Libor Dvořák, Rohanov 60 - pronájem pozemku k.ú.Rohanov, část p.p.č. 255/1 o vým. 40 m2 a p.p.č. 6/1 o vým. 141 m2. Komise doporučuje schválit za cenu 1,- Kč/m2/rok
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Antonín Čech ml., B.Hora 3 - pronájem části p.p.č. 662/9 o vým. 102 m2 v k.ú. B.Hora, k vytvoření okrasné předzahrádky. Komise doporučuje schválit za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Obec Vacov má uzavřenu nájemní smlouvu na vodojem B.Hora od PF ČR, obec by měla tento vodojem vlastnit. Komise doporučuje schválit nabytí vodojemu formou bezúplatného převodu.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schválení kupní smlouvy na st.p.č. 157 v k.ú. Vlkonice o výměře 5 m2 od Č.Telecomu v celkové ceně 300,- Kč.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schválení sml. o dílo na Změnu č. 3 ÚP SÚ Vacov v ceně 148 tisíc Kč, ing.arch.Kolářové.
F.Ptáček - uvažovat o platbě za zavedení do ÚP, jestli není v zákoně, že se musí platit. Ví, že v Chebu takový poplatek vybírají.
starosta obce - KÚ Jč.kraje vypsal grant na pořízení ÚP, na pořízení změny není přímo specifikován,obec přesto zkusí žádat.
Ing.Novák - problém je stavět na pozemcích v intravilánu obce, kde není plánována výstavba.
starosta obce - pro žádosti o dotace je nutno ve většině případů doložit platný ÚP.
F.Hůle - je rozdíl mezi Chebem a Vacovem, je třeba podmínky pro výstavbu připravit.
MUDr.Uhlířová - obec má zájem stavět, je třeba vytvořit podmínky pro bydlení lidí.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 9:

Správa obecních lesů. Doposud zajišťuje Ing.Petr Ptáček - za rok se udělalo hodně práce, po stagnaci zaviněné nemocí p.Červeného. Není důvod správce měnit, RO doporučuje prodloužit smlouvu na dobu neurčitou za stejných podmínek.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 10: /viz příloha č. 4/

Zastupitelé obdrželi před začátkem jednání text Spisového a skartačního řádu.
Hlasování o spisovém řádu : pro 12, proti 0, zdržel se 0. návrh skartační komise - D.Jelínková, H.Daňhová, M.Pilný
Hlasování o sk. komisi : pro 10, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 11:

Zemědělské stavby v Rohanově - st. technik seznámil s touto problematikou, Pozemkový fond ČR, který je majitelem budov, je zařadil do prodeje - prvotní cena dle znaleckého posudku je 2.250 tisíc Kč. Pozemky pod těmito nemovitostmi i kolem jsou Obce Vacov. St. komise je názoru že by ZO mělo pověřit obec účastí v této dražbě, postup bude koordinován dle podmínek při vlastním prodeji. Připomínky obce budou zaslány PF ČR.
Uhlířová - jaká je skutečná hodnota ?
F.Ptáček - ve středu obce, kanalizace blízko.
J.Vachel - vesnice by měla mít zájem, aby zemědělská výroba nebyla uprostřed obce.
Ing.Novák - postupy PF jsou nelogické, pozemky pod budovami jsou obce, bylo by lepší budovy zbourat.
Schválení záměru získání, případně koupě nemovitostí k.ú.Rohanov, pověření s dalším jednáním s Pozemkovým fondem ČR.
Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 12:

Rada obce se zabývala eventuelním nákupem nového auta pro obec. Potřeba cest pro zajištění řady současných aktivit obce /např. s přípravou projektů pro dotace a pod./ je značná a současné téměř deset let staré auto neposkytuje zejména potřebnou bezpečnost při dnešní frekvenci provozu. Současné auto je používáno na OÚ všemi, dělníky, hasiči a pod. Starosta by rád znal názor celého zastupitelstva, jedná se o citlivou záležitost. Vyjádření zastupitelů k této věci bude mít značný vliv na veřejné mínění v obci. Rada pověřila starostu zjištěním vhodných nabídek, jde o zásadní rozhodnutí ohledně kvality a výbavy. Jedna možnost je nový vůz, druhá vůz starší, ale kvalitní ve vyšší třídě. Průzkum byl proveden, nabídka je velmi široká. Bylo by dobré stanovit cenový strop.
Ing.Novák - návrh vzešel z jednání rady, včera na jednání RO byly předloženy některé nabídky. Je toho názoru, koupit třeba starší typ vozu ale kvalitní.
F.Ptáček - pořídit radši auto nové, starší auto je nákladné, nikdy se neví, co má za sebou.
Ing.Novák - sledovat průběžně možnosti, v případě výhodné koupě reagovat ihned. V tomto případě je nutný již předchozí souhlas zastupitelstva se stanovenými podmínkami. Navrhuje opětovně koupi kvalitnějšího auta, upřednostnit bezpečnostní prvky, např. Octavie.

Přišel Jan Šťastný, přítomno 13 členů ZO.
MVDr.F.Roučka - jedná se o nutnosti koupě druhého vozidla, pokud je potřeba, tak ho kupte.
Ing.Novák - jedná se souhlas zastupitelstva s ohledem na veřejné mínění, aby pokud možno nebyly negativní reakce.
MVDr.F.Roučka - jetá Octavie za 500 tisíc se zdá hodně.
Ing.Novák - proto se dělal průzkum, Fabii je možno pořídit kolem 400 tisíc, Octavie je bezpečnější.
starosta obce - byl by rád, kdyby byl stanoven limit, který by se dal schválit, z toho by se vycházelo dále.
D.Jelínková - auto se nekupuje na dva roky, do budoucnosti nelze bazírovat na sto tisících,
J.Šťastný - byly nabídky ?
starosta obce - dobíhající řada Octavie s kvalitní výbavou je momentálně za slušné ceny.
F.Ptáček - do 500 tisíc.
J.Šťastný - je třeba kvalitní výbava, aby se eliminovalo nebezpečí únavy.
Ing.Novák - limit do 500 tisíc by podpořil.
Ing.Šašek - řešil doma, po předváděčce koupil Ford focus do 400 tisíc. Navrhuje limit 500 tisíc, nemusí se využít.
starosta - s pořizovací cenou by se chtěl vejít do 400 tisíc.
Mgr.Mauric - Je několik základních otázek. Zda koupit auto, značka, jestli musí být české,finanční limit.
MVDr.Roučka - jsou dva návrhy, 400 a 500 tisíc?
starosta - hlasovat o max. částce 500 tisíc Kč pro případ, že by cena byla např. 410 tisíc Kč.
Hlasování o koupi druhého auta, nemusí být české výroby, není určená značka, limit ceny 500 tisíc Kč: pro 13, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 13:

Komise pro výběr nájemníků bytů v novém domě.
Návrh - předsedkyně D.Jelínková, členové M.Pilný, F.Hůle, M.Moutelík, H.Daňhová.
Zájem je, aby byl bytový dům obsazen lidmi solidními, aby nedocházelo k různicím, podpora mladých rodin, komise by měla zpracovat podmínky pro výběr, návrh dát do rady, výběr potom odsouhlasit na jednání zastupitelstva obce v září.
Ing.Novák - jednoduše formulovat způsob výběru.
A.Máchová - zveřejnit podmínky ve VZ.
Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 3. K bodu 14:


- byly získány finanční prostředky ve výši 90 % realizační ceny na rekonstrukci místní komunikace na sídlišti ve Vlkonicích /kolem Moravce/ obec musí předfinancovat, Unie dává dotace až po realizaci a vyhodnocení akce.
- probíhá jednání o pozemku pro parkoviště na Javorníku.
- dále se jedná o dotaci z MMR na opravy místních komunikací- dotace ve výši 80%
- M.Molitor - hasiči se byli opětovně podívat ve firmě HATECO - kontrola práce na vozidle CAS 25, vozidlo je v poslední dokončovací fázi, ke konci týdne by se mělo pro ně jet. Chystá se předvedení veřejnosti, provedena komplexní rekonstrukce a přestavba auta, doufá, že vozidlo bude spolehlivě sloužit přibližně dalších 15 let. V budoucnu se uvažuje i o možnosti výměny motoru.
starosta obce - motor byl též v žalostném stavu, to se zjistilo až při rozebrání. Stávající oprava bude stát cca 800 tisíc, téměř 400 tisíc již bylo získáno z dotací, o další případné finanční prostředky bude ještě usilováno v rámci vypsaného grantu z KÚ Jč.
- v zájmu rozšíření kanalizace v Rohanově je obec připravena zpracovat žádost o dotaci, projekt je již vyhotoven, čeká se na vypsání vhodného grantu.
- obec neobdržela dotaci na dům pro seniory, bude opětovně žádáno v příštím roce. Z důvodu potřebné finanční spoluúčasti obce je pro obec vhodnější termín zahájení této stavby až v příštím roce, kdy by měly být již dokončeny finančně náročné projekty, zahájené letos.
- čekárna v B.Hoře, bývalá čekárna je v soukromé budově. Nová čekárna bude zhotovena u obecního objektu, buduje se základová deska. Bude též dokončena oprava celé budovy, výměna dveří, oprava fasády atd.
- z programu POV bylo získáno 100 tisíc Kč na opravu budovy OÚ . Oprava střechy již byla provedena, materiál odolný i proti kroupám, dále se budou natírat okna, plechové prvky, nátěr fasády atd., celkové náklady budou cca 200 tisíc Kč. Při opravě nastaly určité komplikace z důvodů zdravotních, nutno změnit zhotovitele těchto prací, provede firma JAROKAI Čkyně.
- instalováno zařízení pro vozíčkáře a těžce zdravotně postižené ve vchodu do budovy OÚ, dále instalace kamer na některých místech obce /u kontejnerů, aut. nádraží, rozhledny/.
- rybník "Židák" zařazen PF ČR do prodeje, bylo řešeno oběžníkem. Naše původní žádost byla zamítnuta, obec nyní opět požádala, a usiluje o tento rybník, je důležitý i z důvodu požární ochrany (zdroj požární vody), zatím není rozhodnuto. Obec je v případě neúspěchu připravena jít do sporu.
Ing.Novák - podivný přístup státu, kdy se do nabídky dá vodní plocha, jejíž hráz je obecním majetkem, konkrétně místní komunikací.
ing.Zloch - připomínka k eventuální instalaci žaluzií do zasedací místnosti.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.17
konaného dne 23. 6. 2005

 1. ZO schvaluje:
  1. příspěvek obci Kubova Huť na rozhlednu na Boubíně ve výši 10000,- Kč
  2. rozpočtové změny k 31.05.2005 přednesené A.Máchovou
  3. neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ v uvedené výši, od obcí požadovat 2000,- Kč
  4. pronájmy, prodeje, koupě a převody pozemků a majetku dle bodu 8
  5. smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Vacov a Římskokatolickou farností Vacov o prodeji pozemku p.č.679/2 o výměře 12176 m2 v k.ú.Vacov
  6. prodloužení smlouvy mezi Obcí Vacov a správcem obecních lesů Ing. Petrem Ptáčkem za stávajících podmínek
  7. Spisový řád obce Vacov a složení skartační komise ve složení D.Jelínková, H.Daňhová, M.Pilný
  8. záměr získat zemědělské stavby v Rohanově, případně koupí, souhlas s dalším jednáním s Pozemkovým fondem ČR
  9. koupi druhého auta pro obec, které nemusí být českého výrobce, limitní částka byla stanovena na 500 tisíc Kč
  10. složení komise pro rozdělení bytů v novém bytovém domě : předsedkyně D.Jelínková, členové M.Pilný, F.Hůle, M.Moutelík, H.Daňhová

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala: H. Daňhová Dne: 23. 6. 2005
Ověřili: MVDr. F.Roučka
Mgr. St.Mauric
starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013