Dnes je 13. 07. 2020, svátek má Markéta a zítra Karolína
Novinky na webu
Nic nového se neděje
Anketa

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 42

Notice: Undefined index: separator in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43

Warning: explode(): Empty delimiter. in c:\program files\easyphp1-7\www\obec\skripty\anketa\anketa.inc on line 43
Půjdete v letošním roce volit?
  (0%)

Počet hlasů: 0

Zasedání zastupitelstva obce

Číslo: 3
Datum: 10.3. 2003
Program:
 1. Zahájení.
 2. Volba pracovních komisí a ověřovatelů.
 3. Návrh programu jednání.
 4. Kontrola usnesení ZO č.2 z 12.12.2002.
 5. Činnost RO od 12.12.2002.
 6. Jednací řád ZO – změny.
 7. Výbory obce Vacov – změny.
 8. 1.JVS – informace, vodné-stočné.
 9. Odpadové hospodářství obce.
 10. Žádost o změnu splátek manželů Dvořákových.
 11. Smlouva o příspěvku LSPP – informace.
 12. Změna č. 1 ÚP SÚ Vacov.
 13. Stavební komise.
 14. Rozpočtové změny za rok 2002.
 15. Rozbor finančního hospodaření za rok 2002.
 16. Neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ.
 17. Různé.

K bodu 1:

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva, přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, zápis z předešlého jednání byl ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky. Je uložen k nahlédnutí u zapisovatelky.


K bodu 2:

- Návrhová komise ve složení pp. F.Hůle, Mgr.St.Mauric, MVDr.Fr.Roučka.
Hlasování o návrhu : pro 12, proti 0, zdržel se 3.

Ověřovatelé zápisu : Ing. J.Zloch, Ing. Zd.Novák.
Hlasování o návrhu : pro 13, proti 0, zdržel se 2.


K bodu 3:

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu jednání, k návrhu nebyly vzneseny připomínky ani doplnění.
Hlasování o návrhu: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 4:

Všechny ukládací body usnesení č. 2 byly splněny nebo budou projednány na dnešním jednání jako samostatné body programu.
Dopravní obslužnost obce – projednáno s příslušnými firmami. Na trase Rohanov – Vacov ve věci zajíždění do B.Hory projednáno s ČSAD Prachatice i s Krajským úřadem Jihočeského kraje, bude starosta přizván k jednání o novém jízdním řádu. Ve věci zrušení přímé linky ze Strakonic do Vacova v odpoledních hodinách a nahrazení spojem přes Drážov a Zálesí bylo odpovězeno ČSAD Strakonice, že k úpravě vedly ekonomické důvody, tato změna byla odsouhlasena starosty obcí, byla požadována návaznost spojení do Přečína, což bylo splněno.


K bodu 6:

Jednací řád všichni zastupitelé obdrželi, zda byly zjištěny nedostatky, či zda mají připomínky k tomuto řádu.

MVDr.Fr.Roučka – co vedlo předkladatele k tomu, že nebyl jednací řád vypracován v té podobě, v jaké byly odsouhlaseny změny na minulém zasedání ZO.

Starosta obce – odchylky pouze v souvislosti se zákonem 313/2002 Sb., který upravuje možnosti jednacího řádu. Jinak byly připomínky zapracovány dle jednání. Jedná se o změnu lhůty ze 7 dnů na 10.

MVDr.Fr.Roučka – byla by pak dvě souběžná rozhodnutí, navrhuje zrušení usnesení minulého zastupitelstva.

Starosta obce – nenalézá důvody k zrušení usnesení, bylo využito pouze možnosti dané zákonem.

MVDr.Fr.Roučka – na minulém jednání hlasováno 12ti hlasy pro lhůtu 7 dnů, je třeba zrušit toto hlasování.

H.Daňhová – v usnesení nebylo hlasováno o jednacím řádu.

MVDr.Fr.Roučka – jedná se o hlasování k bodu jednání. Byly by dvě rozhodnutí pro 7 i 10 dní. Jedná se o formální nesrovnalost.

Starosta obce – vyzývá k hlasování o zrušení části bodu č.6 - § 10, bod č.3 jednacího řádu – zápis se vyhotovuje do 7 dnů ….

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Starosta obce vyzývá k dalším připomínkám případně námitkám.

Hlasování o jednacím řádu ZO Vacov v předloženém znění / viz příloha č.1/:
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 5:

Rada obce se sešla od 12.12.2002 5x, jednala s firmou D plus o závadách na kanalizaci a ČOV Rohanov, byl sjednán termín schůzky, bude uskutečněno v nejbližší době. Smlouva s fy Radiomobil, informace na jednání NF K.Klostermanna – jedná se o sazby za připojení. Jednání s firmou EKO-Kom, předáno firmě Rumpold. Jednání o vícenákladech na byt.domě, přepracování vyhlášky o odpadech - příprava ceny pro rok 2003, organizační změny na OÚ, příprava plesu, paušální platba na krizový telefon pro velitele hasičů, RF starosty, stravné na prac.cestách pracovníků OÚ, informace ze stavební komise, jednání s fy 1.JVS, jednání o parkovišti na Javorníku. Žádosti o provoz atrakcí na Vavřinecké pouti, pořízení studie na obnovu vacovského náměstí, záměry v ZŠ Vacov, opravy, půdní vestavba atd. Žádost MS Podhájí o dotaci na činnost, zpráva o hospodaření ZŠ.

M.Pilný – zda by zápisy z RO nemohly být obsáhlejší.

Starosta obce – žádost chápe, body, které jsou závažnější stejně jdou do jednání ZO, pokud jde o složitější případ, obdrží zastupitelé materiály předem.

Ing.Zd.Novák – velmi nepříjemné zapisovat jednání rady, ten kdo zapisuje, není pak již schopen plně se účastnit jednání rady.

MVDr.Fr.Roučka – možno dopracovat v limitu 10ti dnů. Při jednání se píše špatně, ale informace z rady nejsou pak srozumitelné.

Ing.Zd.Novák – v těch případech, kdy RO dává doporučení nebo dělá rozhodnutí, je v zápise informace. Tam, kde jde jen o sdělení, které je jen informativní. V případě, že by měly být zápisy obsažnější, musela by být přítomna zapisovatelka jako u jednání ZO. Zápis nelze dopracovávat dodatečně, na konci jednání je podepsán všemi přítomnými.

Starosta obce děkuje za připomínky.


K bodu 7:

Při minulém jednání zastupitelstva došlo k dohadům zda může být např. místostarostka členem výboru obce, bylo i v ukládací části usnesení. Zákon říká pouze, že předsedou výboru obce musí být člen zastupitelstva a dál se nezmiňuje.

Finanční výbor ve složení: Ing.Vyleťal-předseda, Ing.Šašek, D.Jelínková-členové.

Ing.Vyleťal – v zákoně je dále uvedeno, že členy finančního a kontrolního výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce. Starosta a místostarosta nemohou být ani členy těchto dvou výborů.

Starosta obce navrhuje změnu ve složení výboru, místo paní Drahomíry Jelínkové by byl členem finančního výboru Mgr.Zdeněk Říha.
Hlasování : pro 15. proti 0, zdržel se 0.

Ve složení kontrolního výboru není z hlediska zákona závad, jedná se však o to, že Mgr.Česánková bude pracovat v jiné pozici a MUDr.Uhlířová je pracovně velmi vytížená, navrhuje starosta obce dvě změny. Za tyto dvě členky výboru navrhuje starosta obce pana Petra Koláře a Ing. Miroslava Maurice. Tento výbor má poměrně velké pole působnosti a vyžaduje razantní jednání.
Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 8:

Proběhlo několik jednání se zástupci firmy 1.JVS, závěr jednání je takový, že v průběhu roku není vhodné měnit systém platby a to z důvodu nutnosti širší publikace předem, seznámení občanů s tím, co bude změna obnášet, řešení by bylo uchvátané a mělo by negativní dopady z řad občanů. Závěr z minulého jednání ZO zní, že vodné a stočné zůstává v nezměněné výši jako v roce 2002, tj. vodné 17,32 Kč a stočné 12,67 Kč. I pro rok 2003.

V jednání se bude nadále pokračovat, je mnoho věcí nedořešených.

Ing.Novák – zabýval se rozbory cen vody za několik posledních let a návrhem nové ceny. Došlo k nepoměrnému nárůstu nákladů v posledním čtvrtletí roku 2002, který nedokázala firma uspokojivě doložit. Co se týče dvousložkové platby, bez důkladné přípravy celé věci nelze zavádět.

Na posledním ZO byly informace bez konečného zúčtování roku 2002. Došlo ke změně vyhlášky o poplatku z odběru podzemní vody, nárůst o 100% ze 0,70 Kč na 1,40 Kč, tyto náklady v letošním roce ponese firma 1.JVS.

M.Pilný – v tisku proběhla informace, že firma vykázala za rok 2002 zisk 17,2 milionů Kč.

Ing.Novák – vycházel pouze z vyúčtování minulých období a požadoval od firmy zdůvodnění velkého nárůstu ve 4 čtvrtletí. Jedná se o režii firmy, kde nejde zkontrolovat opodstatněnost.

Při jednání o dvousložkové sazbě v listopadu 2002 vycházel zlomový bod u spotřeby 120 – 150 m3, vzhledem k uvedeným důvodům se rada obce rozhodla dvousložkovou sazbu v tomto roce nezavádět.

MVDr.Roučka – kvituje rozhodnutí rady, navrhuje zabývat se částí vodovodu z Bošic na Javorník, zjistit, zda tato část vodovodu je v majetku obce. Obec v době výstavby nezaplatila část potrubí, zvážit možnost doplatit částku, aby byl celý vodovod ve vlastnictví obce.

Ing.Novák- domnívá se, že částka byla doplacena z nájmu za vodovod.

Starosta obce – týká se i vodovodu Vrbice, kde část nebyla zatím doplacena.

Hlasování o vodném 17,32 a stočném 12,67 bez DPH pro rok 2003:
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 9:

Odpadové hospodářství. V roce 2002 zpoplatněna likvidace odpadů formou místního poplatku. Ten vycházel ze zákona 185/2001 Sb.

Sazba byla vypočtena z nákladů minulého roku. Poplatek se skládá z části A a části B.

Část A by měla sloužit k likvidaci černých skládek apod./maximálně 250,- Kč/ byla stanovena 240,- Kč.

Část B na základě skutečných nákladů na likvidaci v předešlém roce výpočtem. Byla stanovena ve výši 200,- Kč.

Od občanů mělo být vybráno 685.545,- Kč, což mělo pokrýt náklady na likvidaci odpadů. Částka za rok 2002 však představovala 869.751,- Kč. Rozdíl proti předpokladům je 184.206,- Kč. Občané, kteří nezaplatili činí 3,5%, tj. 23.740,- Kč. Obec tedy doplatila do systému 207.946,- Kč. V tomto rozboru není započtena poslední likvidace odpadu na sběrném dvoře Šáry. Pokud by se z údajů minulého roku vypočetla skutečná částka B na osobu, vyšla by ve výši 560,- Kč, to však neumožňuje zákon. RO navrhuje ponechat pro letošní rok poplatek ve stejné výši, rezervy hledat u firmy Rumpold, dořešit kontrolu svozu, výběr od podnikatelů, zákon neukládá množství popelnic pro podnikatele, práce pro kontrolní výbor.

Bude třeba stanovit určitá pravidla.

Podnikatelům nenařizuje zákon připojit se do systému obce, mohou mít smlouvu přímo s firmou, pak nelze kontrolovat. Některé firmy nemají smlouvu vůbec.

Starosta konzultoval se starosty okolních obcí, navýšení množství odpadu bylo obdobné. Přesto starostové jsou toho názoru, že je tento systém lepší, nevznikají černé skládky.

Starosta obce navrhuje vyhlášku obce č.3/2001 neměnit, pouze doložit kalkulací ceny dle roku 2002.

Fr.Ptáček – není kontrola množství odvezeného odpadu, jen co si firma vyúčtuje.

Starosta obce - s firmou jezdili pracovníci obce, v kalamitních místech zajišťovali sjízdnost nebo dováželi popelnice k vozům. O tomto problému se ví, bude zavedeno vážení před započetím svozu na pekárně a opět po naložení. To lze řešit.

Mgr.Mauric – kontroloval vážní lístky pro kontrolu, mají doklady v pořádku. Zda jsou Ozdravovna a Hotel Javorník zapojeni v systému obce.

Starosta obce – nejsou, firma Rumpold účtuje i jiné ceny než Obec Vacov.

M.Pilný – skládka za Př.Chalupami se zvětšuje, zda se připojila Vrbice k systému.

Starosta obce – nepřipojila, o skládce obec ví.

Fr.Hůle – velké finance tečou do firmy EKO-KOM, jak se vrací obci?

Starosta obce – od firmy dostává obec zhruba 1,- Kč na obyvatele.

J.Šťastný – byla informace, že tyto poplatky budou poskytnuty obcím na likvidaci odpadů.

Starosta obce – podklady které musí vykázat obec jsou rozsáhlé, částka směšná.

Fr.Hůle – iniciovat změny prostřednictvím kraje, poslanců.

Ing.Zd.Novák – i pro výrobce je výkaznictví obsáhlé, částky nejsou tak velké.

K systému – několik nedostatků, nejsou všechny obce zapojeny do stejného systému, problém podnikatelů – snaha alespoň získat přehled o množství odpadu, trvat na svozu pro podnikatele mimo linku obce. Čas svozu – problém s kontrolou.

Ing.P.Vyleťal – snahou by mělo být vyrovnanost systému. Smutné je, že jsou možnosti donutit občana, ne však podnikatele. Jednat s Rumpoldem – uzavření smluv s podnikateli obce.

Zákon stanoví max. částku, dle skutečnosti minulého roku, tu však obec zjistí v lednu, cenu však je třeba schválit do konce roku. Stanovit pro posouzení nákladů období příkladně od října do října – skutečnost 12ti měsíců.

Starosta obce – podnikatele nelze donutit, jedině požadovat na Rumpoldu samostatné svozové linky, což by byl tlak na cenu.

Ing.Mauric – zajímavý podnět pro kontrolní výbor – možnost pokut pro podnikatele, kteří nejsou zapojeni do systému obce a využívají ho.

Ing.Mir.Mauric – dobré náměty, bylo již minule rozhodnuto, že se bude vážit, dosud však k tomu nedošlo. Doplnit smlouvu s Rumpoldem o sankce, když bude firma přistižena při vyvážení firmám, které nemají smlouvu ani s obcí ani s firmou.

Starosta obce – v zimě kalamita, jezdili v různých časech.

J.Šťastný – ve smlouvě určit dobu, aby nejezdili až v noci, popelnice zůstávají venku.

Starosta - pokusí se projednat.

Hlasování o sazbě poplatku ve výši roku 2002, tj. 440,-Kč: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Návrh nové vyhlášky č. 1/2003 /viz příloha č.2/ – zastupitelé obdrželi v materiálech k jednání ZO návrh vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Toto znění vyhlášky bylo ještě zasláno ke konzultaci pracovišti MV pro právní posouzení vyhlášek. Odsud přišla ne sice zásadně změněná, ale hlavně zjednodušená. Obecná část vyhlášky, která byla citací zákona byla na jejich návrh výrazně zjednodušena. Ve článku 2 byly ponechány pouze základní pojmy.

MVDr.Fr.Roučka – jak byla změněna tato vyhláška proti vyhlášce z roku 2001?

Starosta obce – je jiná v konkrétní části čl. 3 - nakládání s komunálním odpadem v obci Vacov. S těmito změnami starosta seznámil přítomné, vyjmenovaný povinný zpětný odběr výrobků při koupi nového je přesunut jako příloha vyhlášky č.1/2003.

Je třeba zvážit, zda bude tato vyhláška odsouhlasena již dnes nebo po prostudování zastupiteli na příštím zasedání ZO.

p. František Chum – jestli firma nahradí popelnici, pokud ji zničí.

J.Molitorová – řeší zástupce firmy a pokud je požadavek oprávněný, nahradí poškozenou nádobu.

p.Kučera – je třeba víc kontejnerů na plasty, PET lahve sešlápnout.

MVDr.Roučka – společně s kontejnery sesypou i popelnici s komunálním odpadem.

Ing.Novák – separace odpadu má smysl, když je návaznost dál ve zpracování, to je věc státu. My musíme být rádi, že se odpad odklidí.

Hlasování o vyhlášce č.1/2003 o nakládání s odpadem v předloženém zkráceném znění: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 10:

Žádost manželů Dvořákových o posunutí splátek za dům č. 60 v Rohanově, kde jsou doposud v nájmu, ve dvou splátkách do konce roku 2003. Rada obce navrhuje vyhovět. Ing.P.Vyleťal - zda není precedens pro žádosti ostatních občanů.

Ing.Novák – změnit případně podmínky nájmu, nezvedat cenu domu.

MVDr.Roučka – nájemné je placeno?

Starosta obce – je placeno ve výši 1500,- Kč.

MVDr.Roučka – příjem z prodeje použít na opravu a úpravu hasičské zbrojnice tak, aby bylo možno využívat k zájmové činnosti, volbám apod.

Starosta obce – v Rohanově jednal na výroční schůzi hasičů, požadavek byl formulován i v otevřeném dopise spolu s opravou rybníka.

MVDr.Roučka – bude součástí letošního rozpočtu?

Starosta obce – rybník letos, hasičská zbrojnice spíš příští rok.

Ing.Novák – nespojovat s požadavkem o odsunutí splátek, to je spíš řešení sociální situace rodiny s malými dětmi.

Otázka rozpočtu bude na pořadu příštího zastupitelstva.

Starosta obce – v požadavku hasičů není souvislost s prodejem zmiňována.

Fr.Hůle – o prodeji domu v Rohanově bylo jednáno už loni a takový požadavek nebyl vznesen. Zda je to náhoda nebo záměr.

pí.Kordíková – obyvatelka Rohanova - byla již před prodejem domu sepsána petice občanů, je tam poměrně činná mládež, aby v Rohanově byla zachována možnost se scházet mimo hospodu.

Starosta obce – návaznost není, hasiči pravděpodobně ani nevěděli o žádosti manželů Dvořákových.

Hlasování o prodloužení doby splatnosti ve dvou splátkách do konce roku 2003:
pro 14, proti 0, zdržel se 1.


K bodu 11:

LSPP- poskytnutí dotace na tuto službu – dotace je poskytována pouze obcím, proto došlo k jednání na KÚ České Budějovice – informace. Smlouva o poskytnutí dotace bude vyhotovena a předložena ZO na příštím jednání. Dále bude sepsána smlouva mezi obcí a MUDr.Doulem.


K bodu 12:

p.Chum přednesl návrh usnesení změny č.1 ÚP SÚ Vacov + vyhláška /viz příloha č. 3/, zastupitelé dostali znění návrhu usnesení k prostudování domů.

F.Ptáček – upřesnit změny ohledně námitky m.Kučerových.

st.technik – v původním návrhu byla komunikace navržena těsně u pozemku m.Kučerových, s ohledem na statiku domu byla komunikace posunuta o 25 m.

MVDr.Roučka – kudy půjde výstavba rodinných domků, zda po této komunikaci nebo po komunikaci od Vlkonic? Zda začínající práce nemají souvislost.

Starosta obce – nejedná se o výstavbu, je to odbahnění bývalého rybníčku, úklid černé skládky.

p.Kučera – v ÚP postrádá nákres paralelní komunikace se stávající, po které by byl prováděn dovoz materiálu na stavby RD. Současně navržená příčná komunikace byla slíbena bez použití pro výstavbu.

st.technik – paralelní komunikace je zakreslena v původním plánu z roku 2000.

p.Kučerová – bylo odsouhlaseno, že příčná komunikace nebude využívána pro výstavbu, občané se nedovolají práva.

starosta obce – nepamatuje se, že by bylo slíbeno nepoužívání příčné komunikace, bylo řečeno, že v současné době nejsou dostatečné finanční prostředky na stavbu paralelní komunikace od Vlkonic.

p.Kučerová – kdyby to tušila, nikdy by si nekoupila parcelu, kde budou jezdit nákladní auta.

starosta obce – bohužel parcela m.Kučerových se nachází v sídelním útvaru, kde dochází k rozvoji a rozšiřování, nikoliv na samotě. V době, kdy se stavěla nová bytovka, okolní majitelé domků také byli obtěžováni hlukem a provozem.

Hlasování pro usnesení o změně č.1 ÚP SÚ Vacov: pro 10, proti 0, zdržel se 5.


K bodu č.13:

Komise v novém složení pracuje každý týden, projednává záležitosti výstavby, prodejů, pronájmů, kácení stromů apod.

Prodej pozemků /viz příloha č. 4/

- žádost p.Mir.Dufka Vlkonice 134, parcela 152/4 v kú.Miřetice, komise doporučuje prodat část o výměře 1300m2 za cenu 50Kč/m2.

zřízení věcného břemene vedení kanalizace a její údržby.

J.Roučka – přidat informaci o hluku ze seníku do smlouvy.

J.Šťastný – věcné břemeno svod vody a kanalizace, proto prodej pouze části pozemku.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


- p.M.Bělohubá, R.Podlahová – prodej části pozemků 616 a 632/1 v kú.Přečín u čp.28, komise navrhuje schválit prodej za 50,- Kč/m2

p.Šťastný – dodržen současný stav, náprava nepřesností z dřívější doby. Návrh poskytnutí pozemku za hasičárnou, nebylo řešeno směnou.

Je třeba předkládat současný výpis z KN při podávání žádostí.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 14:

Rozpočtové změny za rok 2002 dle předložených podkladů – /viz příloha č. 5/

Přesné znění navržených rozpočtových změn obdrželi členové ZO domů.

Hlasování pro provedené rozpočtové změny za rok 2002: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 15:

Rozbor hospodaření /viz příloha č. 6/

Zastupitelé obdrželi podklady rozboru hospodaření za rok 2002 domů, byli seznámeni s konečnými stavy účtů a rozborem hospodaření 2002.

Ing.Vyleťal – závazky k účastníkům?

A.Máchová – vztahy s BD Vacov 1 a smlouvou o sdružení.

MVDr.Roučka – příspěvky zájmovým organizacím?

Máchová – požadavky splněny, pouze nedostal Motosport Žár.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 16:

Neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ /viz příloha č.7/

Neinvestiční náklady na žáka ZŠ - 7 818,22 Kč.

Návrh určit platbu na rok 2003 jako v roce 2002, tj. 5 250,- Kč. Důvodem je zájem o žáky z okolí, ZŠ má podstav žáků, starosta seznámí s důsledky v různém.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Neinvestiční náklady na žáka MŠ - 3 126,- Kč

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.


K bodu 17:

- ÚP ve stávající podobě naráží na více problémů.

Připravit náměty a začít zpracovávat změnu č.2.

p.Kučera – zda komunikace bude asfaltovaná.

st.technik – všechny komunikace by v konečném stadiu měly být asfaltované.

p.Kučera – bude místo kolem budovaného rybníčku ? Není v ÚP.

starosta obce – rybníček v těch místech byl, dochází pouze k vyčištění.

- námět na novou tvář náměstí Vacova, budou zpracovány studie na možné řešení. Žádost o vyjádření občanů, bude publikováno.

- jednání se s Lesy ČR o výstavbě parkoviště na Javorníku – pozemek mezi hřištěm a budovou čp. 58, dohoda za směnu části obecního lesa.

p.Ptáček – jednání o Javorníku bez zastupitele, pozemek nevhodný, lesy určí jiný pozemek, za hasičárnou.

starosta obce – nebyl zájem p.Ptáčka obejít, proběhnou jednání, dosud nebyl informován o nevhodnosti pozemku. Původně byla snaha získat dotaci, nebylo dost času. Problémy v zimní sezoně, řešeno policií, bude osazeno nové dopravní značení.

- pronájem skleníku ve škole panu V.Bláhovcovi, stanoveny podmínky, cena 1.600,-Kč měsíčně dohodou, smlouva s ředitelem ZŠ.

- ZŠ 134 žáků, 19 žáků podstav, žádost o výjimku z počtu žáků. Obec bude doplácet 550 tisíc Kč. V sousedních obcích řešili různě. Stachy sloučením dvou tříd, tím se stav zlepšil.

Ing.Roučková – kolik je zapsaných dětí do 1. třídy?

starosta – 19.

- rozhledna Javorník – proběhlo jednání NF K.Klostermanna. Nesjízdný terén, nelze zatím pokračovat ve stavbě. Smlouva navržena, zatím nebylo odpovězeno.

- těžba dřeva pro obec na opravy mostů a použití pro obec.

- bylo podáno několik žádostí o granty, zatím není rozhodnuto.

- ples obce – informace o průběhu, výtěžek bude použit pro hasiče a jiné.

- F.Ptáček - prodej domu Javorník – prodejna zrušena, noví majitelé slibují i prodej chleba apod. Nebude asi nutná pojízdná prodejna, většina obyvatel nebyla na tomto obchodě závislá.

starosta – v době prodeje rozhodovala i záruka paní Solusové, že prodejnu nezruší, dostala přednost.

-J.Šťastný – dolejší hospoda prodána?

Starosta obce – nemá nové informace, dražila se jedna polovina.

- p.Kordíková – místní komunikace Rohanov po povodních – co s tím bude? Nová elektroinstalace – pouliční světlo?

starosta – je třeba řešit, požádáno o dotaci, požadavek bude reflektován.

p.Kordíková – kdy se bude řešit? Jezdí tu těžké vozy, cestu ničí.

starosta – v průběhu měsíce června bude upřesněno. Bude provedeno kvalitně.

- M.Pilný – silnice po kanalizaci fy Senco, katastrofa.

starosta – zmapovat problémy – zažádáno o granty, cesty a osvětlení jsou prvotní, s tím se musí počítat. Javorník bude dost drahý, pokus o získání dotací.

M.Pilný – výzva občanům připojit se na kanalizaci.

J.Roučka – cesty v Podvítovčí, mosty, hodně špatné.

U s n e s e n í
Zastupitelstva obce Vacov č.3
konaného dne 10.3.2003

 1. ZO bere na vědomí:
  1. Zprávu o činnosti rady obce Vacov od posledního zasedání.
  2. Podání žádosti o dotaci na LSPP.
 2. ZO schvaluje:
  1. zrušení věty: „zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení jednání zastupitelstva“ zápis č.2 – z bodu 6, § 10 bod č. 3.
  2. Jednací řád zastupitelstva obce Vacov
  3. Změnu ve finančním výboru – p.Jelínkovou nahrazuje Mgr.Říha.
  4. Změnu v kontrolním výboru - MUDr.Uhlířovou a Mgr.Česánkovou nahrazuje p.Kolář Petr a Ing.M.Mauric.
  5. Cenu vodného ve výši 17,32 Kč a stočného ve výši 12,67 Kč bez DPH.
  6. Poplatek za systém likvidace komunálního odpadu ve výši 440,- Kč na osobu i rekreační chalupu (nezměněné výši r.2002)
  7. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2003 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která nahrazuje vyhlášku č.4/2001
  8. Prodloužení splatnosti bytového domu v Rohanově manž.Dvořákovým do konce roku 2003.
  9. Usnesení č.3 o schválení Změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vacov.
  10. Prodej pozemku v kú.Miřetice p.Dufkovi,Vlkonice za cenu 50 Kč/m2.
  11. Prodej pozemku v kú.Přečín p.Bělohubé a p.Podlahové za cenu 50Kč/m2.
  12. Rozpočtové změny za rok 2002.
  13. Rozbor hospodaření za rok 2002.
  14. Výši neinvestičních nákladů 5.250,- Kč na žáka ZŠ, která se bude účtovat ostatním obcím.
  15. Výši neinvestičních nákladů 3.126,- Kč na žáka MŠ, která se bude účtovat ostatním obcím.
 3. ZO ukládá:
  1. Radě obce vyhotovit konkrétnější zápisy ze zasedání RO.
  2. Radě obce zjistit, zda neexistuje část obecního vodovodu v majetku 1.JVS a v případě, že ano, zjistit, zda by nebylo vhodné tuto část dokoupit (Bošice).
Zapsala: Hana Daňhová Dne: 10.03. 2003
Ověřili: Ing. Josef Zloch
Ing. Zdeněk Novák
Mir. Roučka starosta obce


^ ^ ^ N A H O R U ^ ^ ^ webmaster: blatny.j@seznam.cz
Poslední aktualizace: 23. 03. 2013